Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
548240140203
นางสาวปรัชยานันท์ ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
548240140210
นายธนพันธ์ บุตรวิเชียร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการคุณภาพโดยรวม (Tom) ที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในเครือบริษัทซาบีน่า การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ "การบูรณาการงานวิจัย" เพื่อพัฒนาประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240150116
นางเพ็ญศรี แสนศักดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 หมายเลข ISSN : 2286-7171 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140121
นางสาวสาวิตรี ปลายสวน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานแบบดุลยภาพ (BSC) ของธุรกิจเวดดิ้ง สตูดิโอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
538140140117
นายสุภักดิ์ คำสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กุศล ศรีสารคาม
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ของการจัดการตามหลักการบริหารกับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 หมายเลข ISSN : 2286-7171
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140133
Miss Nguyen Thi Kim Chi
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวภาคกลางประเทศเวียดนามและการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
5212517316
Mr. Dao Van Minh
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพดารให้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดเว้ (Hue) ประเทศเวียดนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140104
นางสาวชไมพร อุดอ้าย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
538140140110
นายทองสุข บุญศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กุศล ศรีสารคาม
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAAS)ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140109
นางสาวนัทธมน คำสีแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของรถยนต์เชฟโรเลตในจังหวัดร้อยเอ็ด ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140111
นางสาวปภัชญา ไชยบุดดี
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
-
องค์ประกอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140115
นางสาวพัชรี คูเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการ 6 M's ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140117
นางสาวรุ่งณภา เกษตรสินธุ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140124
นางสาวโสภิดา คุณแรง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140208
นางไปรยา คงสมจิตต์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการบริหารคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140315
นางซงสอาง ไชยโกฎิ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
องค์ประกอบการบริหารการใช้บัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
538140140113
นายปิยะวัฒน์ น้อยนอนเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการสหกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140301
นางจิลลาวัณย์ โคตรจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
กระบวนการบริหารและทรัพยากรทาง การบริหารที่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมห
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140305
นางเพ็ญศรี ชมภูวิเศษ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความภักดีต่อองค์การที่มีผลต่อ การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การส่วนตำบลทุ่งเขา จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140316
นางสาวฐิติกร ประสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
568240140107
นางสาวปรานี คะหาราช
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและการคลังตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
568240140114
นางสาวสุมาลี ไหลหาโคตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
568240140120
นางสาวอภิชา แสนเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่