178
Level 2
39
Level 4
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ครั้งที่ 1/2560 (กลุ่มสอบคัดเลือก ป.โท และ ป.เอก)
#ID ชื่อ นามสกุล Listening Reading Writing Total Level
1 นางสาวกัญชลิกา แวงวรรณ 16 26 11 53
2 นางสาวนัฐพร คุ้มวงค์ 12 21 8 41
3 นายจักรพงศ์ พรมคำ 11 26 14 51
4 นางสาวอัญธิกา ชารีคำ 14 16 12 42
5 นางสาวพิมผกามาศ นามปัญญา 8 20 7 35
6 นายธนพณ มีแสงแก้ว 5 18 13 36
7 นางสาวสุวรรณรักษ์ หงษ์สุด 11 18 13 42
8 นายธานี แก้วสมบัติ 14 24 9 47
9 นางสาวลลิดา ทองปรอด 6 21 8 35
10 นางสาวมธุรส บุญจูง 8 12 10 30
11 นางสาวนิศาชล ประสิทธิ์ 21 24 8 53
12 นางสาวปาจรีย์ คำพะวงศ์ 10 30 12 52
13 นางสาวปิยพรรณ สุโขยะชัย 9 25 9 43
14 นางสาวพรสวรรค์ ภิรมย์รักษ์ 9 22 6 37
15 นางสาวกุลธิดา ภูผายาง 11 26 14 51
16 นายถิรวัฒน์ นานอก 17 31 13 61
17 นางสาวชนัญชิดา สีเนหะ 15 25 12 52
18 นางสาวปุญชรัสมิ์ สร้างเกตุ 13 27 12 52
19 นางสาวเบญจมาศ ฤทธิแผลง 11 21 17 49
20 นายณัฐวี บุญปลอด 5 18 7 30
21 นางสาวพรพิมล แก้วละมุล 9 26 8 43
22 นายบุญหลาย พุทธโค 6 14 12 32
23 นางสาวสิริกานต์ ลำพาย 13 22 9 44
24 นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ 21 24 15 60
25 นายชัชพงศ์ มาปะวรรณ 5 17 9 31
26 นางสาวเจติยา ริตจันทร์ 22 32 23 77
27 นางสาวปัทมวรรณ หาญคำภา 5 18 11 34
28 นายอรรถพล พรหมมาลี 11 21 12 44
29 นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติ 15 31 15 61
30 นายปณิธาน พื้นหัวสระ 10 7 8 25
31 นายพีชะ จันทร์ส่องศรี 10 20 11 41
32 นายอาณัติ ลุนทองทา 9 15 6 30
33 นางสาวสมปรารถนา สมถะนิรันดร์ 14 17 7 38
34 นางสาวพิชญาภา มาประจวบ 16 28 16 60
35 นายรัฐพล ทิสารัมย์ 9 17 12 38
36 นายธนพัทธ ญาติสันเทียะ 21 29 19 69
37 นางสาวยุวรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์ 11 30 14 55
38 นายธนพล โนราช 7 15 9 31
39 นายพัฒนศักดิ์ กงภูธร 4 16 8 28
40 นางสาวจินดาหรา นิราศสูงเนิน 8 21 11 40
41 นางสาวจิตรลดา ศิลารัตน์ 16 24 7 47
42 นางสาวกมลรัตน์ ลันไธสง 7 12 12 31
43 นายชนะเกียรติ สิงหมาตย์ 13 24 10 47
44 นายปิยะราช วรสวัสดิ์ 7 13 10 30
45 นางสาวจิรภัทร ศรีทุม 9 17 12 38
46 นางสาวศิรินภา น้อยสว่าง 13 12 12 37
47 นายบัณฑิตพงศ์ ธีระสาร 7 15 12 34
48 นายธนสาร รักษี 22 40 19 81
49 นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์คุลี 18 24 15 57
50 นางสาวศุภาลักษณ์ วันท่าค้อ 11 16 7 34
51 นางสาวนุษนาต ธีพุเทน 8 13 5 26
52 นายภคพล ช่างยันต์ 11 16 7 34
53 นายวิกรานต์ จรทะผา 20 46 17 83
54 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง 22 39 18 79
55 นายกิตติพงษ์ ธารเอี่ยม 64 19 12 95
56 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ 10 24 12 46
