ระดับปริญญาโท

การบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เคมีศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่