Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
M492301203
นางสาวรัตนดรุณ มณีเนตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
วัฒนธรรมภามนการตั้งชื่อบ้านนามเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยกูยในตำบลดอง กำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
M492301202
นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
วรรณกรรมเพลง เทพอุบล เพชรอุบล ในสี่ทศวรรษ (พ.ศ. 2511-2551) เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322115
นายยุทธศิลป์ สมดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 10 ปีที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322103
นางพวงเพชร วัฒนวิเชียร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริการของสหกรร์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322104
นางภัทราภรณ์ บุญกาพิมพ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322101
นางกฤติณา พลซื่อ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการของสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
521230415
นางสาววิรุณศิริ สารผล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่