คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

รองประธานกรรมการ

ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี

ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี

กรรมการ

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

กรรมการ

รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ

รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ

กรรมการ

ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย

กรรมการ

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

กรรมการ

รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี

รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี

กรรมการ

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

กรรมการ

ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ

ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ

กรรมการ

ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

กรรมการ

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

กรรมการ

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

กรรมการ

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

กรรมการ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

กรรมการ

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่