สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Political Science Program in Political Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ร.ม. (รัฐศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Political Science (Political Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Pol.Sc. (Political Science)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 089-940-3308

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 120,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนละ 24,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 จ่าย 24,000 บาท

Nike Jordan
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่