สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Management for Local Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Management for Local Development)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. (Educational Management for Local Development)

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะขั้นสูงด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำในการบริหาร จัดการเปลี่ยนแปลงแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 

บูรณาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์อื่นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักของการบริหารที่ดีสามารถสื่อสาร

   และประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะขั้นสูงในด้านวิชาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ และประเมินผลจนเกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 2.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

                         รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยากานต์ เรืองสุวรรณ                 ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 089-711-3505 , 080-0207773

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล                  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.พงศ์ธร  โพธิ์พูลศักดิ์                                     กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

5.1 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 230,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 7 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1-6 ภาคเรียนเฉลี่ยละ : 40,000 บาท ภาคเรียนที่ 7 30,000 บาท

5.2 ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 350,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 7 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 50,000 บาท

 

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์