สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education in Mathematics Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Mathematics Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. (Mathematics Education)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผนวิชาชีพครู : มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์  ทิพย์ชาติ      ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 080-157-1432

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ทั่วไป

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 65,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 16,250 บาท

ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) แผนวิชาชีพครู

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  5 ภาคเรียน

บ่งจ่ายภาคเรียนละ : 20,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) ทั่วไป

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) แผนวิชาชีพครู

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 125,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  5 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท

Nike Air Max
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่