คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 062-7136542

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725-438

E-mail : w.paisarn@gmail.com, paisarn.wo@rmu.ac.th

ประวัติการศึกษา

1. การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

2. การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา เน้นฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

3. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ

1. ปี พ.ศ. 2538 - 2545 เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

2. ปี พ.ศ. 2552 – 2560 รองคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3. ปี พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4. ปี พ.ศ. 2560 – 2562 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5. ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หนังสือและตำรา

1. การวิจัยทางการศึกษา

2. สถิติสำหรับการวิจัย

3. วิจัยพัฒนาโครงการ

ผลงานวิจัย

1. ปี พ.ศ. 2557 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะค้นคว้าหาข้อมูลของนักศึกษาครูต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. ปี พ.ศ. 2558 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษาครูต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3. ปี พ.ศ. 2559 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยแบบบูรณาการของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4. ปี พ.ศ. 2561 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยสำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่