ข่าววารสาร.. Update
    กองบรรณาธิการขอแจ้งข่าวด่วนให้สมาชิกวารสาร และผู้สนใจเข้าสืบค้นบทความ และผู้ประสงค์นำส่งบทความ
ลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. กองบรรณาธิการจะปรับปรุง Website http://gs.rmu.ac.th/rmuj ซึ่งเป็น Website ที่กองบรรณาธิการของวารสาร
ได้สร้างขึ้นเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ใช้เป็น Website หลักในการบริหารจัดการวารสารของเรามาโดยตลอด
ถึงปัจจุบันนี้ เพื่อให้ Website นี้ ให้บริการทุกๆ ท่านได้เช่นเดียวกับ Website Open Journal System ของ Thai JO
และอื่นๆ กองบรรณาธิการวารสารจึงขอปิด Website http://gs.rmu.ac.th/rmuj เป็นการชั่วคราว 10 วัน
ระหว่างวันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557

2. ในช่วงวันที่ 22 -31 ตุลาคม 2557 นี้ ขอให้ท่านสมาชิกวารสาร ผู้สนใจเข้าสืบค้นบทความ
และ ผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเรา ได้เข้าไปใช้บริการที่ Website http://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuj
ซึ่งเป็นอีก Website หนึ่งของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในสถานะที่เป็นสมาชิกของ
Website http://www.tci-thaijo.org ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม เว็บไซต์ วารสาร ออนไลน์ของประเทศไทย (Thai Journal Online : ThaiJO)
ที่บริหารจัดการด้วยระบบ Open Journal System (OJS) ซึ่งกำกับดูแลโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยThai-Journal Citation index(TCI)Centre
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

3. ผู้ที่ส่งบทความเพื่อให้กองบรรณาธิการได้พิจารณาลงตีพิมพ์โดยทาง Website http://gs.rmu.ac.th/rmuj
กองบรรณาธิการกำลังดำเนินการตามระบบการจัดพิมพ์วารสารของเรา กรณีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ให้ท่านติดต่อได้ที่ โทร. 0-4372-5438

ขอขอบคุณทุกท่าน
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม