Data Tables

อาจารย์ที่ปรึกษา
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ทีปรึกษา ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม ที่ปรึกษาร่วม รวมทั้งหมด
1 101 ผศ.ไพบูลย์ ยอดยิ่ง 0 0 0 0
2 102 อาจารย์วิเชียร เนตรพะไล 0 0 0 0
3 104 ผศ.รัชนี อมรพันธุ์ 0 0 0 0
4 105 รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี 0 0 0 0
5 107 ผศ.นวลเพ็ญ ยศพล 0 0 0 0
6 109 อาจารย์ธานี เส็งสาย 0 0 0 0
7 110 อาจารย์สกล สรเสนา 0 0 0 0
8 111 ผศ.พัฒนา เหล่าวิศาลสุวรรณ 0 0 0 0
9 113 ดร.อดุลยศักดิ์ สุนทรโรจน์ 0 0 0 0
10 120 รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ 0 0 0 0
11 121 ผศ.ประพิศ ฮามคำไพ 0 0 0 0
12 122 อาจารย์ชลอ รัตนสีหา 0 0 0 0
13 123 ผศ.ดร.ยุพาศรี ไพรวรรณ 0 0 0 0
14 124 รศ.สุมาลัย วงศ์เกษม 0 0 0 0
15 125 อาจารย์จำนง ผลบุญ 0 0 0 0
16 126 ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำศรี 0 0 0 0
17 128 ผศ.ดร.รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง 0 0 0 0
18 129 อาจารย์พีรเทพ รุ่งคุณากร 0 0 0 0
19 133 ผศ.รัตนา ศิรินาม 0 0 0 0
20 135 ผศ.ไพศาล เอกะกุล 0 0 0 0
21 140 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค 0 0 0 0
22 141 ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ 0 3 0 3
23 142 ผศ.เรวดี อาษานาม 0 0 0 0
24 143 ผศ.สมพงศ์ สอนสุภาพ 0 0 0 0
25 144 ผศ.ลัดดา อมรพันธุ์ 0 0 0 0
26 145 ผศ.สุวรรณ ปะวรรณจะ 0 0 0 0
27 146 อาจารย์ศิริพร ฐิตะฐาน 0 0 0 0
28 147 ผศ.พีรพงษ์ พลเวียงธรรม 0 0 0 0
29 148 ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด 0 4 0 4
30 149 รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 1 0 0 1
31 150 ผศ.ไมตรี จันทร์ดาประดิษฐ์ 0 0 0 0
32 151 ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช 0 1 0 1
33 152 รศ.ดร.สุดารัตน์ ชุณหคล้าย 0 0 0 0
34 153 ผศ.สิทธิ์ วงศ์สวาสดิ์ 0 0 0 0
35 154 ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์ 0 7 0 7
36 156 อาจารย์ปาริชาติ วินิจ 0 0 0 0
37 157 อาจารย์จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต 0 0 0 0
38 158 อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ 0 0 0 0
39 159 อาจารย์เพียงเพ็ญ ธรรมสโรช 0 0 0 0
40 164 อาจารย์รัชนี แก่นวิชัย 0 0 0 0
41 165 ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี 0 1 0 1
42 166 อาจารย์นุชรี ศรีจำนงค์ 0 0 0 0
43 167 ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ 2 0 0 2
44 168 รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง 0 4 0 4
45 169 อาจารย์สุปราณี กนิษฐานนท์ 0 0 0 0
46 171 อาจารย์ปรีดา เพียรอดวงษ์ 0 0 0 0
47 172 อาจารย์ขุนเพชร ใจปันทา 0 0 0 0
48 173 ผศ.อลงกต ภูมิสายดร 0 0 0 0
49 174 รศ.ดร.สานิตย์ กายาผาด 0 0 0 0
50 175 ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน 4 1 0 5
51 178 ดร.อุดร อรกุล 0 0 0 0
52 182 ผศ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 0 0 0 0
53 183 รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี 6 1 0 7
54 184 รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ 3 1 0 4
55 185 อาจารย์พัชรินทร์ นาเสงี่ยม 0 0 0 0
56 186 ผศ.จิตติพร ไพรัช 0 0 0 0
57 187 รศ.มงคล แฝงสาเคน 0 0 0 0
58 190 ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ 0 0 0 0
59 192 อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น 0 6 0 6
60 193 อาจารย์ฐิติรัตน์ ศิลาจันทร์ 0 0 0 0
61 194 อาจารย์พัชรี จิ๋วพัฒนกุล 0 0 0 0
62 195 รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม 3 3 0 6
63 196 อาจารย์กรวรรณ นาราภิรมย์ 0 0 0 0
64 197 ผศ.ธรรมนูญ รวีผ่อง 0 0 0 0
65 1A1 อาจารย์บุญศรี ใหม่คามิ 0 0 0 0
66 1A3 อาจารย์วัชรพงษ์ พลจารย์ 0 0 0 0
67 1A4 ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง 15 13 0 28
68 1A5 ทันตแพทย์หญิงนวลนิตย์ บุตรภักดี 0 0 0 0
69 1A6 ดร.นิคม ชมภูหลง 0 1 0 1
70 1A7 รศ.สมชาย วงศ์เกษม 7 2 0 9
71 1A8 ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ 4 8 0 12
72 1A9 ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ 9 6 0 15
73 1B1 รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา 6 0 0 6
74 1B2 ศ.ดร.ผดุง อารยาวิญญู 0 0 0 0
75 1B3 ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ 0 0 0 0
76 1B4 ศ.ศรียา นิยมธรรม 0 0 0 0
77 1B5 อาจารย์จงใจ เตโช 0 0 0 0
78 1B6 อาจารย์รังสิมา แพงจันทร์ 0 0 0 0
79 1B7 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง 0 0 0 0
80 1B8 อาจารย์มารินทร์ ป้อมอาษา 0 0 0 0
81 1B9 อาจารย์สุภาพร ทองบ่อ 0 0 0 0
82 1D8 อาจารย์ ดร.บุษกร เขจรภักดิ์ 0 0 0 0
83 1E1 อาจารย์ชัยวัฒน์ สุภัครวรกุล 0 0 0 0
84 1E2 อาจารย์วณิชา แพงโคตร 0 0 0 0
85 1F3 ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 0 0 0 0
86 1G7 ดร.สุพจน์ อิงอาจ 0 0 0 0
87 201 ผศ.ดร.สุภณ สมจิตศรีปัญญา 1 0 0 1
88 203 อาจารย์ทวน ยุทธพงษ์ 0 0 0 0
89 204 อาจารย์พลเลื่อน ดงเรืองศรี 0 0 0 0
90 206 ผศ.นันท์ทยา ลำดวน 0 0 0 0
91 207 อาจารย์ยุพิน วัดเข้าหลาม 0 0 0 0
92 208 ผศ.ยุบล ธนสีลังกูร 0 0 0 0
93 209 ผศ.พิทยา ลิ้มมณี 0 0 0 0
94 210 ผศ.ประทวน บุญปก 0 0 0 0
95 211 อาจารย์สมพร หาญสินธุ์ 0 0 0 0
96 212 ผศ.พรชัย ศรีสารคาม 0 0 0 0
97 213 อาจารย์นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 0 0 0 0
98 214 ผศ.กัญญา บุรีรัตน์ 0 0 0 0
99 215 รศ.กฤษฎา ศรีธรรมา 0 0 0 0
100 216 ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง 0 1 0 1
101 217 อาจารย์ปรางทอง ดีวงษ์ 0 0 0 0
102 218 อาจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงษ์ 0 0 0 0
103 219 อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ 0 0 0 0
104 220 อาจารย์กรรัตน์ พ่วงพงษ์ 0 0 0 0
105 221 ผศ.นัฐณรงค์ กบรัตน์ 0 0 0 0
106 222 อาจารย์อนุชิต โรจนชีวินสุภร 0 0 0 0
107 223 อาจารย์สมพร ชุบสุวรรณ 0 0 0 0
108 224 อาจารย์เสนาะ ทั่วทิพย์ 0 0 0 0
109 225 ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล 0 0 0 0
110 226 อาจารย์วิริยา ภูละ 0 0 0 0
111 227 อาจารย์ลาวัณย์ พุ่มพวง 0 0 0 0
112 228 ผศ.สุวรรณ อภัยวงศ์ 0 0 0 0
113 231 ผศ.ดร.ศศิธร เชาวรัตน์ 0 0 0 0
114 232 อาจารย์ธนรัฐ ฉัตรดอน 0 0 0 0
115 233 ผศ.ดร.สุณี สาธิตานันต์ 0 1 0 1
116 234 อาจารย์สมทรง สวัสดิถาวร 0 0 0 0
117 235 อาจารย์สมศักดิ์ เจริญสุข 0 0 0 0
118 236 อาจารย์ชูชีพ บัวขาว 0 0 0 0
119 237 ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ 1 0 0 1
120 238 อาจารย์วีระ แสงมหาชัย 0 0 0 0
121 239 ดร.นิตยา กลางชนีย์ 0 0 0 0
122 240 ดร.สฤษดิ์ ศรีขาว 0 0 0 0
123 242 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร 0 0 0 0
124 243 ผศ.ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม 0 0 0 0
125 244 รศ.วีรพันธ์ ธงตะทบ 0 0 0 0
126 245 รศ.สำเร็จ คำโมง 0 0 0 0
127 246 อาจารย์ทรงเดช แสงนิล 0 0 0 0
128 247 อาจารย์สุธีระพงษ์ พินิจพล 0 0 0 0