57 นางสาวคมคาย ชินวงษ์ 10 16 11 37
58 นางกวิสรา พันธ์ทอง 7 14 10 31
59 นางสาวศรัณยา คนคม 10 15 10 35
60 นายคมสัน คำโทน 9 17 11 37
61 นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์ 9 25 10 44
62 นางสาวอโณทัย ใจเบอะ 7 18 7 32
63 นางสาวปุญญิศา เมืองจันทึก 8 24 9 41
64 นางสาวนรินทร์ธร บุบผามะตะนัง 10 13 6 29
65 นางสาวธัญพร ผุยบัวค้อ 13 22 9 44
66 นางสาวมณีรัตน์ สุทธิขันธ์ 12 12 12 36
67 นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา 13 18 8 39
68 นายธีรยุทธ บุญเลิศ 9 7 11 27
69 นางสาวเมทินี โพธิ์มาตย์ 22 34 11 67
70 นางสาววราพรรณ ทีอร่าม 7 19 11 37
71 นางวิลาสินี สวาศรี 8 15 11 34
72 นางสาวปาริฉัตร นามทัศน์ 8 27 13 48
73 นางสาวสิรินภา คาดีวี 11 23 9 43
74 นายทิพชาติ มาลาจันทร์ 7 9 9 25
75 นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา 8 20 13 41
76 นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม 6 21 9 36
77 นายอนุชิต ชูช้าง 7 20 12 39
78 นางสาวธัญลักษณ์ สืบศรี 10 15 11 36
79 นางสาวมะลิวัลย์ มุกเสือ 8 18 9 35
80 นางสาวสุรางค์ มีวงษ์ 8 18 7 33
81 นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์ 8 25 10 43
82 นางสาวอารยา วิโรจน์ 10 18 11 39
83 นางสาวพัชรินทร์ พลกลาง 10 18 6 34
84 นางสาวชุติมา บุตรจินดา 8 16 10 34
85 นายประวิตร ศรีเข้ม 13 17 9 39
86 นางสาวเฌอร์ลิล พันธุ์สะอาด 20 17 11 48
87 นายสุวิจักขณ์ อรรคพงษ์ 12 21 11 44
88 นายพีรภัทร มาจอมพล 20 24 12 56
89 นางสาววราภรณ์ หันสา 9 11 11 31
90 นางสาวสาวิตรี ฉลูทอง 11 17 16 44
91 นางสาวธัญญารัตน์ ทับทัน 9 13 11 33
92 นายประนอมศักดิ์ ศิริพัฒน์ 10 13 12 35
93 นายจักราวุธ สุวัฒ 13 14 8 35
94 นางสาวกุสุมาลย์ สุวัฒ 12 15 11 38
95 นางสาวสร้อยชนก ชาติชาวนา 16 32 14 62
96 นายอลงกรณ์ อักษรเสือ 9 12 8 29
97 นางสาวหฤทัย สัจธรรม 10 18 7 35
98 นางสาวชนิกานต์ หูตาชัย 8 16 11 35
99 นายพัสวี ทิพมนต์ 15 30 16 61
100 นางสาวชริยา บุญครอบ 14 25 11 50
101 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมาก 4 12 10 26
102 นายอนุรักษ์ ชาสำโรง 20 30 0 50
103 นายพณรัฐ หมวกทอง 11 12 12 35
104 นายอุกฤษฏ์ แสงดี 18 37 16 71
105 นายไกรฤกษ์ สัพโส 11 9 10 30
106 นายชัชชัย สืบสุนทร 10 20 5 35
107 นายทรงวุฒิ พรกุณา 6 10 8 24
108 นางสาวรุจิรา มรกตอัมพรกุล 9 17 12 38
109 นางสาวอรัญญา แพงแสน 11 16 11 38
110 นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน 12 17 8 37
111 นางสาวขนิษฐา ปะมะโน 7 14 12 33
112 นางสาวปติญญา ตาลป่าหว้าน 7 16 15 38
113 นางสาวศิรินันท์ ผลัดศรี 16 23 11 50
114 นางสาวนัชชา อินอุ่นโชติ 12 17 12 41
115 นายชูพงศ์ อยู่ภักดี 12 25 9 46
