Data Tables

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150320
นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150106
นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) สำหรับเด็กปฐมวัย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150513
นางลำไพ มะณีแสง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
M502121311
ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์ ทองแท้
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดานคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200126
นายสงวนศักดิ์ อาสาทำ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาครูในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือน พฤษภาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200105
นางธัญพร วงค์เวียง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150507
นางรุ่งทิวา วงษ์ปัญญา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (เดือนกรกฏาคม-เดือนธันวาคม)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150511
นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200303
นางสาวดารา โลหากาศ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150528
นายคณณัฎฐ์ ปัดทุม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรภนะของครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210180205
นางสาวชณิดาภา กุลสุวรรณ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงโครงการ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210180601
นางสาวกรรณิกา ศรีสมบัติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกพืชและสัตว์ โดยใช้รูปแบบซิปปา ( CIPPA Model) ประกอบผังกราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 5216 อาคารหอสมุดและอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150103
นางสาวเกสวรินทร เจริญลา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150503
นางสาวปรียนันท์ ประเสริฐหล้า
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพื่อ สัมนาชีพ องค์การบิหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150732
นางวิภัติ จันดา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150743
นางอนัญตญา พูนรัตนทรัพย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150423
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเปลือยดง พ.ศ. 2558-2562 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150516
นางสงวน ทับพิมพ์แสน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150529
นายโชคชัย นาไชย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150514
นางวนิดา ศิริบูรณ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200211
นางศิริพรรณ ดุสิต
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150416
นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150424
นายทนงศักดิ์ ทองจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150503
นางเดือนเพ็ญ โต่นวุธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150619
นายอธิการ สุขศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906-0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150309
นางปัทมา สุบัติคำ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมห
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150312
นางสาวศศิประภา สาชำนาญ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาร่วม
-
การใช้พลังอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150417
นายนนทนันท์ เพิ่มขึ้น
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ขมินพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150738
นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
548210150712
นางสาววันวิสาข์ โกสีลารัตน์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยในกระแสอาเซียน" ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
5212121112
นายเทอด เทพบาท
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
538110150406
นางสาวประภัสสร บุตรไทย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสามารถด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
558210150121
นายจักรพงศ์ จิรวิทยานันท์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (23) เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2558 ISSN : 1685-2699
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210200408
นางสาวสุดารัตน์ อุปปะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
สภาพและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
568210150830
นายนคเรศ ศรีเกื้อกูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
สภาพการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประชุมวิชกาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180228
นายจักรพงษ์ ธุระทำ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2558 (National and International Research Conference 2015 : NIRC 2015) ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180110
นางสาวดาวชเยศ ปัญญาสุรยุธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเกมของชุมชนภาจีน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180123
นายก้องเกียรติ ใจเย็น
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏยศิลป์ไทยเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง รำขุนลางทรงเครื่อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180115
นางพวงพยอม รอดจู
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180126
นางสาวสุภาณี ศรีมงคล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พุทธารัตน์ ทะสา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด อะเมซิ่งเมืองเลย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
5212126502
นางนิตยา พรมเกตุ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือน พฤษภาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180517
นายนัติเทพ การิเทพ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิคม ชมภูหลง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180606
นางสาวพัชญ์ภิญญา พันประสงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180109
นางสาวณัฐวดี พันธะไชย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญารายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180107
นางทิฐิพร วงษ์กล้า
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำควบกล้ำ และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180222
นางศิริพร จันทะเลิศ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำแม่ ก.กา โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180113
นางประนอมศิลป์ เจริญสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19 , 2014 at R
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180419
นางสาวอัจฉรา สุภาบุตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180124
นางสาวสาลินี โฮมแพน
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงานและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : การวิจัยเชิงปฏิบัตการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 "The 1st National Conference on Technology and Innovation Management" ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180511
นางสาวพรทิพย์ นามชียงใต้
