สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Language and Thai Literature

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมไทย)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (Language and Thai Literature)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.A. (Language and Thai Literature)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  กุลสุวรรณ        ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

           ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 75,800 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2,3 และ 4  เฉลี่ยภาคเรียนละ  16,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 : 11,800 บาท

           ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 99,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2,3 และ 4  เฉลี่ยภาคเรียนละ  20,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 : 19,000 บาท

 

 

 

Men Nike Air Huarache
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่