ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ครั้งที่ 2/2560 (กลุ่มสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต และ นักศึกษาหมู่เรียนเดิม)
#ID ชื่อ นามสกุล Listening Reading Writing Total Level
1 นางสาวนันทิยา โพธิ์สิงห์ 9 26 10 45
2 นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์ 7 12 4 23
3 นางสาวสุภาวดี เสนาพันธ์ 9 16 5 30
4 นางธิรดา วัชรปรีดา 10 13 5 28
5 นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ 17 37 27 81
6 นายณัฎฐ์ธยาณ์ ลาสนธิ 8 12 9 29
7 นายชัชชล ศรีฤาชา 4 12 2 18
8 นางสาวศรีสุดา เจษฎาภิสัก 13 19 9 41
9 นายภูมิรัฐ แต่งประกอบ 22 30 12 64
10 นายณรงค์ศักดิ์ บุตรมาลา 12 14 12 38
11 นางสาวรุจิฬา เพียรอดวงษ์ 13 11 7 31
12 นายสุรศักดิ์ นรินทร์ 0 0 0 0
13 นางสาวกาญจนา อันทะแสง 11 12 10 33
14 นางสาวกมลวรรณ มิ่งชัย 12 20 11 43
15 นางสาวพัชชิตา สีดาชมภู 0 0 0 0
16 นางโสภา เจริญรัมย์ 7 9 12 28
17 นายอนุชา บุตรคำโชติ 9 22 10 41
18 นางสาวพัสตรราภรณ์ จ้องการ 7 16 4 27
19 นางสาวสุธิดา ศรีอ่อน 12 12 8 32
20 นางสาวเจษฎ์ศุภา แสนราช 0 0 0 0
21 นายวัฒนพงษ์ วัยบรรเทา 12 19 13 44
22 นางสาวพิมพ์ณดา พลลาภ 4 13 6 23
23 นางสาวรสนันท์ หน่อสีดา 8 14 7 29
24 นางสาวเพ็ญนภา นาใจดี 6 15 9 30
25 นางสาวขนิษฐา ปะมะโน 6 12 9 27
26 นางสาวลักคณา หาญอาษา 6 15 11 32
27 นางสาวจิราวรรณ หวังดี 11 24 6 41
28 นางสาวอมรรัตน์ นวะศรี 20 34 11 65
29 นางสาววริศรา อุทัยชัย 11 14 12 37
30 นางสาวรัตนาวดี ลาสุวรรณ 9 11 15 35
31 นายโสภณ เฉิดดิลก 9 10 10 29
32 นางสาววรรณภา วรรณวงษา 9 13 7 29
33 นางสาวอภิญญา อินอุ่นโชติ 6 14 14 34
34 นางสาวพัชราพา มูลถวิล 10 12 8 30
35 นายวิชากร ช้อนทอง 8 16 7 31
36 นางสาวอัจฉรา พลเยี่ยม 15 16 7 38
37 นางสาวจันทร์เพ็ญ รุณราช 8 15 10 33
38 นายยุทธนา พันธุลา 6 15 12 33
39 นางสาวสุภาพร วงษ์ชารี 4 12 9 25
40 นางรพีพรรณ พิทักพงษ์ 7 14 10 31
41 นายสราวุธ พันธ์พรหม 7 13 9 29
42 นางสาวธัญญาภรณ์ วงษ์ละคร 10 16 5 31
43 นายทีปกร มะรังษี 10 14 9 33
44 นางสาวณัฐพัชร์ อัครราษฎร์ 10 21 11 42
45 นางสาวอินทิรา สุวรรณวรพินิจ 18 33 12 63
46 นายจิรายุทธ โพธิหิน 9 18 7 34
47 นางสาววิรัชฏา พิมพ์เขต 11 15 11 37
48 นายอภิสิทธิ์ ศรีสมศักดิ์ 6 13 12 31
49 นายจิรายุทธ เวียงอินทร์ 8 17 7 32
50 นางสาวศิรดาภรณ์ โพธิกุล 8 8 10 26
51 นางสาวสุนารี เกตุจังหรีด 8 14 10 32
52 นางสาวศรัณยา สอนวงแก้ว 6 18 11 35
53 นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์ 13 27 11 51
54 นางสาวฐิติมา วงศ์บุตร 13 23 11 47