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
55821080412
นางสาววรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD เรื่อง กฏหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180607
นางพัชรา มหาวงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180225
นางสุพัตรา ทับทิมไสย
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ CIPPA ประกอบแบบฝึก เรื่อง บทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180311
นางสาวเทพธิดาทิพย์ วงศ์ธรรม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบแผนการเรียนรู้ 5E เรื่องชนิดของคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The 1st National and International Academic Seminar on Current Treds in Curriculum and Instruction for 21st Century held on January 19-20, 2015 at Faculty of Education,Naresuan University, Phitsanulok
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180117
นางสาวพิศมัย หลักทอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและการติดต่อสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180210
นางสาวประกอบ ตุ่ยสิมมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180102
นางสาวจริยา สงเคราะห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานและจิตสำนึกในการทำงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส เรื่อง การทำขนมปุยฝ้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180519
นายจุฑาวัชร ศรีพันลำ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL กับการเรียนรู้แบบปกติ การประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180716
นายระดมพล พลซื่อ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกสารการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏสกลนคร ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 ISSN 1686-0632
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180104
นางสาวจิรนาถ อุ่นเพ็ญ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบเกมฝึกคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 "Local Studies : ASCC Studies" ในวันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180718
นายศราวุธ ภูมิเขตร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ตามแนวคิด PCK กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180409
นางสาวผ่องนภา ใจทา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180418
นางสาวอรพรรณ เหมสุวรรณ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180122
นางสาวสมภักดิ์ พยับเจริญพร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฎจักร 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาส
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
539110180111
นางพิศมัย ลาภมาก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เอกสารการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาราชภัฏสกลนคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
549210180105
นางนฤมล ภูสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
549210180117
พระบุญลือ เพชรมาก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการสอนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับปริญญาตรี เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
558210180433
นางสาวจันทนา บรรจงดิษฐ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พุทธารัตน์ ทะสา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถภาษาจีนเพื่อ การสื่อสารโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก Moving World Class Research" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180132
นายพุฒิกร จันทรศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด รายวิชางานต้อนรับส่วนหน้า สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
538110180210
นางสาวนฤทธิ์ศรา แสงมาลัย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการเล่านิทานอีสป เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180129
นางอำนวย แก้วพิภพ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง หัตถกรรมพื้นบ้าน สำหรับการบริโภคข้าวเหนียวของชาวไทเลย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180301
นางจิตตนุช โสภา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแผนผังความคิด (Mind Mapping) การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180131
นายพุทธชาติ นาวารี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
538110180509
นางสุดารัตน์ กองพลพรหม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Co-op Co-op แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560) ISSN : 1906-0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180219
นางสาววัชรา หงษ์เวียง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ T5 Paper-Based รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า ทิศทางพัฒนาครูไทย" ณ คณะศึกษาศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 16 กันย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180222
นางสาวสงกรานต์ วรรณพฤติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180502
นางจารุฬี แสงอรุณ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180114
นายสมิต พันสาย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฎการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทการจัดการเรยนการสอนระดับอุดมศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180132
นายวีระพงษ์ มีแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติกีต้าร์คลาสสิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180101
นางสาวจิตรา พาเสน่ห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
56801080102
นางสาวจิราพร กัลยาวงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอนใน ชั้นเรียนระดับอาชีวศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180103
นางสาวจิรารัตน์ ปรีชาเสถียร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180106
นางสาวนุชจรี เนินแสง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทชั้นเรียนระดับปฐมวัย รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180111
นางสาวอุไรทิพย์ พิมพ์บุตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568210180234
นายภูษิต สุวรรณราช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180104
นางสาวชุติมา จอดนอก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180105
นางสาวดวงตา นามวงษา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180107
นางสาวพรพิมล ภูดินทราย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180109
นางสาวมนต์ทิพย์ แก้วประสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฎการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180110
นางสาวรัชนีวรรณ พัฒนโชติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568010180113
นายปริญญา อำภวา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝง ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180112
นางสิริพร คำภูธร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การสอน เรื่อง คุณหมิงเมืองเลย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
568710180220
นางวิชชุลดา นามวิจิตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การทำขนมพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18-19,2014 at Rajab
