รายการบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอ

*จะมีการอัพเดตเพิ่มเติมเรื่อย ๆ หากไม่มีรายชื่อของท่านกรุณาตรวจสอบภายหลัง
รหัสบทความ/ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ส่ง กลุ่มบทความ การนำเสนอ ผลการพิจารณา
GRC572761IM4ds1
ตัวอย่างบทความ
นายเศรษฐา โพธิ์สีสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC275000Rw0Fd1
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสุภาวรรณ เวสา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1631356fKsZU1
การศึกษาปัญญาและความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันท์ อุดชุมพิสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC15150IVxJn1
testing Skip peer
ประภากร ศรีสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1251374rQf5m1
การใช้วัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันปรังในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
นางทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1822122TwIBL1
การสร้างโจทย์คำถาม ที่การเลือกคำแปรผันมีผลต่อวิธีการหาคำตอบ
นางสาวธนาพร สรรพรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC15320bSpD31
test again
ประภากร ศรีสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC707277Rhuw31
องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมธานอลจากรากตังตุ่น
ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1694075buBPL1
คุณสมบัติเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์และหินฝุ่น
ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC17262DdSrf1
ทดสอบ ขยายเวลา 2
ประภากร ศรีสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1938014Z7Rlp1
ผลของการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางพรเพ็ญ ชนะพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1639003AzdX31
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าในจังหวัด เลย ดร บัว ไปยังกรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันท์ อุดชุมพิสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3072596C1btP1
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 3 พันธุ์
นางน้ำผึ้ง พรหมศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC708397MX43b1
ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2538385iEbhW1
การพัฒนาเทคนิคแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวในหลอดฟางด้วยน้ำแข็งแห้ง
น.ส. อมรรัตน์ กิระวานิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC932911jCely1
การเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันด้วยวิธีอัดพอลิเมอร์สำหรับน้ำมันหนืดใน ประเทศไทย
กฤษฎา อยู่สำแดงกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1856965DEL1t1
ระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย คิวอาร์โค้ด
นายทวีศักดิ์ พุทธรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2514541Ph2171
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ขิง
อ.ปาริชาติ ราชมณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC809886NwJG81
การศึกษาการถ่ายโอนความร้อนด้วยภาพเชอเรนแบบ Z-type กระจกเว้า
นายตุลยดา สุดกระโทก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC15200Qta811
over 1MB
ประภากร ศรีสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC123871050hNU1
คุณภาพเนื้อตาลสุกที่ผ่านการให้ความร้อน
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1637118lYmdx1
แรงจูงใจในการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันท์ อุดชุมพิสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2366047S5Bcz1
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการชี้แนะสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประยูร เชาวนีนาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1726820H8VtK1
คาร์บอนฟุตพริ้นของคอนกรีตสำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยว
นายนวพฤทธิ์ พรหมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3017675HoDIG1
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ จากอาหารหมักดองในท้องถิ่น ที่ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวสุธีรา ม่วงนาวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC22513434oNDI1
การออกแบบระบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง กรณีศึกษา ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นายอิงควัต คงคุณาวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC252984uG25Y1
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อปรับปรุงการจราจร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
นายนันทพงษ์ โภคาพานิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1612865buAGa1
ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับการดำเนินงานทางการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น
นางอรไทย เรือนมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1922229K9VLn1
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2217879biQER1
สภาวะการทำประมงกุ้งมังกรเลน ในจังหวัดตรัง
นางสาวประภาพร ปลื้มสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC377509vslWQ1
การศึกษาคัมภีร์แพทย์แผนไทย : กรณีศึกษาคัมภีร์มหาโชตรัต ผูก 2
เสาวรส โพธิเศรษฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1221147XxLbc1
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลผู้พิการของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
นายกฤติเดช มิ่งไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2323775nXTZm1
ภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยในตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รัตนาภรณ์ อาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1814589YzKv91
การหาค่าโมดูลของเฟืองตรงที่ใช้ส่งกำลัง โดยใช้เอ็กเซลโซลเวอร์ และ ระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์
อามิณฑ์ หล้าวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1097907sIvTH1
การควบคุมอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกทะเล (Plotosus canius) และการสร้างรังวางไข่เทียมเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่ปลาวางไข่ตามธรรมชาติ
รศ. บัญญัติ ศิรืธนาวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC415977vuDPq1
การศึกษาการใช้ตู้ฟักไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
อ.ดร.วนิดา มากศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC12775nF9zN1
ทดสอบขยายเวลา
ประภากร ศรีสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC412535AaT9k1