55 นางสาวฉัตริยา พลศรี 10 17 12 39
56 นางสาวสุดาวรรณ ภาสกุล 8 19 10 37
57 นางสาวมะลิวรรณ จันสด 6 14 13 33
58 นายพานุ แรกชื่น 11 9 12 32
59 นางสาวทิพย์สุดา ชินวงษ์ 9 19 10 38
60 นางสาวปณีตา ปัจจาเณย์ 9 17 9 35
61 นายปฏิพล หล้ามาชน 10 9 12 31
62 นางสาวดวงรัตน์ จันทรวิไล 21 32 9 62
63 นางสาวปภัสสร ชนะอรรถ 6 12 7 25
64 นางสาวกนกวรรณ วันโพนทอง 28 46 39 113
65 นายสุรชาติ แก้วบัวดี 7 11 5 23
66 นายนิติ อัครสาร 10 18 6 34
67 นางสาวเพชรริน ขันโคกเครือ 5 16 16 37
68 นางสาวสินใจ พลเยี่ยม 10 13 11 34
69 นางสาวปราณี สิทธิจันทร์ 9 14 10 33
70 นางสาวพนิดา สมหวัง 3 10 15 28
71 นางสาวพัชรา มหาพานต์ 7 10 7 24
72 นางสาวอรยา ธรรมิภักดิ์ 8 12 10 30
73 นางสาวชัญญานุช ภูสีนาค 3 19 9 31
74 นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา 14 15 9 38
75 นางสาวณัจฉรีย์ วิโรพรหม 9 20 5 34
76 นายพนัส เบาราญ 5 21 9 35
77 นายพเนตร เบาราญ 5 14 6 25
78 นายชัยวัฒน์ หาสอดส่อง 7 11 7 25
79 นางสิริการย์ คำตานิตย์ 9 16 11 36
80 นางสาวพรรณี ถาเเสง 9 15 7 31
81 นายณัฐพล จันทาสี 7 21 11 39
82 นายอนุรักษ์ ชาสำโรง 24 29 20 73
83 นายธีรภัทร เชิงสะอาด 16 17 12 45
84 นายนันทบุตร ลอยคลัง 3 16 8 27
85 นายธีระพล ตะนัยศรี 7 21 8 36
86 นางสาวพิมประภา ตะโน 10 21 8 39
87 นางสาวรจรินทร์ ภูพาที 5 14 11 30
88 นางสาวประภัสสร ฤทธิ์มนตรี 11 23 10 44
89 นางสาวศิริพร บุษบง 10 13 12 35
90 นายศศิพงศ์ พิมพะนิตย์ 10 15 13 38
91 นางสาวดวงจันทร์ บุญจันทร์ 9 11 12 32
92 นางสาวประนอม แสนบุญศิริ 8 7 10 25
93 นางสาวจรัสโฉม ไชยรัตน์ 6 19 9 34
94 นางสาวรัทยาภร เทพขาม 9 10 13 32
95 นายฐาปกรณ์ วงศ์นุกูล 18 17 14 49
96 นางสาววันวิสาข์ ราชมูล 15 34 8 57
97 นายสิทธิพงษ์ วินทะไชย 14 22 7 43
98 นายอภิชัย เมืองจันทร์ 9 31 14 54
99 นายทวีศักดิ์ สหัสนา 12 13 9 34
100 นางสาวสุจิตรา วิจารย์ชัยศรี 8 21 10 39
101 นางสาวมานิกา วังคะวิง 5 15 10 30
102 นายพรหมศิวัส บุญถา 7 17 12 36
103 นางสาวสมหญิง ทองคำห่อ 4 13 9 26
104 นางนวลละออง บุตรศิริ 9 22 5 36
105 นางสาววันวิสาข์ บุตรวงษ์ 6 15 10 31
106 นางสาวธัญวรัตน์ กองสา 8 16 4 28
107 นางสาวคัทรียา ศรีทรัพย์ 7 22 13 42
108 นายวิศรุต แสงคำ 8 14 9 31
109 นางสาวพีรญา สร้อยขุนทด 5 10 10 25
110 นายอภิชาติ อรรคฮาตศรี 8 19 13 40
111 นางสาวอนุสรา ผลสวิง 7 15 10 32
112 นางสาวภัคภิญญา สีระบุตร 8 16 7 31
113 นางสาวเจนจิรา ปาปัดสิม 15 24 11 50
114 นายสรณัฐ พัฒนสระคู 18 25 9 52
115 นางสาวปวีณนุช ศรีจำนงค์ 7 23 9 39
116 นางสาวชมภูนุช ศรีสุข 9 14 7 30