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
548210180122
นางสาวสุมัณฑณา ธีรภัคสิริ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะกการพูดภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080301
นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080308
นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใส
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080325
นายณฐภัทร ดอนไชยสีหา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
56810080105
นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบการเรียนเพื่อรอบรู้ที่ใช้เครือข่ายสังคมสนับสนุน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 10 ปีที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
558210080113
นางสาวอรอนงค์ พาศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้บนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ รายวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100307
นางอมรรัตน์ นินทราช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) Rajabhat Maha Sarakham University The 3rd International Conferent on Sciences and Social Sciences 2013 : Research and Development for Sustainable life Quality on july 18-19, 2013
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568610080115
นายชนะวงศ์ มุ่งชู
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหคม 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080108
นางสาววิภาณี ลีนาค
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนค
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080218
นายอภิรัฐ การภักดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจำลองสถานการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN 0125-8095
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568610080101
นางสาวขนิษฐา จันทะไทย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกกรอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100311
นายพงศ์สุวรรณ อุทัยเรือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรมแกรม dbook PRO การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100113
นายชาติ ภูดินทราย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568610080108
นางสาวพาริณี เหล่ามาลา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีเครือข่ายสังคมสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรมแกรมภาษาเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน -ธันวาคม 2559)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
539170100207
นายชาตรี มูลชาติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยอาศัยสื่อ eDLTV รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แบบตอบรับวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
539170100212
นายสมหมาย แก้วกันหา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้สื่อไอซีที แบบตอบรับวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
548210080103
นางทิราวรรณ อันทะนิล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบทเว็บที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100320
นางสาวนุกุล ทองกอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Computer) สำหรับงานทะเบียนราษฎร The 3rd International Conference on Science and Social Science 2013 : Reserch and Development for Sustainable Life Quality ICSS 2013 July 18-19, 2013 at Rajabhat Maha Rasakham University
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
538170100322
นายถิรวัฒน์ ตรีวรเวช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ The 3rd International Conference on Science and Social Science 2013 : Reserch and Development for Sustainable Life Quality ICSS 2013 July 18-19, 2013 at Rajabhat Maha Rasakham University
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
558210080119
นายปริญณ์ สุริยะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย แบบปรับเปลี่ยนการนำเสนอวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568210080102
นางสาวสุรินญา แคนติ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป้นฐานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธฐูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
568210080112
นางสาวอนุสรา แสนพาน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ ซินเนคติกส์ร่วมกับการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนที่ส่งเสริม ความคิดเห็นสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080106
นางสาววรางคณา เวชพูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รายการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080115
นายสุทธิกร กรมทอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ชนะชัย อวนวัง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชันสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โ รายการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080118
นางสาวสุพัตรา โคตะวงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
ที่ปรึกษาร่วม
-
การส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา รายการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤาภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
578510080126
นายสมชาย วงศา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเว็บสนับสนุนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการทาง การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21" ในวันศุกร์ที่ 17 มิ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010802
นางนิธินาถ ฉายจิตต์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010127
นายทองศุภโชค ปัองสงคราม
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 0859 5992 ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2559
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010105
พันจ่าเอกสัมภาษณ์ แสนศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ปัญหาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010103
นางมุทิตา หมื่นดวง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
การรับรู้ของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558460010210
นายอภิรัฐ โกษาแสง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010629
ดาบตำรวจชัยยา บุญมาพิลา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2 "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน" The NEU National and International Research Conference 2014 (NEUNIRC 2014) "The
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010401
นางสาวกฤษณา ช่างสากล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010406
นางสาววิราวรรณ มิทำมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558460010105
นางรัตนาพร สุขสำราญ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 "พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010124
นางสาวอัมพิกา ไชยหะนิจ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 1 "The 1st National Conference on Technology and Innovation Management" ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
