สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. (Curriculum and Instruction)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 : ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข : ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผนวิชาชีพครู : ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง     ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 084-270-5056

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ทั่วไป

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 85,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2,3 แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 22,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 จ่าย 19,000 บาท

ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) แผนวิชาชีพครู

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4  ภาคเรียน

ภาคเรียนละ 25,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) ทั่วไป

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) แผนวิชาชีพครู

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 125,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  5 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท

Shop Women's Sneakers by Brand
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่