Welcome to RMU-GRC2017 !

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 20 มกราคม และขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อฟังการบรรยายจาก ผู้บรรยายหลักและผู้นำเสนอผลงาน ประกาศผลการตอบรับให้นำเสนอผลงาน

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Papers)  

CALL FOR PAPER !

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Sciences and Technology)

กลุ่มการศึกษา

(Education)

กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง

(Political Sciences and Politics)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(Humanities and Social Sciences)

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

(Oral Presentation)

ภาคโปสเตอร์

(Poster Presentation)

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

(Innovation and Invention Presentation)

รายละเอียด


รูปแบบโปสเตอร์

1. กำหนดโปสเตอร์ขนาด 80 x 110 ซม. จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทย    ขนาดอักษรควรมีขนาดเพียงพอที่จะอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร
2. เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย
  2.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(ตามผลงานที่กำหนด)
  2.2 ชื่อผู้ทำวิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
  2.3 บทคัดย่อ
  2.4 บทนำ
  2.5 วิธีการวิจัย
  2.6 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
  2.7 สรุปผลการวิจัย
  2.8 เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
3. การติดตั้งโปสเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลาตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป
4. ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียม Poster มาเองโดยผู้จัดงานได้เตรียมบอร์ดสำหรับติดไว้ให้
5. ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนดตามกำหนดการ

การนำเสนอ

1. เวลาการนำเสนอ 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
2. นำเสนอไปแล้ว 10 นาที ผู้ดำเนินรายการจะกดกริ่ง สั้น 1 ครั้งเมื่อหมดเวลา 15 นาที
    ผู้ดำเนินการจะกดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอให้ผู้นำเสนอหยุดการนำเสนอ และเตรียมตัวตอบคำถาม
3. ผลงานที่นำเสนอ ต้องจัดทำเป็น MS Power Point เท่านั้น
4. นักวิจัยต้องนำไฟล์ที่นำเสนอมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องประชุมที่จะนำเสนอ
    เวลา 12.30 - 12.50 น.
5. ให้ผู้นำเสนอกรุณารักษาเวลา เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดImportant Dates

   

  วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 วันสุดท้ายในการรับบทความ
  วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ
  วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
  วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน
  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 วันที่นำเสนอ


Conference Registration

การส่งบทความ (Full paper)

 

 

 • ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
 • สำหรับผู้ที่ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์แล้ว (On-line submission) จะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากจากผู้ประสานงานการประชุมวิชาการ
 • ผู้ส่งผลงานจะได้รับการแจ้งผลการ พิจารณาบทความผ่านอีเมล์ จากผู้ประสานงานการประชุมวิชาการ เพื่อให้แก้ไขบทความใช้ในการส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)
 • หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานการประชุมวิชาการ GRC ได้ที่อีเมลล์ rmu.grc@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร 0-4372-5438, 08-2120-3042

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (บุคคลทั่วไป)

2,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (นศ. มรม.)

1,500 บาท

ผู้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

800 บาท

ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Conference Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

0-4372-5438

08-2120-3042

http://gs.rmu.ac.th/grc2017

graduate@rmu.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ : 09.00 - 16.00 น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์