116 นายวัลลภ นามสมบัติ 11 14 9 34
117 นางสาวรัตนา ตะราษี 9 12 8 29
118 นายสุทธิภัทร ภูกัลป์ 19 33 17 69
119 นายปรเมศร เนื่องมัจฉา 3 10 8 21
120 นางสาวทัศวรรณ กุละนาม 11 20 13 44
121 นายยุรนันท์ ยามี 9 14 12 35
122 นายศักดิ์ดา มหาพรม 6 8 6 20
123 นายน่านนที คำมี 9 17 15 41
124 นางสาวยุพิน รสภา 11 14 9 34
125 นายผดุงเกียรติ วังหนองหว้า 11 20 13 44
126 นายชวลิต ซายขาว 13 27 14 54
127 นายภานุพงษ์ ธรรมกุล 11 24 12 47
128 นายปิยรัฐ ไชยทองศรี 7 25 10 42
129 นางสาววรารักษ์ นาวิชัย 8 18 11 37
130 นางสาวชโลธร ทิพย์ธรรมา 5 15 11 31
131 นายอภิสิทธิ์ เจริญชัย 12 21 8 41
132 นายสิทธิพร สุพร 11 14 10 35
133 นายวีระวัฒน์ สังรวมใจ 5 17 8 30
134 นางสาวจารุวรรณ ขจรอนันต์ 10 19 9 38
135 นายเวชยันต์ ศรีแก้วรัตนะ 10 14 6 30
136 นางสาวทัชญา บัวรัตน์ 8 22 15 45
137 นางมลิวัลย์ เทียบจันทึก 9 9 7 25
138 พระราชันย์ ศรีดา 4 15 14 33
139 พระอิสระ พึ่งพิง 8 9 7 24
140 พระดบัสวิน แสนสุริวงค์ 8 25 12 45
141 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ 9 31 14 54
142 นายเฉลิมเกียรติ ผานาค 4 12 12 28
143 นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ 12 19 7 38
144 นายสุพัฒน์ ฉัตรธรรมนารถ 13 21 7 41
145 นายเสริมศักดิ์ ผาสุตะ 11 14 7 32
146 นางสาวอุทัยวรรณ ทองคำ 10 14 9 33
147 นายนราธิป ไพชยนต์ 3 13 4 20
148 นางสาวอภิญญา นันทะเสน 5 8 6 19
149 นางสาวนวลฉวี โยธาทูล 4 13 7 24
150 นางสาวศรัญณพร ภัทรไชยบุรี 8 19 6 33
151 นายลักษณ์สิน พาคลัง 10 15 12 37
152 นางปราณวดี ธรรมไมตรี 8 20 5 33
153 นางสาวมณินทรฎ์ ราชแสนเมือง 13 29 9 51
154 นางสาวรัตติกาล ปานกลิ่น 13 23 13 49
155 นางสาวริรินดา ปาระวงค์ 9 18 8 35
156 นายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธุ์ 27 45 29 101
157 สุริยา บุญยะรังค์ 18 32 22 72
158 นางศิริวรรณ เรืองแสน 20 30 15 65
159 นางสาวศิรภัทรฐิชา บ้านกลาง 27 38 19 84
160 นางนุชนาถ ทองกอง 19 37 18 74
161 นายสมประสงค์ หงส์อุดร 5 16 12 33
162 นายนุกูล จันทะไทย 6 12 8 26
163 นายธีรวุฒิ วรโคตร 10 25 8 43
164 นางสาวอนิสา จันเทศ 10 13 6 29
165 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรประทักษ์ 7 13 9 29
166 สิบโทไผ่ สีทะ 9 18 19 46
167 พันตำรวจเอกจำรัส จันแดง 13 31 23 67
168 นางสาวณัฏฐวรรณ ปัญญาวุฒิธรรม 8 17 14 39
169 นายเจตนสฤษฎิ์ ดอนโอฬาร 9 10 10 29
170 นายวุฒิพงษ์ เข็มเพชร์ 4 13 10 27
171 นางสาวเกศราภรณ์ อารมย์ดี 8 15 9 32
172 Mr.THANH LE HUY 11 23 11 45
173 นายกฤษณ์กนก พนาจันทร์ 7 12 9 28
174 นายวรพล บุตรแสง 10 15 10 35
175 นางปาริชาต ดอนบรรจง 7 37 14 58
176 นางสาวพนิดา อุตวัฒน์ 10 24 15 49
177 นายวีระชาติ นันตะเวช 7 20 21 48
