สาขาวิชาเคมีศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Chemistry Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เคมีศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Chemistry Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Sc. (Chemistry Education)

3. โครงสร้างหลักสูตร

เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ติดต่อสอบถาม : 080-400-1572

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ เคมีศึกษา (ทั่วไป)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 56,600  บาท
จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1,2 และ 3 ภาคเรียนละ 17,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 จ่าย 5,600 บาท
ภาคปกติ เคมีศึกษา (สควค.)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 56,600  บาท
จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1และ 2 ภาคเรียนละ 50,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 และ 5 จ่าย 50,000 บาท

 

ภาคสมทบ เคมีศึกษา (ทั่วไป)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 87,000  บาท
จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนละ 17,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 จ่าย 15,000 บาท
ภาคสมทบ เคมีศึกษา (สควค.)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 200,000  บาท
จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1และ 2 ภาคเรียนละ 50,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 และ 5 จ่าย 50,000 บาท

 

 

 

Air Max 2018 KPU
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่