M502334132
นายยุทธพงษ์ อาจวงษา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010716
นายปรัชญา มาอ้น
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณลักษณะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 การวิจัยของโลกไร้พรมแดน ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010925
ร้อยตำรวจโทยอดชาย ภูพานไร่
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 การวิจัยของโลกไร้พรมแดน ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010102
นางสาวปภาวรินทร์ มูลเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตำบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 The National Conference & Research Presentation 2015 "Create and Development to Approach ASEAN Community ll" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010902
นางเกษรา อารินทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 อาคาร 37 ชั้น 2 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
548260010906
นางสาวทัศนีย์ น้อยนอนเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
การศึกษาการดำเนินงานตามเป้าหมาย ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 อาคาร 37 ชั้น 2 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010201
นางสาวปริศนา พิมพา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010202
นางสาวรัตดามาศ คำสวนจิก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนคดีศาลจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010203
นางวันดี นันชนะ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010409
ร้อยตำรวจโทคมสันต์ บุพตา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์"
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568460010208
นายแสงทอง แป้นประโคน
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนครพนม รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010610
นายอิศรา การิโก
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010126
นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาค อินโดจีน" โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010504
นางภัทรธิดา พิเคราะห์แน่
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน" โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010704
นางธิฆัมพร อุทัยฉาย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010710
นางสาวศรัณน์พัชร์ ไผ่พูล
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010712
นางสาวสุภาพร สำราญสม
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
แนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
549260010120
นายปรีชา พันธ์สีดา
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเชิงบูรณาการในจังหวัดอุดรธานี แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
569260010113
นางสาวศุลีพร คำควร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบเชิงยืนยันของปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010702
นางสาวปรางทิพย์ ขามชู
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพการให้บริการงานคดีของสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของเจ้าพนักงานตำรวจ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010203
นางสาวฤชุรณัณ ประทุมทิพย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกมลาไสย ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010407
นางสุพรรณี สุนทรา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม รายงานการนำเสนอบทความทางวิชาการงานมหกรรมวิชาการทางสังศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010707
นางไพลิน ภูชำนิ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010711
นางสุพรรณี สายโรจน์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010716
นายกฤติพงษ์ อาจดวงดี
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคาดหวังของประชาชนกับการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010811
จ่าสิบตำรวจอมรสุรพันธ์ ฝ่ายสงฆ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม จังหวัดนครพนม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010605
นางสาวจุฬาลักษณ์ มหาแสน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนื
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
558260010704
นางสาวชนาเทพ เทพวงศ์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010125
นางสาวจีรรัตน์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "ผู้นำการศึกษากับการพัฒนาประชาคมอาเซียน" งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ โรงแร
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010506
นายเฉลิมวุฒิ พลศักดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
แนวทางการพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010703
นางดวงเดือน ผิวศรี
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ใน
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010802
นางสาวโชติกา นามบุญเรือง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010804
นางสาวฤกษ์ดาว ประพัฒน์พงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010805
นางสาวอุระษา ไชยบิล
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ในวันพ
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
568260010809
ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ แก้วสวย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ที่ปรึกษาร่วม
-
วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย : แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
578262090116
นางอำนวยพร บำรุงบุญ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
548240140203
นางสาวปรัชยานันท์ ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
548240140210
นายธนพันธ์ บุตรวิเชียร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการคุณภาพโดยรวม (Tom) ที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพการผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในเครือบริษัทซาบีน่า การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ "การบูรณาการงานวิจัย" เพื่อพัฒนาประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240150116
นางเพ็ญศรี แสนศักดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 หมายเลข ISSN : 2286-7171 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140121
นางสาวสาวิตรี ปลายสวน
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานแบบดุลยภาพ (BSC) ของธุรกิจเวดดิ้ง สตูดิโอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
538140140117
นายสุภักดิ์ คำสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กุศล ศรีสารคาม
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ของการจัดการตามหลักการบริหารกับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 หมายเลข ISSN : 2286-7171
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140133
Miss Nguyen Thi Kim Chi
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวภาคกลางประเทศเวียดนามและการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
5212517316
Mr. Dao Van Minh
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพดารให้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดเว้ (Hue) ประเทศเวียดนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140104