129 252 อาจารย์พมลพร พันธุ์มณี 0 0 0 0
130 253 อาจารย์พิษณุ เข็มพิลา 0 0 0 0
131 254 อาจารย์วันชัย นามลักษณ์ 0 0 0 0
132 255 อาจารย์พิไลวรรณ เผ่าวงษา 0 0 0 0
133 256 รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์ 0 1 0 1
134 258 อาจารย์ต่วน เณรสุวรรณ 0 0 0 0
135 259 อาจารย์อารีย์ สมาธยกุล 0 0 0 0
136 260 อาจารย์ตะวัน เกียรติบุญญาฤทธิ์ 0 0 0 0
137 261 รศ.โสภา ติสองเมือง 0 0 0 0
138 262 อาจารย์วิชัย วัชรเวควิชญ์ 0 0 0 0
139 263 อาจารย์นิภาพร กุลเพชร 0 0 0 0
140 264 ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ 9 3 0 12
141 265 ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา 6 0 0 6
142 266 อาจารย์สมคิด แสงไกร 0 0 0 0
143 267 อาจารย์สมหมาย ฮามคำไพ 0 0 0 0
144 268 ผศ.บุญเลิศ นนทลือชา 0 0 0 0
145 269 อาจารย์ถวัลย์ ภูถวัลย์ 0 0 0 0
146 270 อาจารย์อรวรรณ จิตระวัง 0 0 0 0
147 274 ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ 7 3 2 12
148 275 ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 2 4 2 8
149 276 ผศ.เรืองยศ จันทรสามารถ 0 0 0 0
150 277 ดร.โกมล แพนพา 0 0 0 0
151 278 ว่าที่ ร.ต.คงสิทธิ์ ศรีทอง 0 0 0 0
152 279 อาจารย์สุกรี นาคแย้ม 0 0 0 0
153 280 รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม 5 0 0 5
154 281 อาจารย์บรรยง ศิลาจันทร์ 0 0 0 0
155 282 อาจารย์ชื่นกมล โหละสุต 0 0 0 0
156 283 ผศ.ประนุช ทรัพยสาร 0 0 0 0
157 284 อาจารย์ธรรมรักษ์ จำปา 0 0 0 0
158 289 อาจารย์ศศิธร ทองชัย 0 0 0 0
159 290 อาจารย์วิเชียร จำนงนิจ 0 0 0 0
160 291 อาจารย์รณสิทธิ์ แสงสุวอ 0 0 0 0
161 292 อาจารย์นุชจรี ท้าวไทยชนะ 0 0 0 0
162 293 อาจารย์สุข ซามาตย์ 0 0 0 0
163 2A2 อาจารย์ยุพวรรณ เทพภูเวียง 0 0 0 0
164 2A3 อาจารย์มณฑาทิพย์ เสยยงค์ 0 0 0 0
165 2A4 อาจารย์กิตติพงษ์ ประพันธ์ 0 0 0 0
166 2A5 อาจารย์เรณู ศรีภาค์ 0 0 0 0
167 2AA อาจารย์จินดา แก่นสมบัติ 0 0 0 0
168 2AB อาจารย์สุรพล วงศ์นุกูล 0 0 0 0
169 2AC อาจารย์บุญถิ่น คิดไร 0 0 0 0
170 2AD รศ.รัถพร ซังธาดา 0 0 0 0
171 2AE ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 3 1 0 4
172 2AF อาจารย์เกษม ศุภสิทธิ์ 0 0 0 0
173 2AG อาจารย์ประเสริฐ เอมรื่น 0 0 0 0
174 2AH อาจารย์วีระศักดิ์ มณีเนตร 0 0 0 0
175 2AI อาจารย์จรุงเกียรติ พินิจกิจ 0 0 0 0
176 2AJ อาจารย์กิตติพันธ์ แสนเมือง 0 0 0 0
177 2AK อาจารย์ธีระ ธีระเผ่าพงษ์ 0 0 0 0
178 2AL อาจารย์บัณฑิตา เปรียบนาน 0 0 0 0
179 2AN อาจารย์เจตน์ รอดอ่อน 0 0 0 0
180 2AO อาจารย์จิรวัฒน์ จันทร์แรม 0 0 0 0
181 2AP อาจารย์ไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์ 0 0 0 0
182 2AQ อาจารย์ปราโมทย์ ฉิมพินิจ 0 0 0 0
183 2AY อาจารย์ยสพรรณ เต็มแย้ม 0 0 0 0
184 2AZ อาจารย์ทรงฤทธิ์ ระดมจินดา 0 0 0 0
185 2BB อาจารย์ศิริพันธ์ 0 0 0 0
186 2BC อาจารย์ทศพร ตาบเพชร 0 0 0 0
187 2BE อาจารย์สมศักดิ์ ท้าวสบาย 0 0 0 0
188 2BF อาจารย์มานะ ศิริพิริยะกุล 0 0 0 0
189 2BG อาจารย์ปริญญา พลอาสา 0 0 0 0
190 2BH อาจารย์วรรณลี พูนสวัสดิ์ 0 0 0 0
191 2BI อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม 0 0 0 0
192 2BJ อาจารย์พิณรัตน์ เย็นเศรณี 0 0 0 0
193 2BL อาจารย์สนิท เกศาสุวรรณ 0 0 0 0
194 2BM อาจารย์ไพรัช ไชยสมคุณ 0 0 0 0
195 2BN อาจารย์มยุรี ภัคดุรงค์ 0 0 0 0
196 2BO อาจารย์รัตน์ดา อาจวิชัย 0 0 0 0
197 2BQ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย 8 4 5 17
198 2BR ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี 0 1 0 1
199 2BS อาจารย์จิรสุดา ไชยทุม 0 0 0 0
200 2BT อาจารย์วิษณุ บาคาล 0 0 0 0
201 2BU อาจารย์กริช สินธุศิริ 0 0 0 0
202 2BV อาจารย์ปริญญา ศิวาคม 0 0 0 0
203 2BX อาจารย์ธนาทิป วรรณะศักดิ์ 0 0 0 0
204 2BZ อาจารย์มนัญญา พาลมูล 0 0 0 0
205 2C6 อาจารย์ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ 0 0 0 0
206 2CA อาจารย์ทม เกตุวงศา 0 0 0 0
207 2CB ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์ 0 0 0 0
208 2CC ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ 0 0 0 0
209 2CE ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ 0 2 0 2
210 2CF อาจารย์ปัญจชัย เพ็ญประชุม 0 0 0 0
211 2E5 อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล 1 0 0 1
212 2E6 อาจารย์วาสนา บันลือหาญ 0 0 0 0
213 2EC อาจารย์ศรีวงษ์ หลักคำ 0 0 0 0
214 2ED อาจารย์สรรเพชร พลอยสังวาลย์ 0 0 0 0
215 2EH อาจารย์บุญธรรม วิเศษลา 0 0 0 0
216 2EI อาจารย์พิทยา เพ็ญประชุม 0 0 0 0
217 2EJ อาจารย์สนั่น นันทธีโร 0 0 0 0
218 2EK อาจารย์ลักขณา ภูบุญคง 0 0 0 0
219 2EL อาจารย์คันธพร ช่างประเสริฐ 0 0 0 0
220 2ER ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร 0 0 2 2
221 301 ผศ.สุวิทย์ โมนะตระกูล 0 0 0 0
222 302 ผศ.สุนนท์ บุราณรมย์ 0 0 0 0
223 303 ผศ.วิจิตร เชาว์วันกลาง 0 0 0 0
224 304 ผศ.บุปผชาติ เรืองสุวรรณ 0 0 0 0
225 305 ผศ.อุดมสิน วันชูเพลา 0 0 0 0
226 306 ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์ 1 0 0 1
227 307 อาจารย์ชิตชัย จันทร์แสงศรี 0 0 0 0
228 309 อาจารย์พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ 0 0 0 0
229 310 ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ 9 7 0 16
230 311 ดร.กมล พลคำ 2 1 0 3
231 312 ดร.พรพิมล พลคำ 1 1 0 2
232 314 ผศ.เมตตา เถาว์ชาลี 0 0 0 0
233 315 ผศ.ดร.สุนันท์ บุตรศาสตร์ 0 0 0 0
234 316 ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง 5 5 0 10
235 317 อาจารย์นิรมล จันทสูตร 0 0 0 0
236 318 รศ.ดร.นิตยา แซ่ซิ้ม 0 0 0 0
237 319 รศ.ดร.ศรินทร์ ทองธรรมชาติ 0 0 0 0
238 320 ผศ.วันทนีย์ ป้อมบุบผา 0 0 0 0
239 321 อาจารย์ชัชวาล พิพิศจันทร์ 0 0 0 0
240 322 ผศ.ทองสุข พละมา 0 0 0 0
241 323 อาจารย์สมาน ศรีสะอาด 0 0 0 0
242 324 ผศ.อรุณ โมนะตระกูล 0 0 0 0
243 325 ผศ.อรกานต์ แวงวรรณ 0 0 0 0
244 326 อาจารย์สมศักดิ์ วัฒนบุตร 0 0 0 0
245 327 ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว 0 0 0 0
246 328 ว่าที่ ร.ท.คงฤทธิ์ ติณะรัตน์ 0 0 0 0
247 330 ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ 0 0 0 0
248 331 ดร.นุกูล กุดแถลง 3 0 0 3
249 332 ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 0 0 0 0
250 333 อาจารย์เสาวณิต รัตนรวมการ 0 0 0 0
251 334 ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม 0 2 0 2
252 335 ผศ.ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์ 0 0 0 0
253 336 ผศ.สุพรรณ เพ็งชัย 0 0 0 0
254 337 ผศ.ประเสริฐ ทองดอนบม 0 0 0 0
255 338 อาจารย์ยงยุทธ สุยอย 0 0 0 0
256 339 ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม 1 0 0 1
257 340 อาจารย์สมาน เสรีชัยกุล 0 0 0 0
258 341 อาจารย์รุ่งนภา สุขมาก 0 0 0 0
259 342 ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง 6 7 0 13
260 343 อาจารย์กรรณิกา กมลรัตน์ 0 0 0 0
261 344 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท 6 4 0 10
262 345 อาจารย์ทินกร คุณาสิทธิ์ 0 0 0 0
