การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Rajabhat Maha Sarakham University Graduate English Test : RMU-GET

Test of English from institutions outside the university

TOEFL

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

IELTS

International English Language Testing System (IELTS)

CEFR

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

CU-TEP

Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)

Evaluation Criteria

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
img01

ระดับ L6

Excellent Level

ผลการสอบ RMU-GET : 101-120 คะแนน

img01

ระดับ L5

Very Good Level

ผลการสอบ RMU-GET : 81-100 คะแนน

img01

ระดับ L4

Good Level

ผลการสอบ RMU-GET : 61-80 คะแนน

img01

ระดับ L3

Intermediate Level

ผลการสอบ RMU-GET : 41-60 คะแนน

img01

ระดับ L2

Basic Level

ผลการสอบ RMU-GET : 21-40 คะแนน

img01

ระดับ L1

Low Level

ผลการสอบ RMU-GET : 0-21 คะแนน

The knowledge and skills of English graduate

การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ทักษะ
30

Listenning

50

Reading

40

Writing

120

Total

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

วิธีการจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

How to manage the knowledge of English graduate.
client-1

การจัดสอบแบบ Paper Base Test

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ
client-2

การจัดสอบแบบ Computer Base Test

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

Check Points
ตรวจผลคะแนนสอบ

Check out the test scores of English graduate.