นางสาวชไมพร อุดอ้าย
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
538140140110
นายทองสุข บุญศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กุศล ศรีสารคาม
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAAS)ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140109
นางสาวนัทธมน คำสีแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของรถยนต์เชฟโรเลตในจังหวัดร้อยเอ็ด ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140111
นางสาวปภัชญา ไชยบุดดี
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
-
องค์ประกอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140115
นางสาวพัชรี คูเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการ 6 M's ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140117
นางสาวรุ่งณภา เกษตรสินธุ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
ที่ปรึกษาร่วม
-
ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140124
นางสาวโสภิดา คุณแรง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140208
นางไปรยา คงสมจิตต์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบการบริหารคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบรับตีพิมพ์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2558)
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140315
นางซงสอาง ไชยโกฎิ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
องค์ประกอบการบริหารการใช้บัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
538140140113
นายปิยะวัฒน์ น้อยนอนเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการสหกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140301
นางจิลลาวัณย์ โคตรจันทร์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
กระบวนการบริหารและทรัพยากรทาง การบริหารที่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมห
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140305
นางเพ็ญศรี ชมภูวิเศษ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความภักดีต่อองค์การที่มีผลต่อ การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การส่วนตำบลทุ่งเขา จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารค
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
558240140316
นางสาวฐิติกร ประสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กชธมน วงศ์คำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
568240140107
นางสาวปรานี คะหาราช
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและการคลังตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
568240140114
นางสาวสุมาลี ไหลหาโคตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
568240140120
นางสาวอภิชา แสนเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ภณิตา สุนทรไชย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
ที่ปรึกษาร่วม
-
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส.มอบรัก 1/1 ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
M492301203
นางสาวรัตนดรุณ มณีเนตร
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
วัฒนธรรมภามนการตั้งชื่อบ้านนามเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยกูยในตำบลดอง กำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
M492301202
นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
วรรณกรรมเพลง เทพอุบล เพชรอุบล ในสี่ทศวรรษ (พ.ศ. 2511-2551) เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322115
นายยุทธศิลป์ สมดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เล่มที่ 10 ปีที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322103
นางพวงเพชร วัฒนวิเชียร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริการของสหกรร์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322104
นางภัทราภรณ์ บุญกาพิมพ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5112322101
นางกฤติณา พลซื่อ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการของสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170101
นางสาวกมลพร แสนพิพิธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการเผชิญ และฝ่าฟันอุสรรค (AQ) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170619
ไพรินทร์ งามแสง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน พ.
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170634
นางสุภาภรณ์ อนันเต่า
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอย ภายในโรงเรียนจันทรเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัด ศรีสะเกษ วันที่ 28 เมษายน พ.
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170112
นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยจำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2558
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170624
นางยุพาพร ก้านจักร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการทำงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170302
นางสาวประกาย เครือเนตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิฉัยข้อบกพร่องในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23: มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 มกรา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170306
นางสุจิตรา จันทาคีรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23: มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 มกรา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170112
นางสาวศรัญญา ขานหยู
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 Research and Innovation for Community and Regional Development (ICSSS 2015) September 17-18,2015
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170117
นายสมคิด ก้านกิ่งคำ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170218
นางสาวยุรฉัตร เดชสมอดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170305
นางสาวสุปราณี แก้วขุมเหล็ก
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรราการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170609
นางนิทรา กลิ่นใกล้
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การประเมินประสบการณ์และผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้แบบโครงงาน รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล" โดยมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210170209
นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง ของผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผล การประเมินผลเพื่อ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170109
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง วรนุช ชำนาญกิจ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วัน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170208
นางสาวนฤมล ทามแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วัน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210530118
นายเจษฎา ประทุมมา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวม-แยก-รวมเน้นทักษะการเล่นแบบจับคู่ในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "การพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบรวม-แยก-รวมเน้นทักษะ การเล่นแบบจับคู่ในวิชาดนตรีสากลปฏิบัติของน