178 นางสาวฉัตรา ปทุมพร 7 30 14 51
179 นายกรวิทย์ นาคนทรง 10 21 7 38
180 นางสาวกนกพร เวโน 7 7 8 22
181 นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 9 18 8 35
182 นางวรวลัญช์ ใจปัน 22 38 14 74
183 พระปลัดธนาชัย ปานาไทย 10 16 10 36
184 พระครูปลัดธรรมสรณ์ โสภาบุตร 17 33 15 65
185 นางสาวศันสนีย์พร ภูพันนา 7 28 12 47
186 นายอนันตกานต์ ภูถ้ำแก้ว 10 16 8 34
187 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สายแสน 8 14 10 32
188 นายสุทธิวิทย์ วิลัยริด 14 16 18 48
189 นางอุรา คล่องแคล่ว 7 9 12 28
190 นายถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล 13 19 12 44
191 นายสมบัติ โพธิ์หล้า 12 19 5 36
192 นายสมภูมิ หล้ารัศมี 13 28 13 54
193 นางสาวนภธร ศิวารัตน์ 13 18 13 44
194 นายบุญช่วย กิตติวิชญกุล 6 19 12 37
195 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ธรรม 5 11 6 22
196 พระทานนุวัตร หัสดร 9 16 6 31
197 ร.ต.ท.คมสันต์ บุพตา 9 18 11 38
198 นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย 7 14 9 30
199 นายนันทกร พลศรี 7 23 12 42
200 นายปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา 29 46 36 111
201 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี 15 29 12 56
202 นายปรีชา ทองหยัด 6 24 12 42
203 นางสาวสาวิตรี ชุ่มจันทร์ 9 22 13 44
204 นายสุรศักดิ์ จันทา 15 41 19 75
205 พันตำรวจตรีศักดิ์ชัย เสนามาตย์ 10 16 10 36
206 นายฐนกร ฆารพันธ์ 6 14 7 27
207 นายสราวุฒิ กุลแดง 9 12 8 29
208 นางสาวจุลจีรา จันทะมุงคุณ 6 31 14 51
209 นายภัทรพงษ์ อักษร 9 14 9 32
210 นางสาวแพรตะวัน จารุตัน 11 17 9 37
211 นายพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม 7 25 14 46
212 นางสุธิรา จันทร์ปุ่ม 14 33 11 58
213 นายปริญญา ญาณโภชน์ 8 26 18 52
214 ร้อยเอกกิตติพงษ์ พลทิพย์ 12 25 20 57
215 นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ 8 16 7 31
216 นายสมพงษ์ เบอร์ไธสง 8 21 17 46
217 Mr.Petch Muanpan 11 31 17 59
218 นายพงศกร แพ่งสองคร 8 20 5 33
219 นางสาวชนัญธิดา สุริโย 11 25 12 48
220 นายปิยะวัฒน์ กุนดา 11 16 8 35
221 นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา 23 45 25 93
222 นางสาวภัทราภรณ์ จำลองเพ็ง 18 20 6 44
223 นางสาววนิดา วันภักดี 24 41 24 89
224 นายนัฐกุล เกตุชาติ 6 13 12 31
225 นางสาวชนกพร สุริโย 12 26 9 47
226 นางสาวสุธิดา สมหวัง 10 10 7 27
227 นายวิชยา จันรัมย์ 23 39 23 85
228 นางสาวพงค์ผกา เดชโนนสังข์ 7 19 9 35
229 นางสาวนภาเพ็ญ พานเมือง 14 15 5 34
230 นายนฤเบศ กาศรุณ 5 13 7 25
231 นางสาวกฤติยาภรณ์ คนไว 21 34 17 72
232 นางสาวทรรศวรรณ วาทา 16 23 14 53
233 นางสาวหัทยา อุปแก้ว 7 19 9 35
