หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
Information and Communication Technology for Education)

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่