Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
5213131115
นายสายทอง ไตรยะวิภาค
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
539110200105
นายจักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม)
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
5119191112
นายเมธา สีหานาท
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
549210200112
นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ดิเรก พรสีมา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
D502131111
นายวิทยา แสงคำไพ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
559210200201
นายปิยศักดิ์ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558-มกราคม 2559
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
559210200105
นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้และคู่มือโรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906-0181
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
569210200109
นางสาววราภรณ์ สาโรจน์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906-0181
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
539110160102
นางวัลลภา บุญวิเศษ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาความรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : กรณีศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559 ISSN : 2229 - 1210
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่