สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Regional Development Strategies 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of  Arts (Regional Development Strategies)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Regional Development Strategies)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 : เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ :  มือถือ 093-868-7369

2. รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  โสภา : มือถือ 081-708-1980

3. อาจารย์ ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์

4. ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา  : มือถือ 081-877-7673

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

           ภาคสมทบ(นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 20,000 บาท

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่