263 346 ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม 0 0 0 0
264 347 อาจารย์สหัส หาญสินธุ์ 0 0 0 0
265 348 ผศ.ประสพสุข ศรีสว่างวงศ์ 0 0 0 0
266 349 รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น 1 0 0 1
267 350 ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ 4 3 4 11
268 351 ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 7 6 0 13
269 352 อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์วิศิษฐ์รังสี 0 0 0 0
270 353 ผศ.ดร.เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์ 0 1 0 1
271 354 ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ 10 3 0 13
272 355 อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ 0 1 0 1
273 356 ผศ.ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี 0 0 0 0
274 357 อาจารย์พละ เชาวรัตน์ 0 0 0 0
275 358 อาจารย์ชบาไพร แมนสืบชาติ 0 0 0 0
276 359 อาจารย์สนอง ทิพย์สังวาลย์ 0 0 0 0
277 360 ผศ.ว่าที่ ร.ตวิโรจน์ ภูวิวัฒน์ 0 0 0 0
278 361 ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก 0 0 0 0
279 362 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ 0 0 2 2
280 363 อาจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ 0 0 0 0
281 364 ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ 2 1 0 3
282 365 ผศ.น.สพ.สมมาศ อิฐรัตน์ 0 0 0 0
283 366 ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี 0 0 0 0
284 367 รศ.ชูชาติ ผาระนัด 0 0 0 0
285 368 อาจารย์บุญธรรม หวานอารมณ์ 0 0 0 0
286 369 อาจารย์ภักดิ์พงษ์ สุขมาก 0 0 0 0
287 370 อาจารย์อำนวย ช่างยันต์ 0 0 0 0
288 371 อาจารย์สำเร็จ สารมาคม 0 0 0 0
289 372 อาจารย์บุญมี ปารีศรี 0 0 0 0
290 373 ผศ.มณแทน ตันบุญต่อ 0 0 0 0
291 374 อาจารย์อนุรักษ์ สวายสมสีกุล 0 0 0 0
292 375 อาจารย์ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ 0 0 0 0
293 376 อาจารย์บุญชุบ บุญสุข 0 0 0 0
294 377 อาจารย์มณฑล วชิรโกเมน 0 0 0 0
295 378 อาจารย์ไพโรจน์ เนียมนาค 0 0 0 0
296 379 อาจารย์วิพล ไชยชนะ 0 0 0 0
297 380 รศ.โสภิดา ยงยอด 0 0 0 0
298 381 อาจารย์ผดุงพงศ์ ติณะรัตน์ 0 0 0 0
299 382 ผศ.รัชนี วรจินดา 0 0 0 0
300 384 รศ.ออมสิน ศีลพันธุ์ 0 0 0 0
301 385 อาจารย์จรูญศรี วรรณปะเถาว์ 0 0 0 0
302 386 ผศ.เข็มทอง นิ่มจินดา 0 0 0 0
303 387 ผศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี 0 0 0 0
304 389 อาจารย์วิชัย ใจสบาย 0 0 0 0
305 390 อาจารย์วิลาวรรณ มหาราช 0 0 0 0
306 391 ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา 0 2 0 2
307 392 ผศ.เพ็ญศรี อินทรชาติ 0 0 0 0
308 393 ผศ.ดร.กนกพร ทองสอดแสง 0 1 0 1
309 394 ผศ.เพลินพิศ สอนสุภาพ 0 0 0 0
310 395 อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ รัตนเทวเนตร 0 0 0 0
311 396 ผศ.พรรณเรือง ระภาพันธ์ 0 0 0 0
312 3A1 อาจารย์ศาโรจน์ เรืองสมบัติ 0 0 0 0
313 3AB อาจารย์กุลนาถ ชนาชินรัฐ 0 0 0 0
314 3AC ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ 1 0 0 1
315 3AF อาจารย์ประมวล เทพดู่ 0 0 0 0
316 3AI อาจารย์พัชรินทร์ เจริญบุตร 0 0 0 0
317 3AJ อาจารย์ฉัตรชัย ใจเข้มแข็ง 0 0 0 0
318 3AK อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท 0 0 0 0
319 3AL อาจารย์ณวัฒน์ นันทะเสน 0 0 0 0
320 3AM อาจารย์กนกวรรณ จันหาญ 0 0 0 0
321 3AN อาจารย์เกียรติก้อง เงินสง่า 0 0 0 0
322 3AO อาจารย์อำพร แสงไชยา 0 0 0 0
323 3AP อาจารย์อภิชัย แพนพา 0 0 0 0
324 3AQ อาจารย์จันทนา พุฒิมงคลเจริญ 0 0 0 0
325 3AS อาจารย์เอมอร แมนไธสง 0 0 0 0
326 3AU อาจารย์ปรีชา รัตนพงษ์ศิลป์ 0 0 0 0
327 3AV ผศ.ประเวก บุญมี 0 0 0 0
328 3AW อาจารย์สายัญห์ เอื้อกิจ 0 0 0 0
329 3AX อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี 0 0 0 0
330 3BB อาจารย์ขัตติยา ชลาพัฒน์ 0 0 0 0
331 3BC อาจารย์เอกวัฒน์ ราชไชย 0 0 0 0
332 3BD อาจารย์นิคม บัวภา 0 0 0 0
333 3BF อาจารย์ธานินทร์ ปัจจุโส 0 0 0 0
334 3BH อาจารย์สุนันทา กลิ่นถาวร 0 0 0 0
335 3BJ อาจารย์ธวัชวงค์ ลาวัลย์ 0 0 0 0
336 3BK อาจารย์มงคล นิลาทะวงศ์ 0 0 0 0
337 3BL อาจารย์สำเริง ลอยมณี 0 0 0 0
338 3BM อาจารย์ธิดารัตน์ จอดนอก 0 0 0 0
339 3BN อาจารย์ไชยยันต์ สกุลไทย 0 0 0 0
340 3BP อาจารย์ศิริวรรณ อาจบำรุง 0 0 0 0
341 3BQ อาจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงษ์ 0 0 0 0
342 3BR อาจารย์นิโรจน์ 0 0 0 0
343 3BS ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก 0 0 0 0
344 3BV อาจารย์พรพรรณ พัวไพบูลย์ 0 0 0 0
345 3BW ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก 4 5 1 10
346 3CB ผศ.ดร.วรพจน์ งามชมภู 0 0 0 0
347 3CC อาจารย์แก้วกานต์ บุญยะเพ็ญ 0 0 0 0
348 3CD ดร.พัฒนพล มีนา 0 0 0 0
349 3CE อาจารย์สุจิตรา ผาระนัด 0 0 0 0
350 3CF อาจารย์วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา 0 0 0 0
351 3M3 ดร.ประจัน จันเติบ 0 0 0 0
352 401 ดร.พิชัย สารภักดิ์ 0 0 0 0
353 402 รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา 1 1 0 2
354 403 อาจารย์อุตมาวดี บุญโยธา 0 0 0 0
355 404 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา 1 4 0 5
356 405 อาจารย์จิตติมา ชินชนานุภาพ 0 0 0 0
357 406 อาจารย์วันทนา เนาว์วัน 0 0 0 0
358 407 ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง 5 0 0 5
359 408 ผศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร 0 0 0 0
360 409 ผศ.สมสวย รำจวน 0 0 0 0
361 410 ผศ.พริ้มเพรา อัญญะโพธิ์ 0 0 0 0
362 411 ผศ.ดร.พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ 0 0 0 0
363 412 อาจารย์สมชาย สุทธิปัญโญ 0 0 0 0
364 413 อาจารย์วิเชียร พลหาญ 0 0 0 0
365 414 อาจารย์รุ่งพิศ พรรณะ 0 0 0 0
366 416 อาจารย์สุมนา บุญปัญญา 0 0 0 0
367 417 ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล 1 2 0 3
368 418 อาจารย์จตุรงค์ ดวงมณี 0 0 0 0
369 419 อาจารย์ชิตาภา สุขพลำ 0 0 0 0
370 420 อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล 0 0 0 0
371 421 รศ.ภณิตา สุนทรไชย 11 0 0 11
372 422 อาจารย์สุชาติ เชี่ยวเวช 0 0 0 0
373 423 อาจารย์สุพัตรา สถาพรประดิษฐ์ 0 0 0 0
374 424 อาจารย์นุชนารถ ชีววุฒานนท์ 0 0 0 0
375 425 อาจารย์นิรมิตา จันทสูตร 0 0 0 0
376 426 อาจารย์สมพงษ์ สมันเลาะ 0 0 0 0
377 427 อาจารย์กิ่งแก้ว บุญสุข 0 0 0 0
378 428 อาจารย์ญาณี สินธุชัยภาคเสรี 0 0 0 0
379 429 อาจารย์สุพัตรา เตชะนฤมล 0 0 0 0
380 431 อาจารย์สุวรรณี วิวัฒนาเจริญกุล 0 0 0 0
381 432 ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ 0 2 0 2
382 433 อาจารย์ลักขณา ศิริจำปา 0 0 0 0
383 441 อาจารย์ภัทรวิทย์ อุตรินทร์ 0 0 0 0
384 442 รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ 3 3 1 7
385 443 รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม 2 0 0 2
386 445 อาจารย์จันท์ทัปภาส์ ธนประดิษฐ์กุล 0 0 0 0
387 446 อาจารย์นุสรา ลีละสุวัฒนากุล 0 0 0 0
388 447 อาจารย์อรสา นามจัสตุรัส 0 0 0 0
389 448 อาจารย์อาภา ไสยสมบัติ 0 0 0 0
