การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

Download งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Papers)

DataTables
# หมายเลข บทความ เจ้าของบทความ Downlad
1
ED-O-01
ผลการใช้บทเรียนบนเว็บที่ออกแบบตามแนวคิด Big Six Skillsเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสร้างเว็บเพจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จุฑามาศ มีกุดเวียน
2
ED-O-02
การรับรู้เสียงควบกล้ำพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทักษพร สุทธิธรรม
3
ED-O-03
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแยกสาร วิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน
สุดารัตน์ พูนศรี
4
ED-O-04
การรับรู้ภาวะผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
จารุณี ฤทธิ์วงศ์
5
ED-O-05
การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อรรถพร วรรณทอง
6
ED-O-06
แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี
7
ED-O-07
สภาพและปัญหาการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
สุมลทา ผิวขำ
8
ED-O-08
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสอน STAD และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
วสุนันท์ มั่นเจ๊ก
9
ED-O-09
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคทีเคโอ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5
ปฏิภาณ ลือนาม
10
ED-O-10
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
วรารัฐ ยัพราษฎร์
11
ED-O-11
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มลบโดยใช้เทคนิคการสอน TGT และ SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มัลลิกา เปรมลาภ
12
ED-O-12
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
13
ED-O-13
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
ชัชชญา เทพคำแหง
14
ED-O-14
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5
ประภาภรณ์ พลเยี่ยม
15
ED-O-15
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สุภาวรรณ เวสา
16
ED-O-16
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบทีมแข่งขันที่ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มธุรส เรืองสมบัติ
17
ED-O-17
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
วรพจน์ บำรุงหมู่
18
ED-O-18
ความต้องการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
รัฐภูมิ เผ่าแสน
19
ED-O-19
คุณลักษณะในการสร้างทีมงานผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
ศิริกัญญา จันปุ่ม
20
ED-O-20
การใช้วิดีโอยูทูปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ณัฐธิดา พลซื่อ
21
ED-O-21
การประเมินผลการยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม
ยอด สะตะ
22
ED-O-22
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สิริกร บุตรราช
23
ED-O-23
ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่ส่งผลต่อการเขียนของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด
ทองใบ สวัสดิ์ผล
24
ED-O-24
บทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการสอนคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาการโฆษณาและพฤติกรรมผูับริโภค
ธนากฤต นามบุญเรือง
25
ED-O-25
การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จุฑามาส ศรีจำนงค์
26
ED-O-26
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
รัตติยา พร้อมสิ้น
27
ED-O-27
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5 E
วาสนา แย้มพราย
28
ED-O-28
การวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณิชกุล บุตรฮาด
29
ED-O-29
การปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
เฉลิมพันธุ์ ศรีพรหม
30
HS-O-01
รูปแบบสมรรถนะหลักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน
อุรสา พรหมทา
31
HS-O-02
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
ธมลวรรณ บินกลาง
32
HS-O-03
รูปแบบ กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมกรณีศึกษาบริษัทจินดาสมุนไพร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ณัฐภัทธ เงินยวง
33
HS-O-04
การผลิตและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เมล่อน กรณีศึกษา กอล์ฟฟาร์มเมล่อน-ไทยแลนด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พงศกร ปวงคำ
34
HS-O-05
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามเทคนิคการเรียนรู้อริยสัจ 4 โดยใช้ระบบฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา วิชา การสร้างเว็บเพจ
ศรัญญา สีสมบัติ
35
HS-O-06
คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จิรกร สุขประสาธน์
36
HS-O-07
เรื่องเล่าชีวิตความสำเร็จจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ฟาร์มเลี้ยงผึ้งลุงสอาด เขตงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
ศุภณัฐ บุญแสง
37
HS-O-08
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ธวัชชัย บวรโมทย์
38
HS-O-09
การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดผง กรณีศึกษา : น้ำตาลโตนดผง เสน่ห์เมืองเพชร อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี
ชนาธิป จันทร์เรือง
39
HS-O-10
อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
ทรงศักดิ์ ศรีสวย
40
HS-O-11
ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริหารการหาคู่ชีวิต ที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง
ภูรยา สุทธิไชยศรกุล
41
HS-O-12
