คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-6145282

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 081-747-8385 ต่อ 158

E-mail : Thekong-123@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

1. บธ.บ. บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

2. ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

2553 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการบริหาร

- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

- คณะกรรมการดำเนินงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและสาขาวิชา กับผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

- ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปฏิบัติงานในสำนักคณบดีคณะครุศาสตร์ สายวิชาการ

- ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ

- ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชา เดอะเบสท์ติวเตอร์

- กรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

- ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ ๑๕๘๒/๒๕๕๘

- ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

- กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ “การพัฒนาการเรียนการสอนกีฬากอล์ฟ สู่การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

- คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ที่ สป๒๗๑/๒๕๖๑

- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

งานวิจัยและบทความวิชาการ

- กฤษกนก ดวงชาทม. (2561). วุฒิภาวะทางอารมณ์กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๑๒(๒), ๔๐๗-๔๑๕.

- กฤษกนก ดวงชาทม. (2558). ศึกษาสภาพทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยได้รับสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- กฤษกนก ดวงชาทม. (๒๕๕๗). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนระหว่างการสอนตามปกติกับการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรายวิชา การศึกษากับความเป็นครู, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร

- โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

- ประชุมสัมมนาวิชาการ ครูพันธุ์ใหม่ ภาพลักษณ์ที่ลูกศิษย์ต้องการ

- การพัฒนาความรู้ ความสามารถและเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามสมรรถนะประจำสายงานด้านการทำวิจัย

- หลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ครูของครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฯลฯ

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์