สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Computer Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Computer Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. (Computer Education)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผนวิชาชีพครู : เรียนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์   สองสนิท     ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 086-634-2442

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ทั่วไป) : เหมาจ่าย 100,000 บาท (จำนวน 4 ภาคเรียนๆ ละ 25,000 บาท)

คอมพิวเตอร์ศึกษา (วิชาชีพครู) : เหมาจ่าย 175,000 บาท (จำนวน 5 ภาคเรียนๆ ละ35,000 บาท)

คอมพิวเตอร์ศึกษา (สควค.) : เหมาจ่าย 200,000 บาท (จำนวน 5 ภาคเรียนๆ ละ 50,000 บาท)

Climacool Vent M
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่