กา” มิอาจคาบ “เพชร”: คู่ตรงข้ามระหว่างมนุษย์กับอสูรในนวนิยายเรื่องเพชรอัคนี
อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร
42
HS-O-13
เรื่องเล่าความสำเร็จของผู้ประกอบการระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา FoodStoryบริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด
พิทักษ์ ศิริวงษ์
43
HS-O-14
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
พัฒน์นฤมล เดชขำ
44
HS-O-15
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการสื่อสารการตลาดของบริษัท PDM Brand จำกัด (Product Design Matters)
วันอาษา แป้นพะยอม
45
HS-O-16
การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและช่องทางการจัดจำหน่าย ของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพรสุมาลี ตำบลหนองหัวเเรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
นิภาพร กลิ่นระรื่น
46
HS-O-17
แนวทางการใช้นวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการสถานบันเทิง กรณีศึกษา ร้านไมนัสเธอร์ทีน
สุชานุช ว่องธนาทรัพย์
47
HS-O-18
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องหอมมะลิ กรณีศึกษาขนมบรรจุซอง ตราสินค้า ฟิตโต้
กรกนก เธียรวัฒนโชติ
48
HS-O-19
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกับหมวดอุตสาหกรรม
สุกานดา ศรีบัวขาว
49
HS-O-20
ปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ศศิวิมล ทุมวัน
50
HS-O-21
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 11
จีรนันท์ ทุมวัน
51
HS-O-22
การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ณมน ธนินชญางกูร
52
HS-O-23
ภาพลักษณ์อีสานในกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดินของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ทัศนีย์ รัตรองใต้
53
HS-O-24
แผนที่ความรุนแรงของอาชญากรรมในประเทศไทยจากการศึกษาด้วยวิธีเรียงลำดับความคล้ายคลึงกัน
ปรารถนา อุตพัฒน์
54
HS-O-25
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้นวัตกรรมและช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากยางพารา กรณีศึกษา ตราสินค้า Rubberly
คัทลียา เหลือคณานันต์
55
HS-O-26
การศึกษาผลกระทบการบริหารจัดการตามนโยบายอัตราค่าแรงขั้นต่ำในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมพรรณา วงษ์กล่ำ
56
HS-O-27
ปริมาณเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ขึ้นอยู่กับผลต่างของอัตราดอกเบี้ย
จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
57
HS-O-28
มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
จริยา ศรีทองแดง
58
HS-O-29
การท่องเที่ยวชายหาดและการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
เจณิสา วรคำ
59
HS-O-30
การศึกษาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวตามการท่องเที่ยวทางเลือกบนแผนที่โลกโดยใช้โปรแกรม Stat Planet
อังคณา เถื่อนมูลแสน
60
HS-O-31
ความหมายเชิงปริลักษณ์ของคำในผญาภาษิตอีสาน
ดวงเนตร อรัญทอง
61
HS-O-32
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
สุปรียา ศรีเตชะ
62
PS-O-01
คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21
สนุก สิงหมาตร
63
PS-O-02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต
มานพ ชาชิโย
64
PS-O-03
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการก่อรูปของนโยบายด้านการศึกษาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1–รัชกาลที่ 3)
ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
65
PS-O-04
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
รัชนี สิงหาพรม
66
PS-O-05
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของทนายความในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สิงหราช สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
67
SC-O-01
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อปรับปรุงการจราจร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
นันทพงษ์ โภคาพานิชย์
68
SC-O-02
คุณสมบัติเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์และหินฝุ่น
จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา
69
SC-O-03
การหาค่าโมดูลของเฟืองตรงที่ใช้ส่งกำลังโดยใช้เอ็กเซลโซลเวอร์ และ ระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์
อามิณฑ์ หล้าวงศ์
70
SC-O-04
การสร้างโจทย์คำถาม ที่การเลือกคำแปรผันมีผลต่อวิธีการหาคำตอบ
ธนาพร สรรพรอด
71
SC-O-05
ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย คิวอาร์โค้ด
ทวีศักดิ์ พุทธรัตน์
72
SC-O-06
การเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันด้วยวิธีอัดพอลิเมอร์สำหรับน้ำมันหนืดใน ประเทศไทย
กฤษฎา อยู่สำแดงกิจ
73
SC-O-07
การออกแบบระบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างกรณีศึกษาศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อิงควัต คงคุณาวัฒน์
74
SC-O-08
คาร์บอนฟุตพริ้นของคอนกรีตสำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยว
นวพฤทธิ์ พรหมทอง
75
SC-O-09
สภาวะการทำประมงกุ้งมังกรเลน ในจังหวัดตรัง
ประภาพร ปลื้มสงค์
76
SC-O-10
การพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาดุกอุยปริมาณมาก
ปฏิญญา อ้นขวัญเมือง
77
SC-O-11
การพัฒนาเทคนิคแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวในหลอดฟางด้วยน้ำแข็งแห้ง
อมรรัตน์ กิระวานิชย์
78
SC-O-12
การใช้วัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันปรังในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์