117 นางสาวกมลธิดา สารสวัสดิ์ 10 12 6 28
118 นางสาวพิมพ์จันทร์ จันทเดช 9 11 12 32
119 นางสาวรัตติยา ดวงแพงมาตร์ 13 23 12 48
120 นางสาวชไมพร เทาศิริ 5 16 7 28
121 นางสาวเพ็ญภัสสร ดาแร่ 11 26 11 48
122 นางสาวพัชรพร กงวิรัตน์ 8 14 6 28
123 นายชนภัทร บุญประเสริฐดี 10 21 9 40
124 นางสาวชไมพร แก้วมูลมุข 9 20 13 42
125 นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข์ 15 40 18 73
126 นางสาวปพิชญา สุระ 10 12 12 34
127 นายเมธา ภูผ่านแก้ว 12 15 13 40
128 นางสาวชาลิสา ประทุมวัฒ 4 12 12 28
129 นางสาวศิริภรณ์ ไชยอุป 6 15 5 26
130 นายวีระยศ พื้นสะอาด 6 11 6 23
131 นายวัชระ สิงห์ทอง 7 27 14 48
132 นายกิตติพงศ์ ไชยมิ่ง 13 27 14 54
133 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาสมใจ 26 42 12 80
134 นายชัยยงค์ ราตรี 6 20 8 34
135 นางสาวทศพร ปุยสุวรรณ 9 14 8 31
136 นางสาวอลิสา บุญโท 6 15 10 31
137 นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม 5 13 5 23
138 นางสาวกัญญาภัค ศรีวรรณะ 13 34 14 61
139 นายปารเมศ มูลพิมพ์ 15 10 10 35
140 นางสาวพนมพร กุมชาด 9 19 12 40
141 นางสาวอรณี ศรีระบุตร 5 15 15 35
142 นายนฤเบศก์ สกลใต้ 7 12 9 28
143 นายศักรินทร์ ภูพันนา 8 24 12 44
144 นางสาวเมขลา สุขสวัสดิ์ 6 14 7 27
145 นางสาวปภาวี ปะริตวา 22 30 11 63
146 นางสาวสุภาภรณ์ ถิรศิลาเวทย์ 9 15 14 38
147 นายปิยะ เกตบุตร 6 13 8 27
148 นายกล้า ภูดินดง 7 12 12 31
149 นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม 5 16 6 27
150 นางสาวตริตราภัณฑ์ ศรีรัตนานุกุล 13 27 13 53
151 นางสาวณัฐพร พิกุลศรี 8 20 5 33
152 นางสาวพัชรินทร์ พลกลาง 11 28 9 48
153 นางสาววารุณี สายจันทร์ 25 21 15 61
154 นายศาศวัต มาลุน 12 28 14 54
155 นางสาวกนกพร โพนทอง 11 26 11 48
156 นางสาวณฐอร คล่องการยุทธ 9 17 8 34
157 นางสาวขวัญภิรมย์ แววศรี 3 8 8 19
158 นางสาวพรรนิดา บุตราช 5 12 13 30
159 นางสาวบุหลัน อาสาสี 7 17 16 40
160 นางสาวพนิดา ฉายรักษา 17 30 13 60
161 นางสาวสุนันทา ชินรัตน์ 9 13 10 32
162 นางสาวธนาพร อินทร์โท่โล่ 7 19 11 37
163 นางสาววินิตา สงวนไทร 12 28 13 53
164 นางณัฐปภัสร์ คำวงศ์ 7 16 14 37
165 นายณัฐพล เกรียงศรี 7 14 9 30
166 นายนฤพงศ์ จำนงพิศ 17 16 8 41
167 นางสาวปรางค์ทอง พุทธมณีย์ 22 33 11 66
168 นางสาวริริดา ปาระวงค์ 10 24 11 45
169 นายธนพล เคนหงส์ 15 18 9 42
170 นางสาวพลอย พิมพ์ศรี 12 17 14 43
171 นางสาวฤทัยรัตน์ ปลาโมด 15 19 14 48
172 นางสาวละอองดาว โทนุบล 9 12 12 33
173 นายธาวรัตน์ แก้วพรมภักดี 10 14 10 34
