สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.B.A. (Business Administration)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ภณิตา  สุนทรไชย   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 091-016-2873

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 120,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 6 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ :1,2,3,4 และ 5 บาท

Adidas Falcon
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่