Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
558260120207
นางอรวรรณ บุญประสงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
538140140305
นางอริสรา สายวังจิตต์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมี่สวนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
558260120210
นายแทน รอเสนา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเจ้าท่าภุมิภาค สาขายโสธร การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120209
นางสาวอชิรญาณ ภูครองนาค
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อขั้นตอนการจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
M 558260120212
จ่าเอกวิทยา ภูชมศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน วันที่ 27 มีนาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
M 558260120214
นายอภิรักษ์ สิทธิขวา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568460010205
จ่าเอกทัศนัย เนียมเงิน
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260010117
พระครูสังฆรักษ์ไพรัตน์ แก้วพิมพ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ในเขตตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
548260120103
นายศีลศรัณย์ ศีลคุณ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม The 1st International Conference on "Business Management and Social Sciences: Toward ASEAN Integration 2015" November 5th-6th, 2015 at Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568460010206
นายวิทยา แสนทวีสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260010411
นางสาวแสงอรุณ วรากุลศิริศักดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณลักษณะผู้นำของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแผร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260101122
ร้อยตำรวจเอกชูเกียรติ พาพิทักษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120201
นางกฤติยา พิมพ์ชารี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรือง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120206
นางสาวลักษณา บุญลือชา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120210
นายกิตติคุณ เหล่าสีนาท
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัตน์โลกาภิวัตน์
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120212
นายนพฤทธิ์ พิทักษ์
ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เมืองมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
5112339103
นางสาวณฐกร ชินบุตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ศิริพงษ์ ทองจันทร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
548260130106
นางสาวลักขณา ฤทธิ์ทรงเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของประชาชนผู้เสียภาษีต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรือง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ใ
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120110
นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของประชาชนต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120109
นายกฤษณะพงศ์ หงษ์ทะนี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่