สมรรถภาพการผลิตของโคลูกผสมพื้นเมืองxบราห์มันเมื่อได้รับหญ้าแพงโกล่าสดและเสริมอาหารข้น
อ.ดร.วนิดา มากศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC19437XpwHd1
ทดสอบ
ประภากร ศรีสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1632468lUFw31
ความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมกรณีศึกษาบริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันท์ อุดชุมพิสัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1838972EzaY81
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสิริกร บุตรราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2339438NERHZ1
การพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาดุกอุยปริมาณมาก
นายปฏิญญา อ้นขวัญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC25839701qxDd2
การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
นางสาวฤกษ์บุษยา เข้มแข็ง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2118860kN2WK2
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC10042197D3vP2
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC355176NIO9s2
ผลการใช้บทเรียนบนเว็บที่ออกแบบตามแนวคิด Big Six Skills เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางจุฑามาศ มีกุดเวียน การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1744957bNeLR2
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มลบ โดยใช้เทคนิคการสอน TGT และ SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1001195OSWu62
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนหทัยคริสเตียน จังหวัดเลย
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1958482LUWri2
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2427012MKSGY2
ผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่ส่งผลต่อการเขียนของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางทองใบ สวัสดิ์ผล การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1038670Uubo12
การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายอรรถพร วรรณทอง การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1658245wH1Ab2
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
นางสาววรารัฐ ยัพราษฎร์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2231548izpyj2
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง การส่งตรวจพื้นฐาน ทางการแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ณัฐนันท์ ศรีพุทซา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1885187BoJ2r2
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบทีมแข่งขันที่ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2476729ASrCy2
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวพิรุณย์ ป้องทับไทย การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC365936Yx3nT2
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบแบบฝึกทักษะ
นายจินต์กวี แสงอรุณ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2351151RuHNF2
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
นางสาวพัชรี มนัสนิท การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC381265M2iE92
การรับรู้ภาวะผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
นางจารุณี ฤทธิ์วงศ์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1005755qe3iE2
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1126922MmVPR2
แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1008420RHtYQ2
บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC6817534vIJD2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรัญประเทศ
นายจิรนันท์ ขุนทอง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC15996572FY8m2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง
นางจันทรัสม์ บุบผา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1528829DGbou2
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
นางสาวปพิชญา นิ่มพิลา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC777571zsYAG2
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้นวัตกรรมและช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากยางพารา กรณีศึกษา ตราสินค้า Rubberly
นางสาวนภาทิพย์ ทวีโชคสุขธำรง การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC952356JIv3s2
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวสุพิชฌาย์ กล้วยแดง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC816862jUxW72
การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางระบบจำนวน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจารย์ ดร. นวพล นนทภา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC8650676EHlR2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ให้เช่ารถแท็กซี่ของผู้ขับรถโดยสาร สาธารณะ (แท็กซี่) ในพื้นที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายคมศิษฏ์ ทองงาม การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1076007dYycD2
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธวัช แบขุนทด การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC668483WPnzv2
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวกชพร ราชธรรมมา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC736674r46zf2
แนวทางการใช้นวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการสถานบันเทิง กรณีศึกษา ร้านไมนัส เธอร์ทีน
นางสาว สุชานุช ว่องธนาทรัพย์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2556256rb8P42
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง โครงสร้างของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวพจมาน เหล่าเจริญ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3391069nkwfd2
ตัวอย่าง
นาย สมหวัง ดีใจ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2458313AStGE1
การบริหารการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวธนพร นบนอบ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1014166GX0BN2
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์
นางสาวศุภสุตา ศรีลำใย การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1144863rxjy82
ความสำคัญและความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของคนไทย
น.ส.เจนเนตร หลงสกุล การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1557375tEnqB2
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
นางสาวศุภมาส วิสัชนาม การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC827709ziELl2
ผลของเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อการคิดทางคณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร. รามนรี นนทภา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC283249Yzqu92
การรับรู้เสียงควบกล้ำพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
นายยุทธจักร ลำจวนจิตร์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2309833i1bUZ2
คุณลักษณะในการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
นางสาวศิริกัญญา จันปุ่ม การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1001398bEaX22
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC92272240k822
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ยม สาขาสยามสแควร์
น.ส. ศิริลักษณ์ ชูจิตร การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1399554NSkmy2
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติกีตาร์ ตามแนวคิดของเดวี่ส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัตร ทิพยเลิศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1359948Rt3xZ2
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสอน STAD และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววสุนันท์ มั่นเจ๊ก การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC617778Qw6fD2
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นางสุกัญญา ประมายะยัง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3234802rqXu32
การส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วรรณประภา ภูดวงจิตร การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2596883SZQHA2
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5 E
นางสาววาสนา แย้มพราย การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC23786562XTVp2
การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
นางสาวชุติมา เทพเกษร การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC759199YEZaC2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการเรียนปกติ
สุดารัตน์ พูนศรี การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC19937550vQt82
ความต้องการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
นายรัฐภูมิ เผ่าแสน การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2491339QX0YM2
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาววาราดา ณ ลานคา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1284381RMdlh2
สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม
นางสาวชัชชญา เทพคำแหง การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1005372nB8OK2
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1633557Kj1lG2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารกับความผูกพันของครูผู้สอน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรนันท์ อุดชุมพิสัย การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1005539oG9EQ2
สภาพการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC839302EpjoJ2
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับค่านิยมหลัก 12 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นางศุภาวิตา บัวทอง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC425921qf5J22
สภาพและปัญหาการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดมุกดาหาร
นางสุมลทา ผิวขำ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1001311gkGtO2
การทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3083262Dtj1u2
การปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
นายเฉลิมพันธุ์ ศรีพรหม การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2434210AN6z12
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
นายธวัชชัย เยี่ยมสวน การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2078754pLbqD2
การพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย
นางสาวมณีรัตน์ ภูทะวัง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1542305weQvl2
การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิติยาภรณ์ สุปะทัง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC493222hdEwL2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายณัฐวุฒิ พิมขาลี การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC981871Di8GA2
ผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวต๋อม แก้วกันหา การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC18079495X7YI2
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นางสาวประภาภรณ์ พลเยี่ยม การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC769024KHFZL2
การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1963156vkMcA2
คุณลักษณะของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาวศุภมาส แก้วเกลื่อน การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2462611gJIPi1
การจัดการนิเทศภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
นายยุทธนา ทองทิพย์ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2066667LJc9H2
คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายจิรกร สุขประสาธน์ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC545835GXHmV2
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเน้นทักษะกระบวนการ เรื่องการวาดภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวนฤมล จันทร์ศรีโคตร การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1579360MRh0N2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบแผนผัง Four squares
นางชื่นจิต สุระนาถ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2227858EZ0xk2
การใช้วิดีโอยูทูปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ณัฐธิดา พลซื่อ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2404294ozPB42
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวบุศรินทร์ เสาทอง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC9425772AsrD2
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
นายพงศกร เธียรสุนทร การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2562259ad7nj2
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
นางรัตติยา พร้อมสิ้น การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC185996BMrc12
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
อ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1505368m8TS22
บทบาทของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนดี ประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางสาวศุภมาศ อุตลาด การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1418155jhycM2
