ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2564

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2564
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2564 รุ่นเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2564

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิชาชีพครู) พ.ศ. 2564
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิชาชีพครู) รุ่นเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี พ.ศ. 2564

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี พ.ศ. 2564
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 รุ่นเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ พ.ศ. 2564

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา พ.ศ. 2564

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา

การเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

ภาคสมทบ รูปแบบนอกเวลาราชการ

ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ. 2557

การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม)

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่