สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Technology Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Sc. (Technology Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรปภา  อารีราษฎร์          ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย :  92,000  บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 23,000 บาท

                ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย :  100,000  บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 25,000 บาท

Adidas
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่