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทีเคโอ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นายปฏิภาณ ลือนาม การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1064560ZFpL32
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวรรณคดีไทยและวรรณกรรมอาเซียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัณณ์พงศ์ ถุนาพรรณ์ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC848910Vc9sT2
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของทนายความในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นายสิงหราช สิทธิรัตน์ ณ นครพนม การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2608234RZiBF2
การวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวณิชกุล บุตรฮาด การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3292708xQnuF2
การประเมินผลการยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม
นายยอด สะตะ การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2443260pHq8N1
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นางสาวปนัดดา อามาตร การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1009750BDU272
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย
นางสาวละอองดาว ชาทองยศ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC20337330rARQ2
บทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการสอนคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาการโฆษณาและพฤติกรรมผูับริโภค
นายธนากฤต นามบุญเรือง การศึกษา ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1306071m9VkM2
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาบนเขตพื้นที่สูง
นางสุณิสา จันต๊ะวงค์ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC784999EBlt62
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอภิชน ฝ่ายรีย์ การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1671741YMrzR2
การบริหารความขัดแย้งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามพันธกิจในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางสาวอรุณรัตน์ แดงกระจ่าง การศึกษา ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1486966YBTwM3
การนำนโยบายด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายสุวชล ทิพย์เที่ยงแท้ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC328675Gjlfg3
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1861555OQJRT3
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2055122GJ0ZW3
ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิจิตร ศรีบ้านโพน รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2001078WaRP93
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นางทิพย์ฤมล โคตรบุตร รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1046483Ujrpe3
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
นางเบญจมาภรณ์ ยอดวงกอง รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2104045UGpqX3
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุกัญญา น้อยผาง รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC10481554l3PA3
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
นางเบญจมาภรณ์ ยอดวงกอง รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2088956rw0mK3
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นางรัชนี สิงหาพรม รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1865862p6UT83
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1946106lmxN63
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นางปณิชา สาราจันทร์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2134097c7UDI3
แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดยโสธร รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายเสกสรรค์ จิตพงษ์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1511390LftY83
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์การเกษตรอำเภอยางตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
นายรัฐพงศ์ ภูเด่นไสย์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1176800GR2fo3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ร.ต.อ.หญิง ปุณญณุช วงศ์สง่า รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1425519LzwYb3
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ธนากร ใสโศก รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1863347HscY33
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติด ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3044942G2dyJ3
การดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงของประชาชนในเขตตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาววรรณิศา ภูบุญมา รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1681305Pup6x3
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสุติมา วรชินา รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC19842703PKzi3
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอัครราช ศรีแพน รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2014416Udtsq3
การประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
นางสาวพักตร์พิไล วงศ์ละ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC202798AHygs3
เจตคติของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล ในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
นางปวีณา สันคะนุช รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2124387N0Dia3
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มโรงเรียนตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวจิรัชญา เห็มสมัคร รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC296061iZIJl3
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สมเชาว์ ภูพลผัน รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1863448NY2Pc3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1862492lH4CF3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC17369911zmXT3
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวจันทรา กมลโรจน์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1134639isQNz3
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นายนิรันดร์ วิเศษสมบัติ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1435419ZjUue3
ความคิดเห็นของประชาชนที่่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ร.ต.ท.วิวัฒนไชย ดอนปรีชา รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2029926fXWAh3
