สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Innovation for Local Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Innovation for Local Development)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Innovation for Local Development)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

หน่วยกิตวิชาเรียน    จำนวน 48 หน่วยกิต

หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.นายชูชาติ ผาระนัด        
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา              
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  โทร. 081-7085778                    
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม                        
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา                 

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย :  80,000  บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 20,000 บาท

           ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย :  96,000  บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 -3 ภาคเรียนละ : 25,000 บาท

ภาคเรียนที่ 4-5 ภาคเรียนละ : 10,500 บาท

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่