174 นายเจนวิทย์ พนาดร 5 9 6 20
175 นางสาววราภรณ์ หันสา 8 13 11 32
176 นายประจักษ์ ภักดี 4 11 6 21
177 นางสาวสุกัญญา เอกตาแสง 13 24 12 49
178 นางสาวจุไรรัตน์ วรนิตย์ 7 17 9 33
179 นายเอเชีย แก่นวิชัย 27 34 11 72
180 นายฐาปนศาสน์ ยศดา 9 12 9 30
181 นางสาวศิริพร จันดา 11 12 14 37
182 นางสาวธนกาญจน์ ศรีรังษ์ 22 33 12 67
183 นางวิลาสินี สวาศรี 8 16 8 32
184 นายธวัชชัย เครือหนองสังข์ 7 14 9 30
185 นางสาวรัชฎาภรณ์ อายุสม 8 19 11 38
186 นายธงชัย ภูกองชนะ 6 16 8 30
187 นางสาวอลิษา ล้อมไธสง 6 17 10 33
188 นางสาวณัฐวดี คงแสง 9 14 10 33
189 นางสาวนิดติญา นันภักดี 6 15 8 29
190 นางสาวนวลฉวี โยธาทูล 11 15 12 38
191 นายชวนิติกร นามอามาตย์ 10 14 12 36
192 นางสมพร แลไธสง 6 9 12 27
193 นางสาวจุฑารัตน์ หาญนอก 11 18 8 37
194 นายภูมิเดชา ศรีไสย 8 14 6 28
195 นางปฐมาภรณ์ รัตนพร 10 11 14 35
196 นายธนดล ศรีชัยปัญญา 8 21 8 37
197 นางสาวภรณ์ทิพย์ ฉัตรทอง 6 17 10 33
198 นายอภิชาติ ดงประการ 4 9 5 18
199 นางสาวกรรณิกา โพธิสาร 5 12 9 26
200 นางสาวปัทมา ศิริหลวง 18 29 13 60
201 นางสาวปรวีร์ ชัยปะปา 6 13 8 27
202 นายพีระศักดิ์ ภูกาสอน 9 20 9 38
203 นายอลงกรณ์ ทุงจันทร์ 10 26 11 47
204 นางสาวมิ่งขวัญ ภูครองนาค 21 34 15 70
205 นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทา 13 15 8 36
206 นางสาวชนนิกานต์ อัศวจิตต์ภักดี 10 18 9 37
207 นางสาวไพรมณี แก้วเป้า 8 15 10 33
208 นางสาวลัดดาวัลย์ คำบัวโคตร 12 23 10 45
209 นางภัคจิรา เลิศณรงค์สิน 15 25 11 51
210 นายภวภัทร ดีแนบเนียน 11 30 17 58
211 นายเฉลิมราช ชัยเดช 15 32 7 54
212 นางสาวชนากานต์ ร่มศรี 10 22 10 42
213 นายพิทักษ์ กลางจอหอ 7 13 5 25
214 นางสาวธิดารัตน์ สุจิตตกุล 12 29 11 52
215 นายเกรียงศักดิ์ ถิ่นจำนงค์ 11 20 8 39
216 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมร ภูหอมบุญ 5 9 7 21
217 นางสาวประภัสรา หาญยิ่ง 3 17 11 31
218 นางสาวอรนิชา คะอังกุ 25 38 16 79
219 นางสาวสุภาวดี เอมสมบูรณ์ 17 23 15 55
220 นางสาวกุมารี พลไกรสร 5 23 10 38
221 ว่าที่ร้อยตรีธนากร ศรีโททุม 7 12 9 28
222 นางสาวภัทราพร ศรีรักษา 12 17 11 40
223 นางสาวศรัญญา สีชาลี 8 18 8 34
224 นายนรงค์เวช ปะสีระเตนัง 7 16 5 28
225 นายอภิชาติ บุปผาทาโน 8 20 8 36
226 นางสาวปาณิศา อ่างศิลา 17 29 11 57
227 นางสาวสุวนันท์ โพธิสนาม 5 12 7 24
228 นางภัทรศยา ใจปันทา 9 19 11 39
229 นางวรุณี แอช 28 47 29 104
230 นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์ 7 11 12 30
231 นายคมสันต์ นิชชัยสง 6 12 10 28
