Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
568220450201
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
568220460206
นายปัญญา พลมีเดช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การนำเศษวัสดุชีวมวลกลับมาใช้ใหม่สำหรับผลิตอิฐก่อสร้าง รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 20 -
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่