Graduate Studies

ระบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Registration System English for Graduate Studies

เฉพาะนักศึกษารุ่นเข้า ภาคเรียนที่ 1/2561 ที่ทดสอบ RMU-GET ไม่ผ่านตามเกณฑ์

หากเป็นนักศึกษารุ่นเข้าศึกษาภาคเรียนอื่น ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

Login to site พิสูจน์ตัวตนเข้าสู่ระบบ

Total :