390 449 ดร.นิศารัตน์ โชติเชย 0 4 0 4
391 4A2 อาจารย์ผดุงพงศ์ ชัยมะดัน 0 0 0 0
392 4A3 อาจารย์ธวชินี แสวงเจริญ 0 0 0 0
393 4C1 อาจารย์วสันต์ พยัฆกุล 0 0 0 0
394 4C3 อาจารย์นราภรณ์ คงหมื่นไวย์ 0 0 0 0
395 4C4 อาจารย์ลดาวัลย์ พานิชการ 0 0 0 0
396 4C5 อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว 0 0 0 0
397 4C6 อาจารย์สุรีพร คลังพระศรี 0 0 0 0
398 4C7 อาจารย์วัลวลี ศีลพันธุ์ 0 0 0 0
399 4C8 อาจารย์บัณฑิตา คำทรัพย์ 0 0 0 0
400 4CB อาจารย์เกรียงไกร นามนัย 0 0 0 0
401 4CC อาจารย์ชมพิศ พิมลศิริ 0 0 0 0
402 4CD อาจารย์วรายุทธ พลาศรี 0 0 0 0
403 4CT อาจารย์ชรินทร์ ฉวาง 0 0 0 0
404 4CU อาจารย์อิสระ คงเพชรอุปถัมภ์ 0 0 0 0
405 4CV อาจารย์เพ็ญศิริ พิงกุศล 0 0 0 0
406 4CX อาจารย์พูนทรัพย์ พนมอุปถัมภ์ 0 0 0 0
407 4DA นางสาวเอิบลาภ สวยสวัสดิ์ 0 0 0 0
408 4DF อาจารย์ศิรินทร ศิริไปล์ 0 0 0 0
409 4DG อาจารย์จารุวรรณ บุตรสุวรรณ 0 0 0 0
410 4DH อาจารย์วันเพ็ญ พรไตร 0 0 0 0
411 4DI อาจารย์สัตยา วงษ์เปรียว 0 0 0 0
412 4DJ อาจารย์มลิวรรณ สุระป้อง 0 0 0 0
413 4DK อาจารย์มารศรี ลิมโพธิ์ทอง 0 0 0 0
414 4DL อาจารย์วารุณี คงเจริญ 0 0 0 0
415 4DM อาจารย์อาภร สุนทรชัย 0 0 0 0
416 4DN อาจารย์วารุณี คงเจริญ 0 0 0 0
417 4DQ อาจารย์ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ 0 0 0 0
418 4DR ดร.สายชล จินโจ 0 2 0 2
419 4DS อาจารย์กิตติชัย เจริญชัย 0 0 0 0
420 501 ผศ.เดชะ อินทรชาติ 0 0 0 0
421 502 ผศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย 0 0 0 0
422 503 อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา 0 0 0 0
423 504 อาจารย์พรสวรรค์ พิมพะนิตย์ 0 0 0 0
424 506 อาจารย์ประหยัด 0 0 0 0
425 507 อาจารย์นิคม 0 0 0 0
426 510 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศูนย์กลาง 0 0 0 0
427 511 อาจารย์สุพจน์ วิทยากรพิเศษ 0 0 0 0
428 513 ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ 2 0 0 2
429 514 อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ 0 0 0 0
430 517 อาจารย์วัชรา ฉิมพลี 0 0 0 0
431 518 อาจารย์สุริยะพงศ์ 0 0 0 0
432 519 อาจารย์ประภัสสร บุญมี 0 0 0 0
433 523 ผศ. ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ 0 0 0 0
434 524 อาจารย์บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงษ์ 0 0 0 0
435 527 อาจารย์สุทธิชัย 0 0 0 0
436 529 อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ ปักกาโล 0 0 0 0
437 530 อาจารย์นวรัตน์ เดชพิมล 0 0 0 0
438 532 อาจารย์อัมพร 0 0 0 0
439 534 อาจารย์จักรพันธุ์ สอนสุภาพ 0 0 0 0
440 537 อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะ 0 0 0 0
441 538 อาจารย์สุชินา วัฒนชีวโกศล 0 0 0 0
442 539 อาจารย์อุรารักษ์ ศรีประเสริฐ 0 0 0 0
443 544 อาจารย์วันทนีย์ พลวิเศษ 0 0 0 0
444 546 อาจารย์พัชรพล 0 0 0 0
445 547 อาจารย์เชาวลิต ขันคำ 0 0 0 0
446 550 อาจารย์อมรรัตน์ วชิรโกเมน 0 0 0 0
447 552 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ 0 0 0 0
448 553 อาจารย์เอกราช บุญอารีย์ 0 0 0 0
449 554 อาจารย์รชฏ ชัยชิต 0 0 0 0
450 557 อาจารย์เชษฐ์ น้อยหลุบเลา 0 0 0 0
451 558 อาจารย์สุพจน์ 0 0 0 0
452 559 อาจารย์ลือชัย ประทุมมาตย 0 0 0 0
453 561 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 6 8 2 16
454 562 อาจารย์ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร 0 0 0 0
455 563 อาจารย์วราภรณ์ ประมังคะตา 0 0 0 0
456 564 อาจารย์โฆษิต ศรีสารคาม 0 0 0 0
457 565 ผศ.เขมิกา แสนโสม 0 0 0 0
458 567 อาจารย์ ดร.ดาริน บุญพรมมา 0 0 0 0
459 568 อาจารย์ประวุฒิ เพิ่มทรัพย์ 0 0 0 0
460 578 อาจารย์หฤทัย 0 0 0 0
461 579 ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร 0 0 0 0
462 580 อาจารย์รัชนี โคบายาชิ 0 0 0 0
463 581 อาจารย์กองแก้ว วิเศษธร 0 0 0 0
464 582 ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี 0 1 0 1
465 584 ผศ.ปุณณะ ภูละ 0 0 0 0
466 585 อาจารย์กิตติศักดิ์ เรืองวชิรปัญญา 0 0 0 0
467 587 อาจารย์จักรพันธุ์ วงศ์สวาสดิ์ 0 0 0 0
468 589 อาจารย์เสาวลักษณ์ 0 0 0 0
469 592 อาจารย์สมถวิล 0 0 0 0
470 593 อาจารย์สุรศักดิ์ วงษ์เปรียว 0 0 0 0
471 598 อาจารย์มุทิตา ดุจเพ็ญ 0 0 0 0
472 599 อาจารย์อนุรักษ์ 0 0 0 0
473 5A1 อาจารย์สงวนลักษณ์ แฝงสะโด 0 0 0 0
474 5A2 อาจารย์ภูมิสิทธิ์ วรรณชารี 0 0 0 0
475 5A3 อาจารย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ 0 0 0 0
476 5A4 อาจารย์นงนุช สร้อยคำ 0 0 0 0
477 5A5 อาจารย์วิธี รัตนพันธุ์ 0 0 0 0
478 5A6 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มัตราช 0 0 0 0
479 5A7 อาจารย์ธัญญา คงนวลอินทร์ 0 0 0 0
480 5B1 อาจารย์นพดล สมผล 0 0 0 0
481 5B2 อาจารย์จำรูญ ศิขินารัมย์ 0 0 0 0
482 5B3 อาจารย์โศรดา 0 0 0 0
483 5B4 อาจารย์นิภาวรรณ์ โพธิสุพรรณ 0 0 0 0
484 5B5 อาจารย์ชรัสนันท์ ตาชม 0 0 0 0
485 5B7 อาจารย์ทวีทรัพย์ อิสดี 0 0 0 0
486 5B9 รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา 0 1 0 1
487 601 อาจารย์พิกุล 0 0 0 0
488 602 อาจารย์สุมิตรา 0 0 0 0
489 604 อาจารย์เพชรเงิน 0 0 0 0
490 607 อาจารย์ผ่องศรี 0 0 0 0
491 608 อาจารย์ศิริพันธ์ 0 0 0 0
492 609 ผศ.ไปรมา เฮียงราช 0 0 0 0
493 610 อาจารย์นัยนา ประทุมรัตน์ 0 0 0 0
494 611 อาจารย์วนิดา นามบุตร 0 0 0 0
495 612 อาจารย์สันติ เที่ยงผดุง 0 0 0 0
496 614 อาจารย์ประสิทธิ์ 0 0 0 0
497 615 อาจารย์ประหยัด 0 0 0 0
498 616 รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง 0 1 0 1
499 620 ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ 5 7 3 15
500 621 อาจารย์บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ 0 0 0 0
501 622 อาจารย์พงษ์ศิลป์ พุธลา 0 0 0 0
502 623 อาจารย์อริญวัตร 0 0 0 0
503 625 อาจารย์ชัชชัย ชัยชาญ 0 0 0 0
504 626 อาจารย์เสริมศักดิ์ 0 0 0 0
505 627 อาจารย์พิบูลย์ แพนพา 0 0 0 0
506 628 อาจารย์เกียรติศักดิ์ มูลไธสง 0 0 0 0
507 629 อาจารย์สำเนียง หวังเจริญ 0 0 0 0
508 630 อาจารย์ทรงกต ปานเชียงวงศ์ 0 0 0 0
509 636 ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข 0 0 0 0
510 638 ดร.พัชนี กุลฑานันท์ 0 0 0 0
511 639 อาจารย์รัชนี แสนมีมา 0 0 0 0
512 640 รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา 0 0 0 0
513 641 ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 7 6 0 13
514 651 อาจารย์ละมัย วานิชสุจิต 0 0 0 0
515 652 อาจารย์พิรดี 0 0 0 0
516 653 อาจารย์นิภาพร กุลมาตย์ 0 0 0 0
517 657 อาจารย์ รอ.ยุทธศาสตร์ แก้วคำแสน 0 0 0 0
518 659 อาจารย์ไกรจักร แก้วพรม 0 0 0 0
519 660 ดร.กชธมน วงศ์คำ 3 6 0 9
520 663 อาจารย์ธิมาพร สุขาภิรมย์ 0 0 0 0
521 6AL รศ.ดร.ประยูร อาษานาม 0 0 0 0
522 6C5 อาจารย์โกวัฒน์ เทศบุตร 0 0 0 0
523 6D2 รศ.ดรจารึก เพชรจรัส 0 0 0 0
524 6D5 อาจารย์ณัฐพล เนื่องชมภู 0 0 0 0
525 6D6 อาจารย์ทรงพล พันธเดช 0 0 0 0
526 6D7 อาจารย์ทัศพล ลุสีดา 0 0 0 0
527 6D8 ผศ.วรรณา เจียมศรีพงษ์ 0 0 0 0
528 6D9 รศ.กุลธน ธนาพงศธร 0 0 0 0
