389
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
379
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
14
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
782
รวมทั้งหมด
Statistics of research
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
# ระดับ คณะวิชา หลักสูตร ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 TOTAL
1 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1
4
3
3
2
1
14
2 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
3
1
6
5
1
3
2
1
1
23
3 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
4
5
2
4
1
2
1
19
4 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู)
1
1
5 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3
5
11
4
1
1
2
27
6 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5
4
3
4
4
5
4
3
5
1
1
39
7 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนวิชาชีพ
1
1
8 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
1
11
6
3
21
9 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2
5
6
20
3
4
7
8
2
4
61
10 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพ
2
15
5
22
11 ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
1
4
5
12 ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10
7
7
2
1
3
5
4
2
2
3
46
13 ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
1
1
1
1
1
1
3
9
14 ระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3
2
1
6
15 ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา
1
1
1
1
4
16 ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
1
1
17 ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1
1
2
18 ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
1
1
2
19 ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
3
2
1
1
7
20 ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1
1
21 ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3
2
5
22 ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
4
1
5