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170107
นางบุษรา ดาทอง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170622
นางมะลิ วรรณสิทธิ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์อัตราเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอจตุรพักตรพิมาน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
538110170651
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย" วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170111
นางสาวสุกัญญา นาชัยดุลย์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์" (The 38th National Graduate Reseach Comnference) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170307
นางสุชานาฎ คำพินันท์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์" (The 38th National Graduate Reseach Comnference) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170102
นางสาวลภัสชวัล วิจิตพรวงศ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2557 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170108
นางรัตติมา เจริญสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170119
นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 21 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
568210170204
นางสาวจันทร์ทิพย์ สุขรมย์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210170202
นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การประเมินโครงการการจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลและการวิจัยสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้าน การวัดผล การประเมินผลเพื่อการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210170218
นางสาวตุลย์พร นาครทรรพ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการฟัง-พูดภาษาเยอรมัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลและการวิจัยสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้าน การวัดผล การประเมินผลเพื่อการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21"
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
5782101530106
นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือตามวิธี STAD เพื่อพัฒนา การอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสตวรรษ ที่ 21" ณ คณะครุศาสตร์อุตศาสหกรรม สถาบันเท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
578210530137
นางสาวศิริพร เรืองสมบัติ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับ ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 "สรรค์สร้างงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
548210170101
นางกมลทิพย์ ยงใจยุทธ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2555 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (27) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1906 - 0181
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
558210170101
นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
568220070102
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province (ICSS
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
568220070103
นางนงนุช ศรีนุกูล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุวดี อินสำราญ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham Province (ICSS
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
558260120207
นางอรวรรณ บุญประสงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
538140140305
นางอริสรา สายวังจิตต์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมี่สวนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
558260120210
นายแทน รอเสนา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเจ้าท่าภุมิภาค สาขายโสธร การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัรฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120209
นางสาวอชิรญาณ ภูครองนาค
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อขั้นตอนการจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
M 558260120212
จ่าเอกวิทยา ภูชมศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน วันที่ 27 มีนาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
M 558260120214
นายอภิรักษ์ สิทธิขวา
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568460010205
จ่าเอกทัศนัย เนียมเงิน
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260010117
พระครูสังฆรักษ์ไพรัตน์ แก้วพิมพ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ในเขตตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
548260120103
นายศีลศรัณย์ ศีลคุณ
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม The 1st International Conference on "Business Management and Social Sciences: Toward ASEAN Integration 2015" November 5th-6th, 2015 at Pullman Hotel, Khon Kaen, Thailand.
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568460010206
นายวิทยา แสนทวีสุข
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
-
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260010411
นางสาวแสงอรุณ วรากุลศิริศักดิ์
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ที่ปรึกษาร่วม
-
คุณลักษณะผู้นำของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการเผยแผร่ความรู้วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260101122
ร้อยตำรวจเอกชูเกียรติ พาพิทักษ์
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120201
นางกฤติยา พิมพ์ชารี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรือง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120206
นางสาวลักษณา บุญลือชา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120210
นายกิตติคุณ เหล่าสีนาท
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัตน์โลกาภิวัตน์
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120212
นายนพฤทธิ์ พิทักษ์
ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การมีส่วร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เมืองมหาสารคาม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
5112339103
นางสาวณฐกร ชินบุตร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ศิริพงษ์ ทองจันทร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
548260130106
นางสาวลักขณา ฤทธิ์ทรงเมือง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของประชาชนผู้เสียภาษีต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรือง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ สู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" ใ
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120110
นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของประชาชนต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
568260120109
นายกฤษณะพงศ์ หงษ์ทะนี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
-
ที่ปรึกษาร่วม
-
การปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
568620060102
นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พรพิมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ผลการเรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติทางเคมีของโปรตีนจากรังไหมโดยใช้การสอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และการคิด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