79
SC-O-13
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 3 พันธุ์
น้ำผึ้ง พรหมศรี
80
SC-O-14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ขิง
ปาริชาติ ราชมณี
81
SC-O-15
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการชี้แนะสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประยูร เชาวนีนาท
82
SC-O-16
การศึกษาคัมภีร์แพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาคัมภีร์มหาโชตรัต ผูก 2
เสาวรส โพธิเศรษฐ
83
ED-P-01
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปพิชญา นิ่มพิลา
84
ED-P-02
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ
จิรนันท์ ขุนทอง
85
ED-P-03
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
อภิชน ฝ่ายรีย์
86
ED-P-04
ผลของเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อการคิดทางคณิตศาสตร์
รามนรี นนทภา
87
ED-P-05
การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางระบบจำนวนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นวพล นนทภา
88
ED-P-06
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณัฐวุฒิ พิมขาลี
89
ED-P-07
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สุกัญญา ประมายะยัง
90
ED-P-08
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบแบบฝึกทักษะ
จินต์กวี แสงอรุณ
91
ED-P-09
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สุพิชฌาย์ กล้วยแดง
92
ED-P-10
การส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วรรณประภา ภูดวงจิตร
93
ED-P-11
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์
ศุภสุตา ศรีลำใย
94
ED-P-12
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวรรณคดีไทยและวรรณกรรมอาเซียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัณณ์พงศ์ ถุนาพรรณ์
95
ED-P-13
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธวัช แบขุนทด
96
ED-P-14
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย
หทัยรัตน์ สกุลปัน
97
ED-P-15
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเน้นทักษะกระบวนการ เรื่องการวาดภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นฤมล จันทร์ศรีโคตร
98
ED-P-16
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
จันทร์จีรา วงษ์ชัยบุตร
99
ED-P-17
ผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ต๋อม แก้วกันหา
100
ED-P-18
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ศุภาวิตา บัวทอง
101
ED-P-19
บทบาทของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนดี ประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ศุภมาศ อุตลาด
102
ED-P-20
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารกับความผูกพันของครูผู้สอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ภวพร วรรณไชย
103
ED-P-21
การทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
สุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร
104
ED-P-22
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนหทัยคริสเตียน จังหวัดเลย
กำพล บุญสนอง
105
ED-P-23
บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
พัฒนา หนองทุ่ม
106
ED-P-24
สภาพการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
อังสุมารินทร์ ต๊ะอ้อม
107
ED-P-25
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
สิรินภา จงทำมา
108
ED-P-26
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
สุนีย์ ฝั้นฉิม
109
ED-P-27
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบแผนผัง Four squares
ชื่นจิต สุระนาถ
110
ED-P-28
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง
จันทรัสม์ บุบผา
111
ED-P-29
การบริหารความขัดแย้งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามพันธกิจในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อรุณรัตน์ แดงกระจ่าง
112
ED-P-30
การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิติยาภรณ์ สุปะทัง
113
ED-P-31
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กชพร ราชธรรมมา
114
ED-P-32
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติกีตาร์ ตามแนวคิดของเดวี่ส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อรรถวัตร ทิพยเลิศ
115
ED-P-33
คุณลักษณะของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ศุภมาส แก้วเกลื่อน
116
ED-P-34
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง การส่งตรวจพื้นฐานทางการแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ณัฐนันท์ ศรีพุทซา
117
ED-P-35
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ธนวัฒน์ บุตรทองทิม
118
ED-P-36
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
พัชรี มนัสนิท
119
ED-P-37
การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ชุติมา เทพเกษร
120
ED-P-38
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนเขตพื้นที่สูง
สุณิสา จันต๊ะวงค์
121
ED-P-39
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ศุภมาส วิสัชนาม
122
ED-P-40
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
บุศรินทร์ เสาทอง
123
ED-P-41
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
ธวัชชัย เยี่ยมสวน
124
ED-P-42
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ปนัดดา อามาตร
125
ED-P-43
การบริหารการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
