สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Research and Evaluation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา      ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 081-532-3880

2. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ

3. อาจารย์ ดร.รัตติกาล สารกอง

4. อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 85,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนที่ 1,2,3 จ่ายภาคเรียนละ : 22,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 จ่าย 19,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่