568620060108
นายทองหล่อ วันวิเศษ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การสร้างบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
538120060101
นางสาวพิชชานัน จันทพรม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พรพิมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
568620060106
นางสาวอรัญนี ลอยหา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดการเรียนแบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบผังมโนทัศน์ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำ ปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลั
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
G492248120
นางหทัยรัตน์ เทียบแสง
ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
521230415
นางสาววิรุณศิริ สารผล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
578270080103
นางสาวศรีวิไล นิราราช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาพิเศษ
M492182203
นางสุภาภรณ์ จันทจร
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนเรียนร่วมที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน เข้าเรียนก่อนปี 2551 ยังไม่เข้า หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
568260190104
นางสาวทิพพา ลุนเผ่
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายจังหวัดหนองคาย แบบตอบรับการติพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 1 (มีนาคม - พฤษภาคม 2559) ISSN : 1686-4409
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
568260190107
นายไพบูลย์ พลเมืองศรี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ที่ปรึกษาร่วม
-
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ แบบตอบรับวารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 19 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN : 0859 - 9432
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500115
นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครูพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500117
นางสาววิภาพร พันธ์พรม
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูในการจัดสภาพการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์กับเจตคติเกี่ยวกับพิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500104
นางสาวจีรพร สารบุญ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมตามสภาพที่เป็นจริงและ ที่พึงประสงค์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500108
นางสาวนุชนาฎ ไหวดี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นุกูล กุดแถลง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับเจคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวาปีปทุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500110
นางสาวปิยนุช ไชยพร
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้และเจคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามความคิดเห็นของนักเรียนในห้องเรียนฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham province
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500112
นางสาวปิยะรัตน์ ตำตาด
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
ที่ปรึกษาร่วม
-
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนรายบุคคลกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500129
นายนพดล มะโนลัย
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นุกูล กุดแถลง
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริงและ สภาพที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500130
นายวีรยุทธ เทาดี
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมล พลคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูฟิสิกส์ตามความคิดของนักเรียนที่ส่งผลต่อเจตคติในรายวิชาฟิสิกส์ The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 : Celebrating the 90th Anniversary of Rajabhat Maha Sarakham University and the 150th Anniversary of Maha Sarakham province
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
578010500113
นางสาวผกามาศ แสงไสย
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
ที่ปรึกษาร่วม
-
การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาและ เจตคติต่อการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน International Conference for Science Educatora and Teachers Kasetsart University, Thailand July 17-19, 2015
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
568220450201
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
568220460206
นายปัญญา พลมีเดช
ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
ที่ปรึกษาร่วม
-
การนำเศษวัสดุชีวมวลกลับมาใช้ใหม่สำหรับผลิตอิฐก่อสร้าง รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 20 -
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510102
นางสาวขวัญธิดา เทียมสิงห์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาเจคติของผู้ปกครองและนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510103
นางสาวจริยา รังสูงเนิน
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาการคิดเชิงคณิตสาสตร์ เรื่อง การนับ จำนวน และการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510106
นางสาวชญาภา สืบสำราญ
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเขียนและการพูดในการแก้ปัญหาทาง คณิศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510110
นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิตยา บรรเทา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์เนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคุณธรรมที่สอดแทรกในนิตยสารบันเทิงวัยรุ่น รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510118
นายจักรพงศ์ จำปายงค์
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันทิตา ทะลาสี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาประเภทของปัญหาและระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510120
นายชนัสนันท์ เจริญเลิศเดชกุล
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทนงเกียรติ พลไชยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์เนื้อหาทางคณิตศาสตร์และคุณธรรมที่สอดแทรกในนิตยสารบันเทิงเด็ก รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510121
นายชานันท์ ข่าขันมะลี
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทนงเกียรติ พลไชยา
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาพัฒนาการความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510124
นายปภิณวิทย์ โง่นแก้ว
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันทิตา ทะลาสี
ที่ปรึกษาร่วม
-
การวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ในนิตยสารบันเทิงวัยรุ่น รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
578010510127
นายวิจักษณ์ ปันสีมา
ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
ที่ปรึกษาร่วม
-
การศึกษาระดับการคิดเกี่ยวกับการคูณของนักเรียนระดับประถมศึกษา รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตร รหัสนักศึกษา อาจารย์ทีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่