ระดับปริญญาเอก

การบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่