234 นายกวิน นารานฤมล 22 30 22 74
235 นางสาวกฤติยา นิพรรัมย์ 10 20 13 43
236 นางสาวณัฐวดี บุญรัตน์ 7 20 9 36
237 นางสาวจินดารัตน์ สวาสดิ์พงษ์ 15 33 14 62
238 นางสาวมาริษา กุลสุวรรณ 12 18 10 40
239 นางสาวเพ็ญนภา นาใจดี 11 9 11 31
240 นายศิรทัช กันทะวงศ์ 23 37 32 92
241 นางสาวมิ่งขวัญ สุขสบาย 15 23 5 43
242 นางสาวชลรดี ช่างทอง 13 29 8 50
243 นางสาวบราลี อินทศรี 12 24 12 48
244 นายเกรียงไกร แน่นหนา 3 20 9 32
245 นางสาววันวิสาข์ ราชมูล 13 32 17 62
246 นางสาวธณัฎฐา ทิ้งเทพ 9 23 10 42
247 นางสาวปารวัณ เหง้าโคกงาม 12 20 13 45
248 นางสาวธนกาญจน์ ศรีรังษ์ 20 27 17 64
249 นางสาวเบญญทิพย์ โทไย่ษร 18 22 13 53
250 นายอภิชาติ ทองโคตร 7 13 12 32
251 นางสาวเมษยา มิทรานนท์ 20 29 15 64
252 นายรุ่งสมทรัพย์ เรืองศรีอรัญ 5 7 9 21
253 นางสาวบุณยลักษณ์ บุตรบุญชู 23 36 18 77
254 นางสาวพาณิภัค บริหาร 21 24 18 63
255 นางสาวเฉลิมขวัญ เนื่องภักดี 21 12 24 57
256 นางสาวอารีญา ศรีสุโน 14 24 12 50
257 นายกฤษนัย ไวสู้ศึก 8 6 11 25
258 นางสาวเจนจิรา ศรีทอง 25 40 23 88
259 นายอิสระพงศ์ อิสระภาพ 28 44 25 97
260 นายไพฑูรย์ จูสิงห์ 7 26 17 50
261 นางสาวพัชลิตา บุญไทย 13 25 14 52
262 นายนนทวิทย์ ขาวกุญชร 10 18 7 35
263 นางสาวอัญชนา วรรณชา 13 15 11 39
264 นางสาวธิติกานต์ จันสม 23 29 13 65
265 นางสาวอภิญญา อภิวิมลลักษณ์ 5 16 11 32
266 นางสาวภัคกร สุริโย 8 16 10 34
267 นางสาวปิรวดี เถาทิพย์ 15 26 11 52
268 นางสาววนัดดา มณีจร 9 11 11 31
269 นางสาวเจนจิรา ถาอิ่นแก้ว 9 10 7 26
270 นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์คำ 12 13 9 34
271 นายปิยณัฐ อุปแก้ว 6 9 12 27
272 นางสาวปภัฎชมณ รวงคำ 18 35 16 69
273 นายนิกร ปัตตาลาคะ 8 27 12 47
274 นายสามารถ มาศรี 6 8 10 24
275 นายนวพล ทองคำ 21 38 12 71
276 นางสาวจิตพร พันธุ์วิชัย 15 29 15 59
277 นางสาวภัณฑิรา รัตนธรรม 24 47 25 96
278 นายพิชิต เห็มนุช 11 25 13 49
279 นายอรรถพร มลาศรี 12 14 10 36
280 นางสาวกมลชนก ซาซุม 12 11 7 30
281 นางสาวกรวี นันทชาด 9 14 9 32
282 นางสาวพนิดา สมหวัง 7 13 12 32
283 นางสาวปิยธิดา ฤทธิรณ 12 24 9 45
284 นายการุณ รังสร้อย 8 15 9 32
285 นางสาววลัยลักษณ์ เหลี่ยมสิงขร 10 16 6 32
286 นางสาวทิพวรรณ เมืองพิล 16 29 10 55
287 นางสาวเอื้อมพร ธรรมสวาสดิ์ 6 16 6 28
288 นางสาวศิริลักษณ์ อิสณพงษ์ 22 32 17 71
289 นางสาวนุชตินันท์ ต่อวาส 9 23 5 37
290 นายสนธยา สมหมาย 23 32 21 76
291 นายธีรพงศ์ ภูพันนา 8 18 9 35
292 นางสาวอภิชญา ชัยศิริ 9 23 14 46
293 นายธีรพงศ์ ภูพันนา 8 18 9 35
294 นางสาวอภิชญา ชัยศิริ 9 23 14 46
295 นางสาวอำไพพรรณ เตโช 9 20 9 38
296 นายศักดินนท์ อริพงษ์ 9 32 21 62
297 นายเกรียงไกร รักสุด 9 14 14 37
