GS RMU Publication Report !

ท่านสามารถเรียกดูรายงานการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานได้ทางเมนูด้านซ้ายมือ
* ในกรณีที่ท่านต้องการหลักฐานของเอกสารตีพิมม์กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม