รายงานการเผยแพร่ผลงานแยกตามชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลำดับ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษาร่วม ทั้งหมด
อ.ดร.กชธมน วงศ์คำ 3 0 3
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม 1 1 2
ดร.สุริทอง ศรีสะอาด 0 1 1
ผศ.ไปรมา เฮียงราช 1 0 1
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี 0 4 4
ผศ.กาญจนา คำสมบัติ 0 1 1
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ 0 5 5
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 22 21 43
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ 10 8 18
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ 8 6 14
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 0 1 1
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ 7 2 9
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์ 3 0 3
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง 1 3 4
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ 26 11 37
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 0 1 1
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท 6 3 9
ผศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง 7 4 11
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ 0 2 2
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน 9 4 13
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช 11 12 23
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล 1 1 2
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ 7 8 15
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง 4 1 5
ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ 0 1 1
ผศ.ดร.ยุพาศรี ไพรวรรณ 0 1 1
ผศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ 11 22 33
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ 12 9 21
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร 0 5 5
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ 7 1 8
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ 12 3 15
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย 11 32 43
ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล 0 1 1
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ 8 13 21
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวนิชกุล 1 1 2
ผศ.ดร.วิลัน จุมปาแฝด 0 7 7
ผศ.ดร.ศศิธร เชาวรัตน์ 0 2 2
ผศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา 5 2 7
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 9 3 12
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 0 5 5
ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ 0 1 1
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ 9 9 18
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 30 29 59
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา 0 1 1
ผศ.ดร.สุณี สาธิตานันต์ 1 1 2
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร 0 1 1
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร 7 5 12
ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ 1 12 13
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ 2 3 5
ผศ.ดร.อเนก ศิลปนิลมาลย์ 0 3 3
ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข 0 1 1
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา 1 7 8
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา 6 4 10
ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา 4 0 4
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ 0 1 1
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง 19 21 40
ผศ.ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม 1 3 4
ผศ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร 0 1 1
พระครูสุตปัญญาธร 0 1 1
รศ.เสาวลักษณ์ นิกรพัฒนา 0 1 1
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 6 4 10
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา 0 2 2
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ 4 3 7
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา 0 4 4
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง 4 5 9
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค 3 0 3
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม 4 1 5
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ 6 6 12
รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี 5 0 5
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ 1 8 9
รศ.ดร.วงศา เสาหศิริวงศ์ 2 0 2
รศ.ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 0 9 9
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา 5 2 7
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี 6 1 7
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 2 3 5
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น 2 0 2
รศ.ดร.สุดารัตน์ ชุณหคล้าย 2 0 2
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา 3 3 6
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม 2 1 3
รศ.สมชาย วงศ์เกษม 14 13 27
รศ.สิทธิชัย บุษหมั่น 0 1 1
รศ.สุดารัตน์ ชุณหคล้าย 1 0 1
รส.ดร.สุเทพ เมยไธสง 0 1 1
ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล 3 0 3
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม 0 1 1
ศ.ดร.ธีระ รุณเจริญ 1 1 2
อ.จีระนัน เสนาจักร์ 0 3 3
อ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง 1 1 2
อ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร 1 0 1
อ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา 0 1 1
อ.ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช 0 3 3
อ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม 1 14 15
อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 0 2 2
อ.ดร.จำเนียร พลหาญ 17 13 30
อ.ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช 0 1 1
อ.ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์ 8 1 9
อ.ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 0 1 1
อ.ดร.ดิเรก พรสีมา 1 0 1
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ 13 32 45
อ.ดร.ทองม้วน นาเสงี่ยม 1 0 1
อ.ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ 6 2 8
อ.ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง 26 3 29
อ.ดร.นิตยา กลางชนีย์ 1 0 1
อ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร 0 3 3
อ.ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์ 0 1 1
อ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช 3 8 11
อ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ 6 0 6
อ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา 10 6 16
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ 7 17 24
อ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด 4 2 6
อ.ดร.พิชัย บุญมาหนองคู 0 1 1
อ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ 7 18 25
อ.ดร.ภิญโญ ทองเหลา 0 1 1
อ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง 21 11 32
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ 0 1 1
อ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ 19 2 21
อ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย 0 1 1
อ.ดร.วิทยา เจริญศิริ 12 8 20
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล 11 13 24
อ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช 1 10 11
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา 14 9 23
อ.ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 0 1 1
อ.ดร.สุทัศน์ แก้วคำ 0 1 1
อ.ดร.สุธินี อัตถากร 0 1 1
อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 0 1 1
อ.ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร 0 3 3
อ.ดร.อวยชัย วะทา 2 8 10
อ.ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต 15 0 15
อ.ดร.อุทัย โคตรดก 0 1 1
อ.ดร.อุรสา พรหมทา 17 5 22
อ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ 5 0 5
อ.ปรารถนา มะลิไทย 2 0 2
อ.ปรียานุช วัฒนกูล 4 0 4
อ.ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์ 0 1 1
อ.วัชรินทร์ สุทธิศัย 3 0 3
อ.วาสนา บรรลือหาญ 2 0 2
อ.ศิริพงษ์ ทองจันทร์ 4 0 4
อ.สุทัศน์ แก้วคำ 0 39 39
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น 0 30 30
รศ.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา 1 8 9