232 นางสาวสุนิศา บุญตาระวะ 7 13 7 27
233 นายวิทวัส โพธิกมล 11 19 5 35
234 นายณัฐณัณน์ อยู่พิทักษ์สกุล 11 22 12 45
235 ว่าที่ร้อยตรีกิตติรัชต์ ปะติปา 8 12 8 28
236 นายพีระ ปะวะถา 9 12 12 33
237 นายธีระวัฒน์ คำบุญเกิด 4 18 4 26
238 นางสาวธัญญาภรณ์ จตุรพร 7 17 10 34
239 นางสาวดวงจันทร์ เหมือนแตง 10 19 12 41
240 นางสาวศราณี ศรีสำโรง 12 22 13 47
241 นางสาวสร้อยชนก ชาติชาวนา 21 36 13 70
242 นายสุวิจักขณ์ อรรคพงษ์ 16 18 10 44
243 นายเพชรินทร์ วาดสีดา 10 11 6 27
244 นายศิริวิทย์ ยามรัมย์ 8 16 14 38
245 นางสาวติยาภรณ์ รัตนรักษ์ 3 13 7 23
246 นายธีรเดช ชัยแก้ว 12 13 7 32
247 นายเกียรติศักดิ์ นาไชย 8 12 6 26
248 นางสาวมะลิ สีลาดเลา 6 11 6 23
249 นายปริยนนท์ ประทุมตรี 4 16 4 24
250 นายสุริยันต์ ถาไชยลา 10 19 13 42
251 นางสาวเมธาพร ประทุมมัง 4 17 8 29
252 นางสาวลัดดา บัวจ้อย 8 22 10 40
253 นายหวู่ฉวน ตู้ 23 32 19 74
254 นางสาวสุภาพร หล้าไทย 9 14 6 29
255 นางสาวรัชฎาพร วันชูเสริม 7 14 4 25
256 นายเสฏฐวุฒิ ศรีสุพรรณ 6 12 10 28
257 นางสาวปิยนุช ดีพรม 7 22 11 40
258 นางสาวสุพรรณี แวงชัยภูมิ 9 9 8 26
259 นายวรพงษ์ มาตรา 9 14 9 32
260 นางสาวชลิตา ปินะถา 9 13 10 32
261 นางสาวสุรัญญา รุณพงษ์ 8 25  32 65
262 นางสาวนิตยา คะเณรุพันธ์ 4 13 7 24
263 นายธนากร ประมายะยัง 6 14 9 29
264 นางสาวสุพัตรา ไพรลิน 7 20 7 34
265 นางสาวอินธุอร อัปมะโน 12 14 10 36
266 นางสาวนิศาชล บุตรมาตร์ 6 9 11 26
267 นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์ 10 21 12 43
268 นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 13 22 11 46
269 นางสาวพรนภา ร่มจันทร์ 8 11 7 26
270 นางสาวชุติมา มูลสาระ 10 16 0 26
271 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนี พรมคำบุตร 5 16 6 27
272 นางสาวสุวรรณา สังเวย์ 10 13 15 38
273 นางสาวสุธาดา ปะกิคะเน 14 16 9 39
274 นางสาววลัยกร บุญยิ่ง 5 14 16 35
275 นางสาวไอลดา มุงคุณ 6 15 13 34
276 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีเคลือบ 9 12 15 36
277 นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน 12 17 9 38
278 นางสาวบุษยมาส คล้ายหนองสรวง 15 34 12 61
279 นางชลลดา จันทศิลป์ 9 13 14 36
280 นายสุริยัน แสงวงค์ 7 16 6 29
281 นางสาวสโรชา สัพโส 6 13 13 32
282 นายเมธี แก้ววรรณจักร์ 8 16 6 30
283 นางสาวทัศนีย์ อาจหาญ 18 31 24 73
284 นางสาวสุกัญญา สมบัวคู 5 18 12 35
285 นายธนบดี ศรีโคตร 11 16 7 34
286 นางสาวอัจฉราพร จันทะรัง 9 14 6 29
287 นายวิเศษสันต์ สุพรรณ 12 18 10 40
