ข้อมูลการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อบังคับ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับ

การจัดทำวิทยานิพนธ์
การจัดทำการค้นคว้าอิสระ


โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ และ การจัดทำการค้นคว้าอิสระ

ประกาศ วิทยานิพนธ์   ประกาศ การค้นคว้าอิสระ

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

การสอบวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

การสอบการค้นคว้าอิสระFaculty of Graduate Studies


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

043-725-438