Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150320
นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150106
นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) สำหรับเด็กปฐมวัย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150513
นางลำไพ มะณีแสง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
M502121311
ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์ ทองแท้
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดานคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200126
นายสงวนศักดิ์ อาสาทำ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาครูในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือน พฤษภาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200105
นางธัญพร วงค์เวียง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150507
นางรุ่งทิวา วงษ์ปัญญา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (เดือนกรกฏาคม-เดือนธันวาคม)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150511
นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200303
นางสาวดารา โลหากาศ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150528
นายคณณัฎฐ์ ปัดทุม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรภนะของครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210180205
นางสาวชณิดาภา กุลสุวรรณ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงโครงการ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210180601
นางสาวกรรณิกา ศรีสมบัติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกพืชและสัตว์ โดยใช้รูปแบบซิปปา ( CIPPA Model) ประกอบผังกราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 5216 อาคารหอสมุดและอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150103
นางสาวเกสวรินทร เจริญลา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150503
นางสาวปรียนันท์ ประเสริฐหล้า
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพื่อ สัมนาชีพ องค์การบิหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150732
นางวิภัติ จันดา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150743
นางอนัญตญา พูนรัตนทรัพย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150423
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเปลือยดง พ.ศ. 2558-2562 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150516
นางสงวน ทับพิมพ์แสน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150529
นายโชคชัย นาไชย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150514
นางวนิดา ศิริบูรณ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200211
นางศิริพรรณ ดุสิต
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150416
นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150424
นายทนงศักดิ์ ทองจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150503
นางเดือนเพ็ญ โต่นวุธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150619
นายอธิการ สุขศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906-0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150309
นางปัทมา สุบัติคำ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมห
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150312
นางสาวศศิประภา สาชำนาญ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การใช้พลังอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150417
นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ขมินพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150738
นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150712
นางสาววันวิสาข์ โกสีลารัตน์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยในกระแสอาเซียน" ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
5212121112
นายเทอด เทพบาท
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150406
นางสาวประภัสสร บุตรไทย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสามารถด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150121
นายจักรพงศ์ จิรวิทยานันท์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (23) เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2558 ISSN : 1685-2699
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200408
นางสาวสุดารัตน์ อุปปะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
สภาพและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210150830
นายนคเรศ ศรีเกื้อกูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
สภาพการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประชุมวิชกาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180228
นายจักรพงษ์ ธุระทำ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC 2015) ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180110
นางสาวดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมของชุมชนภาจีน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180123
นายก้องเกียรติ ใจเย็น
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏยศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง รำขุนลางทรงเครื่อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180115
นางพวงพยอม รอดจู
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180126
นางสาวสุภาณี ศรีมงคล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พุทธารัตน์ ทะสา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด อะเมซิ่งเมืองเลย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
5212126502
นางนิตยา พรมเกตุ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือน พฤษภาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180517
นายนัติเทพ การิเทพ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิคม ชมภูหลง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180606
นางสาวพัชญ์ภิญญา พันประสงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180109
นางสาวณัฐวดี พันธะไชย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญารายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180107
นางทิฐิพร วงษ์กล้า
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำควบกล้ำ และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180222
นางศิริพร จันทะเลิศ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำแม่ ก.กา โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180113
นางประนอมศิลป์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180419
นางสาวอัจฉรา สุภาบุตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180124
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงานและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : การวิจัยเชิงปฏิบัตการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 "The 1st National Conference on Technology and Innovation Management" ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180511
นางสาวพรทิพย์ นามชียงใต้
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
55821080412
นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD เรื่อง กฏหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180607
นางพัชรา มหาวงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180225
นางสุพัตรา ทับทิมไสย
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ CIPPA ประกอบแบบฝึก เรื่อง บทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180311
นางสาวเทพธิดาทิพย์ วงศ์ธรรม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบแผนการเรียนรู้ 5E เรื่องชนิดของคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The 1st National and International Academic Seminar on Current Treds in Curriculum and Instruction for 21st Century held on January 19-20, 2015 at Faculty of Education,Naresuan University, Phitsanulok
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180117
นางสาวพิศมัย หลักทอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและการติดต่อสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180210
นางสาวประกอบ ตุ่ยสิมมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180102
นางสาวจริยา สงเคราะห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานและจิตสำนึกในการทำงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส เรื่อง การทำขนมปุยฝ้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180519
นายจุฑาวัชร ศรีพันลำ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL กับการเรียนรู้แบบปกติ การประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180716
นายระดมพล พลซื่อ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกสารการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏสกลนคร ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 ISSN 1686-0632
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180104
นางสาวจิรนาถ อุ่นเพ็ญ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบเกมฝึกคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 "Local Studies : ASCC Studies" ในวันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180718
นายศราวุธ ภูมิเขตร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ตามแนวคิด PCK กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180409
นางสาวผ่องนภา ใจทา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180418
นางสาวอรพรรณ เหมสุวรรณ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180122
นางสาวสมภักดิ์ พยับเจริญพร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฎจักร 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาส
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
539110180111