288 นางสาวอรทัย ชาดขูรู 4 12 5 21
289 นางสาววันทนีย์ เข็มพิลา 11 18 10 39
290 นางสาวนุชณภา ปริเตสัง 4 13 8 25
291 นายกฤษณะพงศ์ ผุยบัวค้อ 5 11 11 27
292 นายพรุชง โคกแดง 18 22 13 53
293 นายชิโนรส นรินทร์รัมย์ 6 18 11 35
294 นายทรงพล ทองนอก 5 16 10 31
295 นางวัชรินทร์ มุ่งชู 8 17 8 33
296 นางสาวณัฐชา วงศ์เวียน 27 45 30 102
297 นายธวัชชัย หอมไธยสง 10 16 12 38
298 นางสาวจิรวรรณ พันชมภู 7 11 10 28
299 นางสาวปภัฎชมณ รวงคำ 21 35 16 72
300 นางสาวณมนตรา คำแหงพล 25 42 33 100
301 นางสาวสุวิมล จำปีหอม 8 13 10 31
302 นางสาววรรณวิภา เชื้อกุล 9 17 9 35
303 นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์ทรงเมือง 10 16 10 36
304 นายประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี 9 12 7 28
305 นายเบญจรงค์ พื้นสะอาด 10 24 8 42
306 นางสาวประภาพร รัชพันธ์ 14 19 7 40
307 นายจิระพงษ์ ปะกาโส 6 13 9 28
308 นางสาวจิราวรรณ เมสังข์ 4 10 8 22
309 นายปรีชาพล น้อยอามาตย์ 12 10 6 28
310 นางสาวปิยะลักษณ์ ฤาใจศรี 4 13 12 29
311 Mr.Bounyong Sounthone 6 19 15 40
312 Mr.Kaykham Souvannamethi 8 24 12 44
313 Mr.Phetsakhone Khorsisavath 5 16 14 35
314 Mr.Sayasith Vilarphath 7 19 11 37
315 Mr.Soukkaseum Sihanouvong 11 18 14 43
316 Mr.Soulisak Vilabouth 13 31 18 62
317 Mr.Bouaphet Sibounheuang 11 29 7 47
318 Mr.Bounpheng Khemmala 8 17 5 30
319 Mr.Khampachak Keophuvong 9 24 13 46
320 Mr.Phoukhanh Piaphonemanivong 11 20 12 43
321 Mr.Phousong Somkhit 8 15 9 32
322 Mr.Vilaphay Oubonpaseuth 11 15 10 36
323 Mr.Vileuang Vorlabouth 8 26 2 36
324 Mr.Pongsamout Khemmala 7 17 9 33
325 Mr.Vannala Southichack 12 15 9 36
326 Mr.Bounthiengtham Nouanpaseuth 18 39 17 74
327 Miss Kasy Xaingaseng 13 21 23 57
328 Miss Okey Duangphachan 8 19 9 36
329 Miss Phonephan Silaphet 14 26 8 48
330 Mr.Khamhou Moukdara 6 23 12 41
331 Mr.Khamtanh Thepsouvanh 7 10 9 26
332 Mr.Khamviset Phengvansavanh 6 14 9 29
333 Mr.Khamphuei Boutho 8 16 11 35
334 Mr.Mikone Inthapaserd 9 16 15 40
335 Mr.Siriphakone Thongmany 8 25 15 48
336 Mr.Somphathai Ketmala 9 17 15 41
337 Mr.Souphaxay Bounyong 8 25 16 49
338 Mr.Syamphone Xaysavath 7 18 15 40
339 Mr.Thanousine Sipaphone 12 21 9 42
340 Miss Latdavanh Silaphet 11 30 12 53
341 Miss Souphatta Boupha 8 13 9 30
342 Miss Vonevilay Keodouangdy 20 27 12 59
343 Mr.Bandith Singhatham 11 29 12 52
344 Mr.Bouasith Phimmasenh 6 25 18 49
