Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
568220070102
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province (ICSS
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
568220070103
นางนงนุช ศรีนุกูล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุวดี อินสำราญ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province (ICSS
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
568620060102
นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พรพิมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ผลการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติทางเคมีของโปรตีนจากรังไหมโดยใช้การสอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และการคิด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
568620060108
นายทองหล่อ วันวิเศษ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
538120060101
นางสาวพิชชานัน จันทพรม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พรพิมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
568620060106
นางสาวอรัญนี ลอยหา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการเรียนแบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบผังมโนทัศน์ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำ ปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลั
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
G492248120
นางหทัยรัตน์ เทียบแสง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
578270080103
นางสาวศรีวิไล นิราราช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่