ธนพร นบนอบ
126
ED-P-44
การจัดการนิเทศภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธนา ทองทิพย์
127
ED-P-45
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
พิรุณย์ ป้องทับไทย
128
ED-P-46
129
ED-P-47
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
วาราดา ณ ลานคา
130
ED-P-48
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง โครงสร้างของพืชวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พจมาน เหล่าเจริญ
131
ED-P-49
การพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย
มณีรัตน์ ภูทะวัง
132
ED-P-50
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ฤกษ์บุษยา เข้มแข็ง
133
HS-P-01
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผ้าไหม บ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปิยะนุช เทือกเทพ
134
HS-P-02
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
สาริศา งามเกตุกมล
135
HS-P-03
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จรัญ ซาตัน
136
HS-P-04
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
จีรวรรณ พันธุนันท์
137
HS-P-05
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก คิโด้ เจริญนคร 14
กมลลักษณ์ เฟื่องอารมย์
138
HS-P-06
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม2
วิศิษฐ์ ธรรมจรัส
139
HS-P-07
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ศุภฉัตร โศภาพิมลลักษณ์
140
HS-P-08
ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ ของประชาชนเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชญานิศ สุนทรเวสน์
141
HS-P-09
ศึกษารายระเอียดพฤติกรรมนักลงทุนไทยรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปุระชัย นีระพล
142
HS-P-10
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ยม สาขาสยามสแควร์
ศิริลักษณ์ ชูจิตร
143
HS-P-11
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
พงศกร เธียรสุนทร
144
HS-P-12
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ให้เช่ารถแท็กซี่ของผู้ขับรถโดยสาร สาธารณะ (แท็กซี่) ในพื้นที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คมศิษฏ์ ทองงาม
145
HS-P-13
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมบรรยากาศ และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท เอส.เค.เจ. พลาสติก จำกัด เขต สมุทรสาคร
เชาวลิต ลิ้มไพบูลย์
146
HS-P-14
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ เทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศุภชัย คล่องขยัน
147
HS-P-15
ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศุภชัย คล่องขยัน
148
HS-P-16
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปรารถนา วรรณเผือก
149
HS-P-17
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นันทนา คูณหาร
150
HS-P-18
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันการเงินชุมชน:กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์
ชินภัทร แสนจันทร์
151
HS-P-19
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
สุทินา ศิลาสิทธิ์
152
HS-P-20
ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ ระบบแอนะล๊อก อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉัตรกมล อนนตะชัย
153
HS-P-21
การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
นนทิพัฒน์ ไชยโสดา
154
HS-P-22
ความสำคัญและความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของคนไทย
เจนเนตร หลงสกุล
155
HS-P-23
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนงค์ศรี จันทะคัด
156
HS-P-24
ความซับซ้อนของบุคลิกภาพตัวละครเอกจากนวนิยายโบตั๋นในห้าทศวรรษ
ประมูล บุญปก
157
HS-P-25
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเนื้อหาตามบริบทท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศราวุฒิ เวียงอินทร์
158
PS-P-01
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สมเชาว์ ภูพลผัน
159
PS-P-02
เจตคติของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล ในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ปวีณา สันคะนุช
160
PS-P-03
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รมิดา ชาธิรัตน์
161
PS-P-04
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สุกันยา บัวลาด
162
PS-P-05
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นิลุบล นาสมศรี
163
PS-P-06
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วิรินทร ศรีแนน
164
PS-P-07
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ธนากร ใสโศก
165
PS-P-08
ความคิดเห็นของประชาชนที่่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วิวัฒนไชย ดอนปรีชา
166
PS-P-09
การนำนโยบายด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สุวชล ทิพย์เที่ยงแท้
167
PS-P-10
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นิรันดร์ วิเศษสมบัติ
168
PS-P-11
การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
อนุรัก ใจปันทา
169
PS-P-12
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ปุณญณุช วงศ์สง่า
170
PS-P-13
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สุติมา วรชินา
171
PS-P-14
การนำนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง
จุรีรัตน์ น้อยแผลง
172
PS-P-15
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทรา กมลโรจน์
173
PS-P-16
