331
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

331

48.80%
Total
311
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

311

45.80%
Total
36
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

36

5.41%
Total
678
รวมทั้งหมด

678

100%
Total
 • 281

  Total ระดับปริญญาโท
  84.89%
 • 50

  Total ระดับปริญญาเอก
  15.11%
 • 331

  รวมทั้งหมด
  100%
ฐานข้อมูลวารสาร

วารสาร ฐานข้อมูลTCI

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index (TCI)
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
TCI วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University Journal
http://journal.rmu.ac.th
TCI วารสารครุศาสตร์
Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
http://journal-edu.com/home/
TCI วารสารช่อพะยอม
Chophayom Journal
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom
จำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ลำดับ หลักสูตร Total
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 229
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 5
4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2
5 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 69
6 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 36
7 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 39
8 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 19
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 40
10 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 18
11 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 0
12 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 0
สาขาวิชา
# ระดับ สาขาวิชา Total
1 ปริญญาโท การบริหารจัดการการศึกษา 51
2 ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ 1
3 ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ศึกษา 28
4 ปริญญาโท คณิตศาสตรศึกษา 11
5 ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา 36
6 ปริญญาโท หลักสูตรและการเรียนการสอน 91
7 ปริญญาโท วิทยาศาสตรศึกษา 10
8 ปริญญาโท สังคมศึกษา 0
9 ปริญญาโท เคมีศึกษา 4
10 ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา 3
11 ปริญญาโท เทคโนโลยีการการเกษตร 1
12 ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี 3
13 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 0
14 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษศึกษา 0
15 ปริญญาโท ภาษาไทย 2
16 ปริญญาโท ภาษาและวรรณกรรมไทย 2
17 ปริญญาโท สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 1
18 ปริญญาโท การจัดการงานวิศวกรรม 2
19 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 68
20 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1
21 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 36
22 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 39
23 ปริญญาเอก การบริหารจัดการการศึกษา 8
24 ปริญญาเอก หลักสูตรและการเรียนการสอน 9
25 ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 11
26 ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา 19
27 ปริญญาเอก วิจัยและประเมินผลการศึกษา 0
28 ปริญญาเอก วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 0
29 ปริญญาเอก นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10
30 ปริญญาเอก เคมีศึกษา 0
31 ปริญญาเอก การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 7
32 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ 18
33 ปริญญาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 0
34 ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ 0
35 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 0
36 ปริญญาเอก คณิตศาสตรศึกษา 2