สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public and Private Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public and Private Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.P.A (Public and Private Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย     ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 087-041-3630

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 96,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนละ 21,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 จ่าย 12,000 บาท

Nike Shop
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่