นางพิศมัย ลาภมาก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เอกสารการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏสกลนคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
549210180105
นางนฤมล ภูสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
549210180117
พระบุญลือ เพชรมาก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการสอนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับปริญญาตรี เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180433
นางสาวจันทนา บรรจงดิษฐ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พุทธารัตน์ ทะสา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถภาษาจีนเพื่อ การสื่อสารโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก Moving World Class Research" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180132
นายพุฒิกร จันทรศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด รายวิชางานต้อนรับส่วนหน้า สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
538110180210
นางสาวนฤทธิ์ศรา แสงมาลัย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการเล่านิทานอีสป เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180129
นางอำนวย แก้วพิภพ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง หัตถกรรมพื้นบ้าน สำหรับการบริโภคข้าวเหนียวของชาวไทเลย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180301
นางจิตตนุช โสภา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแผนผังความคิด (Mind Mapping) การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180131
นายพุทธชาติ นาวารี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
538110180509
นางสุดารัตน์ กองพลพรหม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Co-op Co-op แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560) ISSN : 1906-0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180219
นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ T5 Paper-Based รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า ทิศทางพัฒนาครูไทย" ณ คณะศึกษาศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 16 กันย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180222
นางสาวสงกรานต์ วรรณพฤติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180502
นางจารุฬี แสงอรุณ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180114
นายสมิต พันสาย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฎการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทการจัดการเรยนการสอนระดับอุดมศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180132
นายวีระพงษ์ มีแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติกีต้าร์คลาสสิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180101
นางสาวจิตรา พาเสน่ห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
56801080102
นางสาวจิราพร กัลยาวงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอนใน ชั้นเรียนระดับอาชีวศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180103
นางสาวจิรารัตน์ ปรีชาเสถียร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180106
นางสาวนุชจรี เนินแสง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทชั้นเรียนระดับปฐมวัย รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180111
นางสาวอุไรทิพย์ พิมพ์บุตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180234
นายภูษิต สุวรรณราช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180104
นางสาวชุติมา จอดนอก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180105
นางสาวดวงตา นามวงษา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180107
นางสาวพรพิมล ภูดินทราย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180109
นางสาวมนต์ทิพย์ แก้วประสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฎการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180110
นางสาวรัชนีวรรณ พัฒนโชติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180113
นายปริญญา อำภวา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180112
นางสิริพร คำภูธร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การสอน เรื่อง คุณหมิงเมืองเลย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180220
นางวิชชุลดา นามวิจิตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การทำขนมพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180122
นางสาวสุมัณฑณา ธีรภัคสิริ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะกการพูดภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080301
นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080308
นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใส
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080325
นายณฐภัทร ดอนไชยสีหา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
56810080105
นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรู้ที่ใช้เครือข่ายสังคมสนับสนุน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 10 ปีที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
558210080113
นางสาวอรอนงค์ พาศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้บนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100307
นางอมรรัตน์ นินทราช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) Rajabhat Maha Sarakham University The 3rd International Conferent on Sciences and Social Sciences 2013 : Research and Development for Sustainable life Quality on july 18-19, 2013
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568610080115
นายชนะวงศ์ มุ่งชู
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหคม 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080108
นางสาววิภาณี ลีนาค
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080218
นายอภิรัฐ การภักดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจำลองสถานการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568610080101
นางสาวขนิษฐา จันทะไทย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100311
นายพงศ์สุวรรณ อุทัยเรือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรมแกรม dbook PRO การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100113
นายชาติ ภูดินทราย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568610080108
นางสาวพาริณี เหล่ามาลา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีเครือข่ายสังคมสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรมแกรมภาษาเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน -ธันวาคม 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
539170100207
นายชาตรี มูลชาติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยอาศัยสื่อ eDLTV รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แบบตอบรับวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
539170100212
นายสมหมาย แก้วกันหา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้สื่อไอซีที แบบตอบรับวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080103
นางทิราวรรณ อันทะนิล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบทเว็บที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100320
นางสาวนุกุล ทองกอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Computer) สำหรับงานทะเบียนราษฎร The 3rd International Conference on Science and Social Science 2013 : Reserch and Development for Sustainable Life Quality ICSS 2013 July 18-19, 2013 at Rajabhat Maha Rasakham University
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100322
นายถิรวัฒน์ ตรีวรเวช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ The 3rd International Conference on Science and Social Science 2013 : Reserch and Development for Sustainable Life Quality ICSS 2013 July 18-19, 2013 at Rajabhat Maha Rasakham University
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
558210080119
นายปริญณ์ สุริยะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย แบบปรับเปลี่ยนการนำเสนอวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568210080102
นางสาวสุรินญา แคนติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป้นฐานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธฐูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568210080112
นางสาวอนุสรา แสนพาน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ ซินเนคติกส์ร่วมกับการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนที่ส่งเสริม ความคิดเห็นสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080106
นางสาววรางคณา เวชพูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รายการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080115
นายสุทธิกร กรมทอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ชนะชัย อวนวัง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชันสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โ รายการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080118
นางสาวสุพัตรา โคตะวงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา รายการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080126
นายสมชาย วงศา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเว็บสนับสนุนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการทาง การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21" ในวันศุกร์ที่ 17 มิ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170101
นางสาวกมลพร แสนพิพิธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการเผชิญ และฝ่าฟันอุสรรค (AQ) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170619
ไพรินทร์ งามแสง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน พ.
