สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biology Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Biology Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Sc. (Biology Education)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 081-687-1124

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ ชีววิทยาศึกษา (ทั่วไป)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 56,600  บาท
จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1,2 และ 3 ภาคเรียนละ 17,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 จ่าย 5,600 บาท
ภาคปกติ ชีววิทยาศึกษา (สควค.)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 56,600  บาท
จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1และ 2 ภาคเรียนละ 50,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 และ 5 จ่าย 50,000 บาท

 

ภาคสมทบ ชีววิทยาศึกษา (ทั่วไป)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 87,000  บาท
จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนละ 17,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 จ่าย 15,000 บาท
ภาคสมทบ ชีววิทยาศึกษา (สควค.)
จำนวนเงินเหมาจ่าย 200,000  บาท
จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1และ 2 ภาคเรียนละ 50,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 และ 5 จ่าย 50,000 บาท
Nike Series
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่