สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in English Language Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (English Language Studies)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.A. (English Language Studies)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            ภาคปกติ(ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 25,000 บาท

ภาคสมทบ(นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 120,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 30,000 บาท

 

Nike Herre Sko Udsalg

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่