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170634
นางสุภาภรณ์ อนันเต่า
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอย ภายในโรงเรียนจันทรเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน พ.
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170112
นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยจำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170624
นางยุพาพร ก้านจักร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการทำงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170302
นางสาวประกาย เครือเนตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิฉัยข้อบกพร่องในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23: มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 มกรา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170306
นางสุจิตรา จันทาคีรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23: มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 มกรา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170112
นางสาวศรัญญา ขานหยู
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 Research and Innovation for Community and Regional Development (ICSSS 2015) September 17-18,2015
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170117
นายสมคิด ก้านกิ่งคำ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170218
นางสาวยุรฉัตร เดชสมอดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170305
นางสาวสุปราณี แก้วขุมเหล็ก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรราการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170609
นางนิทรา กลิ่นใกล้
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การประเมินประสบการณ์และผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้แบบโครงงาน รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล" โดยมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210170209
นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง ของผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผล การประเมินผลเพื่อ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170109
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง วรนุช ชำนาญกิจ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วัน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170208
นางสาวนฤมล ทามแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วัน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210530118
นายเจษฎา ประทุมมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวม-แยก-รวมเน้นทักษะการเล่นแบบจับคู่ในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "การพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบรวม-แยก-รวมเน้นทักษะ การเล่นแบบจับคู่ในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170107
นางบุษรา ดาทอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170622
นางมะลิ วรรณสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์อัตราเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอจตุรพักตรพิมาน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170651
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170111
นางสาวสุกัญญา นาชัยดุลย์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์" (The 38th National Graduate Reseach Comnference) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170307
นางสุชานาฎ คำพินันท์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์" (The 38th National Graduate Reseach Comnference) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170102
นางสาวลภัสชวัล วิจิตพรวงศ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2557 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170108
นางรัตติมา เจริญสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170119
นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 21 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170204
นางสาวจันทร์ทิพย์ สุขรมย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210170202
นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การประเมินโครงการการจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลและการวิจัยสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้าน การวัดผล การประเมินผลเพื่อการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210170218
นางสาวตุลย์พร นาครทรรพ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการฟัง-พูดภาษาเยอรมัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลและการวิจัยสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้าน การวัดผล การประเมินผลเพื่อการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
5782101530106
นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือตามวิธี STAD เพื่อพัฒนา การอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสตวรรษ ที่ 21" ณ คณะครุศาสตร์อุตศาสหกรรม สถาบันเท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210530137
นางสาวศิริพร เรืองสมบัติ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับ ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "สรรค์สร้างงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
548210170101
นางกมลทิพย์ ยงใจยุทธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2555 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (27) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170101
นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาพิเศษ
M492182203
นางสุภาภรณ์ จันทจร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนเรียนร่วมที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500115
นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครูพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500117
นางสาววิภาพร พันธ์พรม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูในการจัดสภาพการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์กับเจตคติเกี่ยวกับพิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500104
นางสาวจีรพร สารบุญ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมตามสภาพที่เป็นจริงและ ที่พึงประสงค์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500108
นางสาวนุชนาฎ ไหวดี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นุกูล กุดแถลง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับเจคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวาปีปทุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500110
นางสาวปิยนุช ไชยพร
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้และเจคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามความคิดเห็นของนักเรียนในห้องเรียนฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham province
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500112
นางสาวปิยะรัตน์ ตำตาด
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนรายบุคคลกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500129
นายนพดล มะโนลัย
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นุกูล กุดแถลง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริงและ สภาพที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500130
นายวีรยุทธ เทาดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูฟิสิกส์ตามความคิดของนักเรียนที่ส่งผลต่อเจตคติในรายวิชาฟิสิกส์ The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham province
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500113
นางสาวผกามาศ แสงไสย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาและ เจตคติต่อการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน International Conference for Science Educatora and Teachers Kasetsart University, Thailand July 17-19, 2015
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510102
นางสาวขวัญธิดา เทียมสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาเจคติของผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510103
นางสาวจริยา รังสูงเนิน
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาการคิดเชิงคณิตสาสตร์ เรื่อง การนับ จำนวน และการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510106
นางสาวชญาภา สืบสำราญ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเขียนและการพูดในการแก้ปัญหาทาง คณิศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510110
นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิตยา บรรเทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์เนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคุณธรรมที่สอดแทรกในนิตยสารบันเทิงวัยรุ่น รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510118
นายจักรพงศ์ จำปายงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันทิตา ทะลาสี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาประเภทของปัญหาและระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510120
นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทนงเกียรติ พลไชยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์เนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคุณธรรมที่สอดแทรกในนิตยสารบันเทิงเด็ก รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510121
นายชานันท์ ข่าขันมะลี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทนงเกียรติ พลไชยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาพัฒนาการความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510124
นายปภิณวิทย์ โง่นแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันทิตา ทะลาสี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ในนิตยสารบันเทิงวัยรุ่น รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510127
นายวิจักษณ์ ปันสีมา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่