529 6E1 ผศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ 0 0 0 0
530 6E2 รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ 0 0 0 0
531 6E3 รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 0 0 0 0
532 6E4 รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 0 0 0 0
533 6E5 พ.ต.ต.สกนธ์ คำสาคร 0 0 0 0
534 6E6 อาจารย์ศิริพร วงศ์จันทร์ 0 0 0 0
535 6E7 อาจารย์สหัส หาญสินธุ์ 0 0 0 0
536 6E8 ดร.สำนึก พ่วงพรพิทักษ์ 0 0 0 0
537 700 อาจารย์สุทธิชัย 0 0 0 0
538 704 ผศ.เชษฐา จักรไชย 0 0 0 0
539 705 อาจารย์ทวีพงษ์ 0 0 0 0
540 710 อาจารย์จรูญ 0 0 0 0
541 711 อาจารย์นภดล บุตรไทย 0 0 0 0
542 712 อาจารย์นฤนาท เจิมวรรธนะ 0 0 0 0
543 713 อาจารย์มาโนช เตียรวัฒนศิริ 0 0 0 0
544 720 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 1 0 0 1
545 721 อาจารย์วรติกร แสงห้าว 0 0 0 0
546 734 อาจารย์ภานุวัตร์ รื่นเรืองฤทธิ์ 0 0 0 0
547 752 อาจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 0 0 0 0
548 753 อาจารย์นภดล ใหม่คามิ 0 0 0 0
549 754 อาจารย์จารวุรรณ รักษาวงศ์ 0 0 0 0
550 755 อาจารย์ภานุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ 0 0 0 0
551 758 อาจารย์ดไนยา ก้อนแก้ว 0 0 0 0
552 759 อาจารย์สนิท สุมหิรัมย์ 0 0 0 0
553 760 อาจารย์นันทรัตน์ นามเพ็ง 0 0 0 0
554 761 อาจารย์ศิริกุล วิชยานนท์ 0 0 0 0
555 762 อาจารย์ศรีพัฒน์ เทศารินทร์ 0 0 0 0
556 763 อาจารย์สาธิต แสงมหาชัย 0 0 0 0
557 765 ดร.สกุล อันมา 0 0 0 0
558 766 อาจารย์สุภัทรา จินากูล 0 0 0 0
559 832 อาจารย์สุเมธ เทียงดาห์ 0 0 0 0
560 889 อาจารย์พจนาถ คาดีวี 0 0 0 0
561 905 รศ.ดร.สุรนาท ขมะณรงค์ 0 0 0 0
562 920 อาจารย์นิตยา บรรพจันทร์ 0 0 0 0
563 921 อาจารย์นิลุบล บุตรโพธิ์ศรี 0 0 0 0
564 924 อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ 0 0 0 0
565 925 อาจารย์นุชนารถ บุญค้ำ 0 0 0 0
566 926 อาจารย์อัญชลี สุเทวี 0 0 0 0
567 929 อาจารย์อิสเรศ พิกุล 0 0 0 0
568 930 อาจารย์เบญจมาภรณ์ สุทธิ 0 0 0 0
569 934 อาจารย์ทิพวรรณ แก่นแก้ว 0 0 0 0
570 935 อาจารย์วินัย แสงกล้า 0 0 0 0
571 948 อาจารย์รวิพิมพ์ สมจิตร์ 0 0 0 0
572 952 อาจารย์ชนะชัย อวนวัง 0 1 0 1
573 953 อาจารย์อรรถพันธ์ ตั้งมโนวุฒิกุล 0 0 0 0
574 954 ผศ.กาญจนา คำสมบัติ 0 0 0 0
575 955 อาจารย์จักรพันธ์ ศรีวงษา 0 0 0 0
576 956 อาจารย์ไชยชนะ 0 0 0 0
577 957 อาจารย์สุรีรัตน์ 0 0 0 0
578 958 อาจารย์นีลัศมน บุราณรมย์ 0 0 0 0
579 959 อาจารย์ฐิติยา ภักดีสุวรรณ์ 0 0 0 0
580 960 อาจารย์อลงกรณ์ ผาผง 0 0 0 0
581 961 อาจารย์ธีรวัฒน์ ไชยชา 0 0 0 0
582 964 ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร 0 0 0 0
583 965 อาจารย์จุไรรัตน์ อาจแก้ว 0 0 0 0
584 966 ดร.ยุวดี อินสำราญ 1 0 0 1
585 967 อาจารย์นุชนารถ มั่นจิต 0 0 0 0
586 968 อาจารย์อุดม หมีเทศ 0 0 0 0
587 969 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา 0 0 0 0
588 970 อาจารย์ราตรี พลท้าว 0 0 0 0
589 971 ดร.กริชเทพ อุปจันทร์ 0 0 0 0
590 973 อาจารย์จิตติมา กาเมือง 0 0 0 0
591 974 อาจารย์พงษ์เทพ มีนอก 0 0 0 0
592 975 ผศ.วสันต์ ศิรินาม 0 0 0 0
593 976 อาจารย์เด่นฤทธิ์ สินธุศิริ 0 0 0 0
594 977 อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล 0 0 0 0
595 991 ศ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ 0 0 0 0
596 992 ดร.ทองใบ ทองเปาด์ 0 0 0 0
597 993 อาจารย์มนชวัน วังกุลางกูร 0 0 0 0
598 995 อาจารย์แสงระวี ดอนแก้วบัว 0 0 0 0
599 996 อาจารย์กาญจนา ภูอาลัย 0 0 0 0
600 997 รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ 9 9 1 19
601 FGA1 ดร.พุทธารัตน์ ทะสา 0 2 0 2
602 FGA2 รศ.ดร.สีดา สอนศรี 0 0 0 0
603 FGA3 ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0 0 0 0
604 FGA4 ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ 0 0 0 0
605 FGA5 ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว 0 0 0 0
606 FGA6 ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์ 1 2 0 3
607 FGA7 ดร.แดนวิชัย สายรักษา 0 3 0 3
608 FGA8 ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 0 0 0 0
609 FGA9 รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย 0 0 0 0
610 FGB1 ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร 0 0 0 0
611 FGB10 ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ 0 1 0 1
612 FGB2 รศ.ดร.เผชิญ กิจระการ 0 0 0 0
613 FGB3 ดร.วันดี รักไร่ 0 2 0 2
614 FGB4 ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 0 0 0 0
615 FGB5 ดร.อภิดา รุณวาทย์ 0 0 0 0
616 FGB6 ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ 0 0 0 0
617 FGB7 อ.ณิชาภา ยศุตมธาดา 0 0 0 0
618 FGB8 ผศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา 0 0 0 0
619 FGB9 ดร.ธนวัชร์ สมตัว 1 1 0 2
620 FGC1 ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ 9 0 0 9
621 FGC2 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ 0 0 0 0
622 FGC3 ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย 0 0 0 0
623 FGC4 ดร.ปองภพ ภูจอมจิตร 0 0 0 0
624 FGC5 พระศรีญาณวงศ์ ดร. 0 0 0 0
625 FGC6 ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ 0 0 0 0
626 FGC7 ดร.นงนิตย์ มรกต 0 0 0 0
627 FGC8 ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ 0 0 0 0
628 FGC9 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 0 0 0 0
629 FGD1 ผศ.สุธีระพงศ์ พินิจพล 0 0 0 0
630 FGD2 ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย 0 0 0 0
631 FGD3 ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ 0 0 0 0
632 FGD4 ผศ.ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 0 0 0 0
633 FGD5 รศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 0 0 0 0
634 FGD6 ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี 0 0 0 0
635 FGD7 ดร.นิสิต คำหล้า 0 0 0 0
636 FGD8 ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร 0 0 0 0
637 FGD9 ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ 0 2 0 2
638 FGE1 ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 0 0 0 0
639 FGE2 ดร.สมชาย อินทะตา 0 0 0 0
640 FGE3 ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 0 0 0 0
641 FGE4 ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา 0 0 0 0
642 FGE5 ดร.อารยันต์ แสงนิกุล 0 0 0 0
643 FGE6 ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส 0 0 0 0
644 FGE7 ผศ.ดร.ไพบูลย์ บุญชัย 0 0 0 0
645 FGE8 ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ 0 0 0 0
646 FGE9 รศ.ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ 0 0 0 0
647 FGF1 ดร.อารยา ปิยะกุล 0 0 0 0
648 FGF2 รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม 0 0 0 0
649 FGF3 ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาด 0 0 0 0
650 FGF4 รศ.สุคนธ์ อาจฤทธิ์ 0 0 0 0