345 Mr.Bountao Sisavengsouk 20 27 21 68
346 Mr.Chanpaseuth Xaiyapath 5 24 7 36
347 Mr.Chanthaboun Sipaseuth 4 26 8 38
348 Mr.Chathoulath Khamdouang 7 20 8 35
349 Mr.Khamkone Theddavane 8 27 9 44
350 Mr.Khamsay Keodouangdy 7 26 8 41
351 Miss Anolack Xattakoun 6 15 9 30
352 Miss Chansamone Saysavath 14 27 26 67
353 Miss Manila Vannaphone 7 16 13 36
354 Miss Paramy Keosyphandone 9 16 8 33
355 Mr.Keolumphan Sengnouanchanh 7 22 26 55
356 Mr.Keophetsakhone Thephahaksa 6 30 24 60
357 Mr.Khamko Souvannou 7 30 26 63
358 Mr.Phahatxay Phansayasack 4 14 13 31
359 Mr.Phanousak Vongchomsy 9 31 26 66
360 Mr.Somsavanh Xouyphasith 16 25 9 50
361 Mr.Souknilanh Soumpholphakdy 19 39 12 70
362 Mr.Vathadeth Kinphounsin 15 31 26 72
363 Mr.Vilay Khamme 8 9 14 31
364 Mr.Vilayphone Laisouthisach 11 28 11 50
365 Mr.Xaiyasith Phommavong 9 15 10 34
366 Mr.Xayasone Khamthongveun 5 22 13 40
367 Mr.Kongthong Inthalath 9 23 13 45
368 Mr.Oday Xaysavanh 10 18 10 38
369 Mr.Phaymany Boubphaphanh 9 12 11 32
370 Mr.Phonexay Sisavengsouk 9 17 9 35
371 Mr.Sisone Senthavisouk 9 17 10 36
372 Mr.Sisouphanh Vaengthisan 6 26 21 53
373 Miss Phanouda Sybounya 22 40 19 81
374 นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน 6 16 10 32
375 นายสุรจิตร โลหะมาศ 7 23 11 41
376 นางสาวสมฤทัย มวลเสียงใส 18 41 29 88
377 พระพยัคอรุณ ศรีมงคล 11 13 12 36
378 นายณัฐภพ อ้วนพรมมา 7 33 13 53
379 นางธัญลักษณ์ โพธินาม 12 29 9 50
380 นายสุชาติ แวงโสธรณ์ 11 30 12 53
381 นายประสงค์ เทียบจันทึก 12 24 13 49
382 นายสมบัติ แก้วมงคล 8 17 6 31
383 พระครูสุวิชาธรรมนาท (สนั่น นาหมุด) 10 6 10 26
384 นางประภาภรณ์ ศรีทิน 12 22 11 45
385 นายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา 8 26 14 48
386 นางสาวพิกุล มีมานะ 11 29 20 60
387 นางลาวัลย์ นาคดิลก 5 25 14 44
388 นายชญานิน กฤติยะโชติ 18 32 15 65
389 นางภัทรภร แพงไทย 8 23 11 42
390 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 23 38 26 87
391 พระมหาภาภิญโญ ภิญโญฤทธิ์ 11 21 7 39
392 นางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ 13 10 9 32
393 ว่าที่ ร.ต.สำราญ ศรีวรภัทร 23 38 16 77
394 นางสาวจุฑาพร เตชะสี 8 30 6 44

DataTables Information

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และ ห้องประชุม Conference 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Download ไฟล์เอกสารอ้างอิง :