Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
5213131115
นายสายทอง ไตรยะวิภาค
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
539110200105
นายจักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม)
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
5119191112
นายเมธา สีหานาท
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
549210200112
นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ดิเรก พรสีมา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
D502131111
นายวิทยา แสงคำไพ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
559210200201
นายปิยศักดิ์ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558-มกราคม 2559
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
539170100106
นายชนะชัย อวนวัง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 9 ปีที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5213144115
นายปราโมทย์ วังสะอาด
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5213144120
นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
539170100204
นางสาวสุนันทา กลิ่นถาวร
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ดด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง ตอบรับตีพิมพ์วารสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2558
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5213144103
นางสาวลาวัลย์ ดุลยชาติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุขแสง คูกนก
การพัฒนาวิธีการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน แบบตอบรับวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5213144119
นายวีระพน ภานุรักษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุขแสง คูกนก
รูปแบบการเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบตอบรับวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5213144101
นางชฏารัตน์ สุขศีล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของชุมชนผ่านสื่ออีดีแอลทีวีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยเทคนิคพี่เลี้ยง แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 33 ปีที่ 11 ประจำเดือนกันยายน 2559 - ธันวาคม 2559 (Print ISSN 2286 - 9832, Electronic ISSN 2408 -1647)
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
569210080113
นายเกล็ดนที ไชยชนะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ISSN : 1905 - 2693
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
569010080101
นางสาววัชรี แซงบุญเรือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559 ISSN : 2228 - 9356
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
5213144125
นายเดชพล ใจปันทา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม แบบตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559 ISSN : 2229-1210
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
559280020107
นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ห้องเรียนของคนหลายวัย วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020113
นายศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
-
สถานีสาราณียธรรม : พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 ISSN : 1905-9922
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020105
นายกมล ศรีล้อม
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กนกพร ทองสอดแสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากระบวนการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงพหุวัฒนธรรม ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 2605
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020111
นายไพฑรูย์ จรทะผา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
-
โรงเรียนนวัตกรรมหุ้นส่วนแห่งการเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 2605
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020118
พระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต/วังหอม)
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาทูตศีลธรรมระดับชุมชน แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน -ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020106
นายชูชาติ ผาระนัด
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน แบบตอบรับวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 ISSN : 1686 - 0632
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020112
นายวิชัย กว้างสวาสดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชุมชนเพื่อการแบ่งปันกรณีศึกษา ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 2605
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
569280020201
นางสาวชลธิชา มาลาหอม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือน แบบตอบรับการตีพิมพ์สารสาร รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 0101
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
549280020122
นางภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
การจัดการทางการเงินด้วยแนวคิดทุนนิยมสายกลางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนฟาร์มโคนม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010115
พ.ต.ท.ขวัญชัย อัตโณ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
549260010119
นายบุญเหลือ บุบผามาลา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
ตัวเเบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
5112517312
นายพลภัทร ช่างสากล
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ฉบับพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010135
นายสุรพล ซาเสน
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
แนวทางนโยบายการบริหารจัดการบุคคลไร้สัญชาติ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010131
นายศุภชัย สายสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
การพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010110
นางรัชนิดา บุญเรือน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารความขัดแย้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 20 ฉบับที่ 26 มกราคม-มิถุนายน 2560
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010131
นายศักดิ์เดช สังฒพัฒน์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอบรับตีพิมพ์วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2558
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010128
นายวันชัย นาสมจิตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
รูปแบบกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฏาคม- เดือนธันวาคม) ISSN : 1513-5462
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
549260010129
นายสมเชาวน์ บำรุงชัย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย แบบตอบวารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2559) ISSN : 0858-9216
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
559260010118
นายชาญวิทย์ เรืองชัยทวีสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
แผนยุทธศาสตร์การค้ามันสำปะหลังเส้นของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
5213423109
ว่าที่ร้อยตำรวจตรีโทสมพงษ์ อินทะชัย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคให้องค์ การแห่งการเรียนรู้ แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2559 (เดือนกุมภาพันธุ์)
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
569230300110
นายมะณู บุญศรีมณีชัย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หนังสือรับรองการตีพิมพ์วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2559 ISSN : 0858-8899
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
D502423206
นางรัชนี พลซื่อ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2559 (เดือนกุมภาพันธ์) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
D502423303
นางสาวศิรินารถ บัวสอน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของบ้านคุ้มเหนือตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2559 (เดือนกุมภาพันธ์) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
D502423306
นายโกมินทร์ กุลเวชกิจ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านดอนดู่ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2559 (เดือนกุมภาพันธุ์) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
559230300109
นายประคอง กองทุ่งมน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน การจัดการโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 7 ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559) ISSN : 1906 - 2605
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
D492423403
นางสาวสุวิดา ตัณฑประศาสน์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุณี สาธิตานันต์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
รูปแบบการพัฒนาชุมชนโดยการมี ส่วนร่วมของชนเผ่าลื้อ บ้านน้ำเงินเมืองเวียงภูคา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
549230300221
นายวีระพันธ์ มาทมูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
559210200105
นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้และคู่มือโรงเรียนปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906-0181
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
569210200109
นางสาววราภรณ์ สาโรจน์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906-0181
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
539110160102
นางวัลลภา บุญวิเศษ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาความรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : กรณีศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559 ISSN : 2229 - 1210
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่