651 FGF5 ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 0 0 0 0
652 FGF6 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ พร้อมพรม 0 0 0 0
653 FGF7 ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน 0 1 0 1
654 FGF8 ดร.นิรุติ ไล้รักษา 0 0 0 0
655 fgf9 ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย 0 0 0 0
656 FGG1 ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ 0 0 0 0
657 FGG2 ดร.เทอดชัย บัวผาย 0 0 0 0
658 FGG3 ผศ.ดร.จรัญ แสนราช 0 0 0 0
659 FGG4 ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตาทม 0 0 0 0
660 FGG5 ดร.สมัย วรรณอุดร 0 0 0 0
661 FGG6 ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 0 0 0 0
662 FGG7 ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 0 0 0 0
663 FGG8 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี 0 0 0 0
664 FGG9 ดร.ปัญญา คล้ายเดช 0 0 0 0
665 FGH1 ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น 0 0 0 0
666 FGH2 ดร.วินัย ผลเจริญ 0 0 0 0
667 FGH3 ดร.นิตยา บรรเทา 0 1 0 1
668 FGH4 ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ 0 0 0 0
669 FGH5 ดร.เนติพัฒน์ รู้ยืนยง 0 0 0 0
670 FGH6 ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองคำ 0 0 0 0
671 FGH7 ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า 0 0 0 0
672 FGH8 ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์ 0 0 0 0
673 FGH9 ดร.เพ็ญจันทร์ ประจันตะเสน 0 0 0 0
674 FGI1 ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ 0 0 0 0
675 FGI2 ดร.มานิตย์ อาษานอก 0 0 0 0
676 FGI3 ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว 0 0 0 0
677 FGI4 ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ 0 0 0 0
678 FGI5 ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล 0 0 0 0
679 FGI6 ดร.ดนิตา ดวงวิไล 0 0 0 0
680 FGI7 ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 0 0 0 0
681 FGI8 ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก 2 0 0 2
682 FGI9 ดร.อาทิตย์ อาจหาญ 0 0 0 0
683 FGJ1 ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง 0 0 0 0
684 FGJ2 ดร.ศุภชัย สมเพชร 0 0 0 0
685 FGJ3 ผศ.ปรีชา ศรีประภาคาร 0 0 0 0
686 FGJ4 ผศ.ดร.วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ 0 0 0 0
687 FGJ5 ดร.กัญญารัตน์ โคจร 0 0 0 0
688 FGJ6 ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง 0 0 0 0
689 FGJ7 ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล 0 0 0 0
690 FGJ8 ดร.พงศกร พิมพะนิตย์ 0 3 0 3
691 FGJ9 ผศ.ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์ 0 0 0 0
692 FGK1 ดร.วนิดา ผาระนัด 0 0 0 0
693 FGK2 ผศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน 0 0 0 0
694 FGK3 ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ 0 0 0 0
695 FGK4 ดร.ประสงค์ สายหงส์ 0 0 0 0
696 FGK5 ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม 0 0 0 0
697 FGK6 ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์ 0 0 0 0
698 FGK7 ดร.รุ่งเรือง แสนโกษา 0 0 0 0
699 FGK8 ดร.สมศักดิ์ พรมเดื่อ 0 0 0 0
700 FGK9 ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา 0 0 0 0
701 FGL1 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 0 0 0 0
702 FGL2 ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี 0 0 0 0
703 FGL3 รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ 0 0 0 0
704 FGL4 รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์ 0 0 0 0
705 FGL5 ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ 0 0 0 0
706 FGL6 ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง 0 2 0 2
707 FGL7 ดร.วันทิตา ทะลาสี 0 2 0 2
708 FGL8 ดร.ทนงเกียรติ พลไชยา 0 2 0 2
709 FGL9 ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง 0 0 0 0
710 FGM1 พระศรีญาณวงศ์ ดร. 0 0 0 0
711 FGM2 ดร.เหมราช ธนะปัทม์ 0 0 0 0
712 FGM3 พ.ต.ท.ดร.สมคิด งามเชื้อ 0 0 0 0
713 FGM4 ดร.สาคร อัฒจักร 0 0 0 0
714 FGM5 ดร.นวพล นนทภา 0 0 0 0
715 FGM6 ดร.วิจิตรา โสเพ็ง 0 0 0 0
716 FGM7 ดร.ภูชิต ภูชำนิ 0 0 0 0
717 FGM8 ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง 0 0 0 0
718 FGM9 ดร.รามนรี นนทภา 0 0 0 0
719 FGN1 ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง 0 0 0 0
720 FGN2 ดร.ธนาภรณ์ พันทวี 0 0 0 0
721 FGN3 รศ.สุรชา อมรพันธุ์ 0 0 0 0
722 FGN4 ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล 0 0 0 0
723 FGN5 ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ 0 0 0 0
724 FGN6 ดร.ญาณวุฒิ อุทรักษ์ 0 0 0 0
725 FGN7 ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ 0 0 0 0
726 FGN8 ดร.รัชนิดา ไสยรส 0 0 0 0
727 FGN9 ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ 0 0 0 0
728 FGO1 ดร.รัชนิดา ไสยรส 0 0 0 0
729 FGO2 ดร.กัณฑิลา น้อยเจริญ 0 0 0 0
730 FGO3 ดร.นิตยา จันตะคุณ 0 0 0 0
731 FGO4 ผศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ 0 0 0 0
732 FGO5 รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 0 0 0 0
733 FGO6 ดร.กริชพัฒน์ ภูวนา 0 0 0 0
734 FGO7 ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ 0 0 0 0
735 FGO8 ดร.ชนะชัย อวนวัง 0 0 0 0
736 FGO9 พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ 0 0 0 0
737 FGP1 ดร.ศตายุ สองจันทร์ 0 0 0 0
738 FGP2 ผศ.ดร.บรรจบ วันโน 0 0 0 0
739 FGP3 ดร.กฤษฎา บุญชัย 0 0 0 0
740 FGP4 รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรพมเกิด 0 0 0 0
741 FGP5 รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล 0 0 0 0
742 FGP6 ดร.วรรณชัย ชาแท่น 0 0 0 0
743 FGP7 ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์ 0 0 0 0
744 FGP8 ผศ.ดร.พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ 0 0 0 0
745 FGP9 รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ 0 0 0 0
746 FGQ1 ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 0 0 0 0
747 FGQ2 ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ 0 0 0 0
748 FGQ3 ดร.วิญญู อุตระ 0 0 0 0
749 FGQ4 ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง 0 0 0 0
750 FGQ5 รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวดี 0 0 0 0
751 FGQ6 รศ.ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ 0 0 0 0
752 FGQ7 รศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 0 0 0 0
753 FGQ8 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย 0 0 0 0
754 GA1 คุณศิริชัย ศิริไปล์ 0 0 0 0
755 GA2 พระครูสุตปัญญาธร 0 0 0 0
756 GA3 รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 19 5 3 27
757 GA4 ดร.วาฑิต ระถี 0 0 0 0
758 GA5 พระมหาสุธี วิสุทโธ 0 0 0 0
759 GA6 อาจารย์รัชนี บุตรชัย 0 0 0 0
760 GA7 ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 0 0 0 0