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
อัจฉรา ภูเด่นไสย์
174
PS-P-17
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
คงกระพัน พลากุลมณฑล
175
PS-P-18
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติด ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
เดชา จินตกสิการ
176
PS-P-19
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
บุรฉัตร จันทร์แดง
177
PS-P-20
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
รุ่ง ใจดี
178
PS-P-21
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วีรภัทร แจ่มใส
179
PS-P-22
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
สิทธิพล มหาวงศ์
180
PS-P-23
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
อนุชา ร่มพยอม
181
PS-P-24
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำเริง เพ็งแก้ว
182
PS-P-25
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์การเกษตรอำเภอยางตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
รัฐพงศ์ ภูเด่นไสย์
183
PS-P-26
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปณิชา สาราจันทร์
184
PS-P-27
การจัดการทุนมนุษย์ พุทธิปัญญากับหลักไตรสิกขาตามความคิดเห็นของพุทธสมาคม จังหวัดมหาสารคาม
พระชัชวาลย์ โชติปญฺโญ/นามสอน
185
PS-P-28
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิพย์นฤมล โคตรบุตร
186
PS-P-29
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เบญจมาภรณ์ ยอดวงกอง
187
PS-P-30
ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิจิตร ศรีบ้านโพน
188
PS-P-31
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มโรงเรียนตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จิรัชญา เห็มสมัคร
189
PS-P-32
แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดยโสธร รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เสกสรรค์ จิตพงษ์
190
PS-P-33
ปัจจัยที่มีผลการพัฒนาตามพันธกิจคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขวัญศิริ ดำคำ
191
PS-P-34
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อัครราช ศรีแพน
192
PS-P-35
การประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
พักตร์พิไล วงศ์ละ
193
PS-P-36
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เดือนเพ็ญ เขจรรักษ์
194
PS-P-37
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สนิท ถิตย์สวาท
195
PS-P-38
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สุกัญญา น้อยผาง
196
PS-P-39
ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ณัฐธิดา พิมพ์จ่อง
197
PS-P-40
การดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงของประชาชนในเขตตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วรรณิศา ภูบุญมา
198
PS-P-41
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ชญานุช พรหมเศรณีย์
199
PS-P-42
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัมนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
พระนัสทิวส์ จนฺทสาโร/ภูชุม
200
SC-P-01
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลผู้พิการของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
กฤติเดช มิ่งไม้
201
SC-P-02
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย
202
SC-P-03
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าในจังหวัด เลย ดร บัว ไปยังกรุงเทพมหานคร
กิตติภัทธ์ พลทัศน์โยธิน
203
SC-P-04
แรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น
จิระชัย คารวะ
204
SC-P-05
ความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมกรณีศึกษาบริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ทศพร พหมเทศ
205
SC-P-06
การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์
206
SC-P-07
ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับการดำเนินงานทางการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น
อรไทย เรือนมา
207
SC-P-08
ผลของการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พรเพ็ญ ชนะพันธ์
208
SC-P-09
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ จากอาหารหมักดองในท้องถิ่น ที่ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สุธีรา ม่วงนาวงษ์
209
SC-P-10
องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมธานอลจากรากตังตุ่น
ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
210
SC-P-11
ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สำรวจพบในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
211
SC-P-12
การควบคุมอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกทะเล (Plotosus canius) และการสร้างรังวางไข่เทียมเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติ
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
212
SC-P-13
การศึกษาการใช้ตู้ฟักไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
วนิดา มากศิริ
213
SC-P-14
สมรรถภาพการผลิตของโคลูกผสมพื้นเมืองxบราห์มันเมื่อได้รับหญ้าแพงโกล่าสดและเสริมอาหารข้น
วนิดา มากศิริ
214
SC-P-15
คุณภาพเนื้อตาลสุกที่ผ่านการให้ความร้อน
จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
215
SC-P-16
ภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยในตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รัตนาภรณ์ อาษา
216
SC-P-17
การศึกษาการถ่ายภาพการพาความร้อนด้วยภาพเชอเรนแบบ Z-type กระจกเว้า
ตุลยดา สุดกระโทก