Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010115
พ.ต.ท.ขวัญชัย อัตโณ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
549260010119
นายบุญเหลือ บุบผามาลา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
ตัวเเบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
5112517312
นายพลภัทร ช่างสากล
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ฉบับพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010135
นายสุรพล ซาเสน
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
แนวทางนโยบายการบริหารจัดการบุคคลไร้สัญชาติ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010131
นายศุภชัย สายสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
การพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010110
นางรัชนิดา บุญเรือน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารความขัดแย้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 20 ฉบับที่ 26 มกราคม-มิถุนายน 2560
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010131
นายศักดิ์เดช สังฒพัฒน์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอบรับตีพิมพ์วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010128
นายวันชัย นาสมจิตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รูปแบบกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฏาคม- เดือนธันวาคม) ISSN : 1513-5462
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
549260010129
นายสมเชาวน์ บำรุงชัย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย แบบตอบวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2559) ISSN : 0858-9216
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010118
นายชาญวิทย์ เรืองชัยทวีสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
แผนยุทธศาสตร์การค้ามันสำปะหลังเส้นของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่