761 GA8 รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ 2 1 0 3
762 GA9 อาจารย์อัมพร พินะสา 0 0 0 0
763 GB1 อาจารย์ศศิธร วงศ์ชาลี 0 0 0 0
764 GB2 อาจารย์ธวัชชัย ภูสาหาร 0 0 0 0
765 GB3 อาจารย์สุรภีร์ ค่ายหนองสวง 0 0 0 0
766 GB4 อาจารย์คัมภีร์ สุดแท้ 0 0 0 0
767 GB5 อาจารย์ธนภณ พันธ์ศรี 0 0 0 0
768 GB6 อาจารย์ประกาย บัตรศิริมงคล 0 0 0 0
769 GB7 อาจารย์ประยงค์ โมคภา 0 0 0 0
770 GB8 ดร.สมศรี สุ่มมาตย์ 0 0 0 0
771 GB9 อาจารย์มีชัย พลภูงา 0 0 0 0
772 GC1 อาจารย์สำราญ หลาบคำ 0 0 0 0
773 GC2 อาจารย์นิตยา ศรีปัดถา 0 0 0 0
774 GC3 อาจารย์ประพรรณศรี ศุภสารัมภ์ 0 0 0 0
775 GC4 อาจารย์วัชกร เบ้าแดง 0 0 0 0
776 GC5 อาจารย์มงคล ทีนาวัฒน์ 0 0 0 0
777 GC6 อาจารย์สุรเชษฐ์ พละเอ็น 0 0 0 0
778 GC7 อาจารย์ประยูร เจริญสุข 0 0 0 0
779 GC8 รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 0 0 0 0
780 GC9 รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์ 0 0 0 0
781 GD1 คุณบุญช่วย มูลสาร 0 0 0 0
782 GD2 คุณสุวิดา ตัณฑประศาสน์ 0 0 0 0
783 GD3 อาจารย์บัณฑิต พิเศษ 0 0 0 0
784 GD4 ดร.อรรณพ โพธิสุข 0 0 0 0
785 GD5 ดร.วิสุทธิ์ เวียงสมุทร 0 0 0 0
786 GD6 พระครูปลัด ดร.สัญญา กนฺตจาโร 0 0 0 0
787 GD7 ดร.ศศินันท์ พูลลาภ 0 0 0 0
788 GD8 รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา 0 0 0 0
789 GD9 อาจารย์ทนงชัย ลาภรัตนวิทยา 0 0 0 0
790 GE1 อาจารย์วิโรจน์ ค้อไผ่ 0 0 0 0
791 GE2 อาจารย์มโนรี อดทน 0 0 0 0
792 GE3 อาจารย์อดิศักดิ์ มุ่งชู 0 0 0 0
793 GE4 พระราชพุฒิมุนี 0 0 0 0
794 GE5 อาจารย์เสน่ห์ สุวิธรรมา 0 0 0 0
795 GE6 ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ 0 0 0 0
796 GE8 อาจารย์ปัญญา พัฒนาศูนย์ 0 0 0 0
797 GE9 อาจารย์ไพจิตร ปริวัฒนากุล 0 0 0 0
798 GF1 อาจารย์วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย 0 0 0 0
799 GF2 พระโสภณวิหารการ 0 0 0 0
800 GF3 อาจารย์สุปัน ราสุวรรณ์ 0 0 0 0
801 GF4 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม 0 0 0 0
802 GF5 อาจารย์ศุภชาติ ดีแกง 0 0 0 0
803 GF6 อาจารย์ตุ๊ จงรักษ์ 0 0 0 0
804 GF7 อาจารย์คึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ 0 0 0 0
805 GF8 อาจารย์เจตนา ชัยชิต 0 0 0 0
806 GF9 ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล 6 8 0 14
807 GFI2 ดร.มานิตย์ อาษานอก 0 0 0 0
808 GG1 อาจารย์สมชาติ สุขใส 0 0 0 0
809 GG2 อาจารย์ธีระ ภูดี 0 0 0 0
810 GG3 อาจารย์วิวัฒน์ ผาวันดี 0 0 0 0
811 GG4 อาจารย์สุมนา เนื่องไชยยศ 0 0 0 0
812 GG5 อาจารย์นิยม เปรมบุญ 0 0 0 0
813 GG6 อาจารย์อมร ไชยคำหาญ 0 0 0 0
814 GG7 อาจารย์พรชัย จันทะคุณ 0 0 0 0
815 GG8 ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง 3 2 1 6
816 GG9 อาจารย์อำพล ใจขาน 0 0 0 0
817 GH1 อาจารย์ประยงค์ ศรีทรัพย์ 0 0 0 0
818 GH2 อาจารย์อนันต์ พันนึก 0 0 0 0
819 GH3 คุณธีรพงษ์ เจริญผ่อง 0 0 0 0
820 GH4 อาจารย์ธรรมรัตน์ วิลัยพิศ 0 0 0 0
821 GH5 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ทิสานนท์ 0 0 0 0
822 GH6 ดร.อัจลา เทียมสระคู 0 0 0 0
823 GH7 อาจารย์สมัคร เยาวกรณ์ 0 0 0 0
824 GH8 ผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร 0 0 0 0
825 GH9 ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น 0 0 0 0
826 GI1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู 0 0 0 0
827 GI2 อาจารย์สัมฤทธิ์ เจริญดี 0 0 0 0
828 GI3 อาจารย์ศาสตร์ศิลป์ ชิณโน 0 0 0 0
829 GI4 อาจารย์ธนารัฐ ชื่นวัฒนา 0 0 0 0
830 GI5 อาจารย์ธนพล พันธ์ศรี 0 0 0 0
831 GI6 อาจารย์นาตยาภร บุญเรือง 0 0 0 0
832 GI7 อาจารย์ปัญญา เสนาเวียง 0 0 0 0
833 GI8 รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ 0 0 0 0
834 GI9 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 0 0 0 0
835 GJ1 รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์ 0 0 0 0
836 GJ2 รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์ 0 0 0 0
837 GJ3 อาจารย์อรุณี เกติยะ 0 0 0 0
838 GJ4 อาจารย์ทวีชัย คำภักดี 0 0 0 0
839 GJ5 อาจารย์ชนะ เขจรแข 0 0 0 0
840 GJ6 รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง 0 0 0 0
841 GJ7 ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา 0 0 0 0
842 GJ8 ดร.ดิเรก พรสีมา 0 1 0 1
843 GJ9 ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร 0 0 0 0
844 GK1 ดร.พิมพ์ยุพา วัดเข้าหลาม 0 0 0 0
845 GK2 รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 0 0 0 0
846 GK3 รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล 0 1 0 1
847 GK4 รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ 0 0 0 0
848 GK5 ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด 2 1 0 3
849 GK6 รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 0 0 0 0
850 GK7 ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 0 0 0 0
851 GK8 ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม 0 0 0 0
852 GK9 ดร.อนุชา นิลประพันธ์ 0 0 0 0
853 GL1 ดร.สุภาวดี กิตติโพวานนท์ 0 0 0 0
854 GL2 รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ 0 0 0 0
855 GL3 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 0 0 0 0
856 GL4 ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช 14 13 0 27
857 GL5 นายมนัส ปานขาว 0 0 0 0
858 GL6 นายสงกรานต์ คำพิไสย 0 0 0 0
859 GL7 ดร.สมปอง ศรีกัลยา 9 5 0 14
860 GL8 รศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ 0 0 0 0
861 GL9 รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย 0 0 0 0
862 GM1 อาจารย์ศิริพร โคตะวินนท์ 0 0 0 0
863 GM2 ดร.วิทยา จันทร์ศิริ 0 0 0 0
864 GM3 ผศ.ดร.จิระพร ชะโน 0 1 0 1
865 GM4 รศ.วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี 0 0 0 0
866 GM5 นพ.อิสระ เจียวิริยะบุญญา 0 0 0 0
867 GM6 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ 0 0 0 0
868 GM7 อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ 0 5 0 5
869 GM8 อาจารย์สมร ไชยคำหาญ 0 0 0 0
870 GM9 ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง 0 0 0 0
871 GN1 ดร.มนตรี อนันตรักษ์ 0 0 0 0
872 GN2 ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ 0 0 0 0
873 GN3 รศ.จีระพรรณ สุขศรีงาม 0 0 0 0
874 GN4 ดร.สุขแสง คูกนก 0 0 2 2
875 GN5 รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี 0 0 0 0
876 GN6 พระมหานิมิต ปณฺฑิตเสวี 0 0 0 0
877 GN7 รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ 0 0 0 0
878 GN8 ผศ.ดร.อรพรรณ ตันบรรจง 0 0 0 0
879 GN9 ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล 0 0 0 0
880 GO1 ผศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร 0 0 0 0
881 GO2 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ฦาชา 0 0 0 0
882 GO3 ดร.สุธนา บุญเหลือ 0 0 0 0
883 GO4 ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา 0 0 0 0