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวเดือนเพ็ญ เขจรรักษ์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC718422OshSz3
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางสุกันยา บัวลาด รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1861049b0s5h3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2508157z7XAg1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
พระนัสทิวส์ จนฺทสาโร /ภูชุม รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC124534458JSX3
การจัดการทุนมนุษย์ พุทธิปัญญากับหลักไตรสิกขาตามความคิดเห็นของพุทธสมาคม จังหวัดมหาสารคาม
พระชัชวาลย์ โชติปญฺโญ/นามสอน รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1875681mU7CE3
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นางอัจฉรา ภูเด่นไสย์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1716529rAt5j3
การนำนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง
นางสาวจุรีรัตน์ น้อยแผลง รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC10235995OqaS3
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางนิลุบล นาสมศรี รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1864268chvJA3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1869325PnHha3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายคงกระพัน พลากุลมณฑล รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2098513JRl9Y3
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสนิท ถิตย์สวาท รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3059282utLCr3
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
นางสาวชญานุช พรหมเศรณีย์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2042622TqO2m3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต
นายมานพ ชาชิโย รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2203171DxTvX3
ปัจจัยที่มีผลการพัฒนาตามพันธกิจคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวขวัญศิริ ดำคำ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC16659226f0ln3
การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
นายชาคริต ใจปันทา รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC994216Q0WeC3
คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21
นางสาวพิกุล มีมานะ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC3038838hMeug3
ประสิทธิผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวณัฐธิดา พิมพ์จ่อง รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1194884dYW053
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิรินทร ศรีแนน รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2276065xigpv3
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการก่อรูปของนโยบายด้านการศึกษา ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3)
นาย ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์ รัฐศาสตร์และการเมือง ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1381870N6URc4
เรื่องเล่าความสำเร็จของผู้ประกอบการระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา FoodStory บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด
นาย จักริน พงษ์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC229136pmgXO4
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวนันทนา คูณหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2185850Ogvz24
การท่องเที่ยวชายหาดและการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
นางสาวเจณิสา วรคำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC459473QftUl4
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมบรรยากาศ และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท เอส.เค.เจ. พลาสติก จำกัด เขต สมุทรสาคร
นาย เชาวลิต ลิ้มไพบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1343467k3OeY4
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายธวัชชัย บวรโมทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC859501nRa0P4
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวธมลวรรณ บินกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1082171t5VfZ4
รูปแบบ กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมกรณีศึกษาบริษัทจินดาสมุนไพร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
นายณัฐภัทธ เงินยวง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC15394038wj7s4
ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริหารการหาคู่ชีวิต ที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง
นางสาวภูรยา สุทธิไชยศรกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2266995pf7I64
การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
อ.นนทิพัฒน์ ไชยโสดา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1378188zRLMY4
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 11
นางสาวจีรนันท์ ทุมวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC14716988rWFn4
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนงค์ศรี จันทะคัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC4569966T5oR4
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมบรรยากาศ และความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท เอส.เค.เจ. พลาสติก จำกัด เขต สมุทรสาคร
นาย เชาวลิต ลิ้มไพบูลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC198848iyJmb4
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผ้าไหม บ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
อาจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2391007j6mVZ4
มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
จริยา ศรีทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC603076RPtvD4
รูปแบบสมรรถนะหลักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2314607aRMng4
การศึกษาผลกระทบการบริหารจัดการตามนโยบายอัตราค่าแรงขั้นต่ำในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมพรรณา วงษ์กล่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1152012j1x4z4
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเนื้อหาตามบริบทท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายศราวุฒิ เวียงอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1468339xMt3k4
การสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดผง กรณีศึกษา : น้ำตาลโตนดผง เสน่ห์เมืองเพชร อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี
นางสาว ชนาธิป จันทร์เรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1494203o1aJC4
แนวทางการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.ศุภชัย คล่องขยัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC21942601QHRV4
การศึกษาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวตามการท่องเที่ยวทางเลือกบนแผนที่โลกโดยใช้โปรแกรม Stat Planet
นางสาวอังคณา เถื่อนมูลแสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1298814sJ2o94
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวปรารถนา วรรณเผือก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC267714VKUZs4
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก คิโด้ เจริญนคร 14
นางสาวกมลลักษณ์ เฟื่องอารมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1263007e0Fx64
กา” มิอาจคาบ “เพชร”: คู่ตรงข้ามระหว่างมนุษย์กับอสูรในนวนิยายเรื่องเพชรอัคนี
อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC18934030FV5S4
ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ ระบบแอนะล๊อก อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวฉัตรกมล อนนตะชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2572521ybi9v4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุทินา ศิลาสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1493847ehaPM4
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ เทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.ศุภชัย คล่องขยัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2155634st6CT4
ปริมาณเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ขึ้นอยู่กับผลต่างของอัตราดอกเบี้ย
นายจิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC233278xkTWY4
ความซับซ้อนของบุคลิกภาพตัวละครเอกจากนวนิยายโบตั๋นในห้าทศวรรษ
นายประมูล บุญปก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC586059WbcPa4
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Burger King สาขา The Bright พระราม2
นาย วิศิษฐ์ ธรรมจรัส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1778442hkfqY4
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการสื่อสารการตลาดของบริษัท PDM Brand จำกัด (Product Design Matters)
วันอาษา แป้นพยอม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC9045975m0gh4
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นาย ศุภฉัตร โศภาพิมลลักษณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1975427Jzkdl4
การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC7425438mnyd4
ศึกษารายระเอียดพฤติกรรมนักลงทุนไทยรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปุระชัย นีระพล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2169773odkTp4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันการเงินชุมชน: กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์
นายชินภัทร แสนจันทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2148753MvYPA4
ภาพลักษณ์อีสานในกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดินของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
นางทัศนีย์ รัตรองใต้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC644208gHCPe4
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นาย จรัญ ซาตัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1622797W14QA4
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกับหมวดอุตสาหกรรม
น.ส.สุกานดา ศรีบัวขาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1104251Df6pY4
ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ ของประชาชนเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชญานิศ สุนทรเวสน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2545585TCVvi4
ความหมายเชิงปริลักษณ์ของคำในผญาภาษิตอีสาน
นางสาวดวงเนตร อรัญทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1167184boeks4
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามเทคนิคการเรียนรู้อริยสัจ 4 โดยใช้ระบบฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา วิชา การสร้างเว็บเพจ
น.ส.ศรัญญา สีสมบัติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2292776IAZSX4
แผนที่ความรุนแรงของอาชญากรรมในประเทศไทยจากการศึกษาด้วยวิธีเรียงลำดับความคล้ายคลึงกัน
นางสาวปรารถนา อุตพัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC504498leY2R4
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
นางสาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1458347XOg1J4
อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
นายทรงศักดิ์ ศรีสวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC2246692IPsUQ4
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นางสาวสุปรียา ศรีเตชะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1367605BaInU4
ปัจจัยเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
นาวสาวศศิวิมล ทุมวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC909410epi714
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นาย ศุภฉัตร โศภาพิมลลักษณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC12146197pQmx4
เรื่องเล่าชีวิตความสำเร็จจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ฟาร์มเลี้ยงผึ้งลุงสอาด เขตงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
นายศุภณัฐ บุญแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1786919xpAlL4
การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและช่องทางการจัดจำหน่าย ของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพรสุมาลี ตำบลหนองหัวเเรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
นางสาว นิภาพร กลิ่นระรื่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1915258av1RS4
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องหอมมะลิ กรณีศึกษาขนมบรรจุซอง ตราสินค้า ฟิตโต้
ธัชชัย จิรชีวพงงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1114078unWv34
การผลิตและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เมล่อน กรณีศึกษา กอล์ฟฟาร์มเมล่อน-ไทยแลนด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นาย พงศกร ปวงคำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC875996YGjl04
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
นางสาวจีรวรรณ พันธุนันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ
GRC1408604fEK4j4
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
น.ส.พัฒน์นฤมล เดชขำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ตอบรับให้นำเสนอ
แบบตอบรับ