Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010802
นางนิธินาถ ฉายจิตต์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010127
นายทองศุภโชค ปัองสงคราม
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 0859 5992 ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010105
พันจ่าเอกสัมภาษณ์ แสนศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ปัญหาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010103
นางมุทิตา หมื่นดวง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
การรับรู้ของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558460010210
นายอภิรัฐ โกษาแสง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010629
ดาบตำรวจชัยยา บุญมาพิลา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2 "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน" The NEU National and International Research Conference 2014 (NEUNIRC 2014) "The
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010401
นางสาวกฤษณา ช่างสากล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010406
นางสาววิราวรรณ มิทำมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558460010105
นางรัตนาพร สุขสำราญ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 "พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010124
นางสาวอัมพิกา ไชยหะนิจ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 "The 1st National Conference on Technology and Innovation Management" ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
M502334132
นายยุทธพงษ์ อาจวงษา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010716
นายปรัชญา มาอ้น
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณลักษณะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 การวิจัยของโลกไร้พรมแดน ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010925
ร้อยตำรวจโทยอดชาย ภูพานไร่
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 การวิจัยของโลกไร้พรมแดน ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010102
นางสาวปภาวรินทร์ มูลเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 The National Conference & Research Presentation 2015 "Create and Development to Approach ASEAN Community ll" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010902
นางเกษรา อารินทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 อาคาร 37 ชั้น 2 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010906
นางสาวทัศนีย์ น้อยนอนเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
การศึกษาการดำเนินงานตามเป้าหมาย ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 อาคาร 37 ชั้น 2 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010201
นางสาวปริศนา พิมพา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010202
นางสาวรัตดามาศ คำสวนจิก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนคดีศาลจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010203
นางวันดี นันชนะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010409
ร้อยตำรวจโทคมสันต์ บุพตา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์"
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010208
นายแสงทอง แป้นประโคน
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครพนม รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010610
นายอิศรา การิโก
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010126
นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาค อินโดจีน" โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010504
นางภัทรธิดา พิเคราะห์แน่
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน" โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010704
นางธิฆัมพร อุทัยฉาย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010710
นางสาวศรัณน์พัชร์ ไผ่พูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010712
นางสาวสุภาพร สำราญสม
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
แนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
549260010120
นายปรีชา พันธ์สีดา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเชิงบูรณาการในจังหวัดอุดรธานี แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010113
นางสาวศุลีพร คำควร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบเชิงยืนยันของปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010702
นางสาวปรางทิพย์ ขามชู
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของเจ้าพนักงานตำรวจ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010203
นางสาวฤชุรณัณ ประทุมทิพย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกมลาไสย ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010407
นางสุพรรณี สุนทรา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม รายงานการนำเสนอบทความทางวิชาการงานมหกรรมวิชาการทางสังศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010707
นางไพลิน ภูชำนิ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010711
นางสุพรรณี สายโรจน์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010716
นายกฤติพงษ์ อาจดวงดี
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคาดหวังของประชาชนกับการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010811
จ่าสิบตำรวจอมรสุรพันธ์ ฝ่ายสงฆ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม จังหวัดนครพนม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010605
นางสาวจุฬาลักษณ์ มหาแสน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนื
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010704
นางสาวชนาเทพ เทพวงศ์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010125
นางสาวจีรรัตน์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "ผู้นำการศึกษากับการพัฒนาประชาคมอาเซียน" งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ โรงแร
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010506
นายเฉลิมวุฒิ พลศักดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
แนวทางการพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010703
นางดวงเดือน ผิวศรี
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ใน
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010802
นางสาวโชติกา นามบุญเรือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010804
นางสาวฤกษ์ดาว ประพัฒน์พงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010805
นางสาวอุระษา ไชยบิล
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010809
ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ แก้วสวย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย : แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
578262090116
นางอำนวยพร บำรุงบุญ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
568260190104
นางสาวทิพพา ลุนเผ่
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายจังหวัดหนองคาย แบบตอบรับการติพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 (มีนาคม - พฤษภาคม 2559) ISSN : 1686-4409
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
568260190107
นายไพบูลย์ พลเมืองศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ แบบตอบรับวารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 19 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN : 0859 - 9432
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่