298 นายชนินทร ดวงวิไล 24 42 22 88
299 นางสาวณัฐญา ศรีคำเวียง 9 10 6 25
300 นางสาวอรุณี สีใส 14 34 9 57
301 นางสาวพุทธิดา ทรงเกียรติกุล 6 20 6 32
302 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ สำแดงชัย 14 24 11 49
303 นางสาวนาฏนลิน ภูลสวัสดิ์ 14 35 13 62
304 นายภัทรกฤต ไชยวงษ์ 17 27 17 61
305 นางสาวภัทราวรรณ น้อยทรง 14 34 20 68
306 นางสาวพรพรรณ แซ่ตั้ง 11 21 11 43
307 นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา 8 15 12 35
308 นายพิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ 24 36 21 81
309 นางสาวณิชาพร ไหวดี 11 24 13 48
310 นางสาววิพรพรรณ ศรีสุธรรม 10 26 11 47
311 นายจิรเมธ ไพรสินธุ์ 16 18 15 49
312 นางสาวจอมสุรางค์ คุณลอย 9 16 6 31
313 นางสาวบุหลัน อาสาสี 10 13 14 37
314 นายสัมฤทธิ์ จันทะนะ 17 45 27 89
315 นางสาวณัฐพร ฐิติมโนวงศ์ 8 25 11 44
316 นายภานุเดช อ่อนจันทร์ 3 14 10 27
317 นางสาวขนิษฐา ทอดทอง 8 11 12 31
318 นายวัฒนา ทัดวงค์ 5 15 10 30
319 นางสาวมิ่งขวัญ ชอบบุญ 28 45 28 101
320 นางสาวธนัญชนก ศรีสวัสดิ์ 10 15 15 40
321 นางสาวมีนตรา พรหมรักษา 14 16 8 38
322 นางสาวกรัตเพชร วงษ์ชารี 5 10 9 24
323 นายพิมุกต์ ชัยศักกรีนนท์ 16 34 23 73
324 นายจิตติพงศ์ พันธุ์สว่าง 12 19 10 41
325 นางสาวบุษยา ธงนำทรัพย์ 13 20 14 47
326 นางสาวอรอนงค์ คนสูง 10 21 8 39
327 นางสาวชไมพร แก้วมูลมุข 9 16 13 38
328 นางสาวณัฐวิภา ลองจำนงค์ 9 17 8 34
329 นางสาวเขมขนิษฐ์ ทองชุมนิธิพัฒน์ 4 20 9 33
330 นายณัฐพงศ์ ตาดี 10 11 8 29
331 นายธนาศวรรย์ สมไพบูลย์ 9 7 12 28
332 นางสาวศยามล สุขรัตน์ 12 31 13 56
333 นางสาวธนัชพร อุทธา 14 14 8 36
334 นางสาววิไลลักษณ์ ภะวะ 11 17 10 38
335 นางสาวภัทรินทร์ วิเศษสา 10 26 15 51
336 นางสาวมยุรฉัตร ยลวิลาศ 21 38 18 77
337 นางสาวปัทมพร สุขพงษ์ไทย 18 31 18 67
338 นางสาวสุชานุช ไหมละเอียด 25 38 17 80
339 นางสาวศุรินภา ทุงจันทร์ 9 16 9 34
340 นางสาวบลณิชา พลประถม 9 11 14 34
341 นางบุญเพ็ง โวท 17 20 13 50
342 นางละเอียด ปะระหัง 19 28 12 59
343 นางรัชตา เอนกไชยพร 6 18 14 38
344 นายเพียร เป็นพร้อม 6 16 10 32
345 นางอรัญญา อินอ่อน 9 18 11 38
346 นายทรงชัย บุญสุยา 9 16 5 30
347 นางสาวทันตา อุ๋ยธีรทัต 20 31 11 62
348 นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร 18 38 20 76
349 นางสาวนพมาศ โพธิ์สิงห์ 12 12 4 28

DataTables Information

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ครั้งที่ 1/2560 (กลุ่มสอบคัดเลือก ป.โท และ ป.เอก) ทดสอบในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม Theater และ ห้องประชุม Conference 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Download ไฟล์เอกสารอ้างอิง :