884 GO5 ดร.อนันต์ งามสะอาด 0 0 0 0
885 GO6 ดร.มนูญ ศิวารมย์ 0 0 0 0
886 GO7 ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ 0 0 0 0
887 GO8 ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ 6 4 0 10
888 GO9 ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ 0 0 0 0
889 GP1 ดร.เกสินี หมื่นไธสง 0 0 0 0
890 GP2 รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 0 0 0 0
891 GP3 รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย 0 0 0 0
892 GP4 ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา 12 8 0 20
893 GP5 ดร.ประจัญ จันเติบ 0 0 0 0
894 GP6 ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ 2 8 0 10
895 GP7 รศ.วีระพันธ์ ธงตะพบ 0 0 0 0
896 GP8 รศ.ดร.ชวลิต ชูคำแพง 0 0 0 0
897 GP9 ผศ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร 0 0 0 0
898 GQ1 รศ.ดร.วาทินี สุขมาก 0 0 0 0
899 GQ2 ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0 0 1 1
900 GQ3 ดร.กมล ตราชู 0 0 0 0
901 GQ4 รศ.ดร.สำเร็จ ยุรชัย 0 0 0 0
902 GQ5 ดร.แก้วเวียง นำนาผล 0 0 0 0
903 GQ6 ดร.บุษบา จริงบำรุง 0 0 0 0
904 GQ7 ดร.มณฑล ฉายอรุณ 0 0 0 0
905 GQ8 ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช 0 0 0 0
906 GQ9 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง 0 0 0 0
907 GR1 อาจารย์สมบัติ วรรณฤทธิ์ 0 0 0 0
908 GR2 ศ.ดร.บุญเตียม พิดสะไหม 0 0 0 0
909 GR3 ดร.มงคล ภาธรธุวานนท์ 0 0 0 0
910 GR4 ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง 0 0 0 0
911 GR5 ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์ 1 0 0 1
912 GR6 ดร.สุรีทอง ศรีสะอาด 0 0 0 0
913 GR7 ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ 0 0 0 0
914 GR8 ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ 0 0 0 0
915 GR9 Professor Dr.Kishio Hatai 0 0 0 0
916 GS1 ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา 6 4 0 10
917 GS2 ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ 3 8 3 14
918 GS3 ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 0 1 0 1
919 GS4 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ 0 0 0 0
920 GS5 ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี 0 0 0 0
921 GS6 ผศ.ดร.ปาริชา มารี เคน 0 0 0 0
922 GS7 ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ 0 0 0 0
923 GS8 ดร.ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ 0 0 0 0
924 GS9 ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น 0 0 0 0
925 GT1 รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ 0 3 0 3
926 GT2 ดร.ภิญโญ ทองเหลา 0 0 0 0
927 GT3 รศ.สมนึก ภัททิยธนี 0 0 0 0
928 GT4 ดร.อวยชัย วะทา 0 2 0 2
929 GT5 ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช 0 0 0 0
930 GT6 ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 0 0 0 0
931 GT7 พ.ต.อ. ดร.เนติพงษ์ ธาตุทำเล 0 0 0 0
932 GT8 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณภา 0 0 0 0
933 GT9 ดร.จิราพรรณ ช่อรักษ์ 0 0 0 0
934 GU1 รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 0 1 0 1
935 GU2 ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม 0 0 0 0
936 GU3 ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร 0 0 0 0
937 GU4 ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต 2 2 0 4
938 GU5 ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง 0 0 0 0
939 GU6 ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข 0 0 0 0
940 GU7 ดร.กุศล ศรีสารคาม 0 2 0 2
941 GU8 ดร.มนตรี ศรีราชเลา 0 0 0 0
942 GU9 ผศ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 0 0 1 1
943 GV1 ศ.ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ 0 0 0 0
944 GV2 ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล 0 0 0 0
945 GV3 ดร.สำราญ พิมราช 0 0 0 0
946 GV4 ผศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 0 0 0 0
947 GV5 ศ.ดร.วรเดช จันทรศร 0 0 0 0
948 GV6 ดร.หควณ ชูเพ็ญ 0 0 0 0
949 GV7 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 0 0 0 0
950 GV8 รศ.ดร.อัญชลี สารรัตนะ 0 0 0 0
951 GV9 รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ 0 0 0 0
952 GW1 รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ 0 0 0 0
953 GW2 รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง 0 0 0 0
954 GW3 อ.ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์ 0 0 0 0
955 GW4 ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ 0 2 0 2
956 GW5 ดร.พรสวรรค์ อินศร 0 0 0 0
957 GW6 พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ 0 0 0 0
958 GW7 ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม 0 0 0 0
959 GW8 ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 0 0 0 0
960 GW9 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 0 0 0 0
961 GX1 รศ.พิทักษ์ น้อยวังคลัง 0 0 0 0
962 GX2 ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม 0 0 0 0
963 GX3 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 0 0 0 0
964 GX4 รศ.ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น 0 0 0 0
965 GX5 ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม 1 1 0 2
966 GX6 ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 0 0 0 0
967 GX7 ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช 0 4 0 4
968 GX8 ดร.สุวิริยา สุวรรณโคตร 0 0 0 0
969 GX9 รศ.จตุพร เพ็งชัย 0 0 0 0
970 GY1 รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร 0 0 0 0
971 GY2 ดร.สัมภาษณ์ คำผุย 0 0 0 0
972 GY3 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ 0 0 0 0
973 GY4 ดร.อนงค์ พืชสิงห์ 0 0 0 0
974 GY5 ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 0 0 0 0
975 GY6 ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส 0 0 0 0
976 GY7 ดร.นัดติยา ประกอบแสง 0 0 0 0
977 GY8 ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช 0 0 0 0
978 GY9 ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา 0 0 0 0
979 GZ1 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา 0 0 0 0
980 GZ2 ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 0 0 0 0
981 GZ3 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 0 0 0 0
982 GZ4 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0
983 GZ5 ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์ 0 0 0 0
984 GZ6 นอ. ผศ.ดร.สรายุทธ กันหลง 0 0 0 0
985 GZ7 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนุ วงษ์จินดา 0 0 0 0
986 GZ8 ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ 4 0 0 4
987 GZ9 ดร.พนิดา อริมัสสึ 0 0 0 0
ลำดับ รหัสอาจารย์ อาจารย์ทีปรึกษา ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม ที่ปรึกษาร่วม รวมทั้งหมด