ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ครั้งที่ 1/2558
#ID รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล Listening Speaking Reading Writing Total
1 587210140201 นางสาวกนกวรรณ คำมะณี 9 3.33 7 7.5
2 587210140202 นางสาวกัญญารัตน์ ภาโสม 12 15 17 13.33
3 587210140203 นางสาวกุลธิดา บุษราคัม 7 6.67 10 5.83
4 587210140204 นางสาวขนิษฐา อาจวิเชียร 8 8.33 7 10
5 587210140205 นางสาวจิราวรรณ โคตะมะ 0 0 0 0
6 587210140206 นางสาวฑิฆัมพร พรมมา 0 0 0 0
7 587210140208 นางสาวธนัชพร สีลา 10 2.5 4 6.67
8 587210140209 นางสาวนฤมล ทวีนันท์ 8 9.17 8 9.17
9 587210140210 นางสาวพรทิวา คำผา 10 9.17 5 15
10 587210140211 นางสาวเนาวรัตน์ คำสอาด 11 7.5 6 5
11 587210140212 นางสาวประภาพร แวงวรรณ 10 4.17 6 8.33
12 587210140213 นางสาวพรสวรรค์ คำทอน 13 11.67 7 10.83
13 587210140214 นางสาวพัชรี สอแอง 14 11.67 12 8.33
14 587210140215 นางสาวภัทราพร โพนชัย 12 10.83 9 12.5
15 587210140216 นางสาวมนกานต์ เพียโคตรแก้ว 8 5.83 6 5.83
16 587210140218 นางสาววิไลรัตน์ ธรรมพิทักษ์ 13 15.83 7 5.83
17 587210140219 นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยเขียน 0 0 0 0
18 587210140220 นางสาวสกาวเดือน ฐานะทรัพย์ปัญญา 11 4.17 7 6.67
19 587210140221 นางสาวอนงค์นาถ โยวะผุย 0 0 0 0
20 587210140222 นางสาวอภิญญา ยอดไธสง 10 5 10 5.83
21 587210140223 นางสาวอรพิน ภูไสยา 12 3.33 21 6.67
22 587210140224 นายณัฐพงศ์ นามทะจันทร์ 0 0 0 0
23 587210140225 นายณัฐพงษ์ ศรีรินทร์ 7 3.33 5 9.17
24 587210140227 นายนรินทร์พิภัทร วงศ์วัฒนาวิจิตร 7 5.83 5 8.33
25 587210140228 นายประภาสพงศ์ แสงฤทธิ์ 10 7.5 6 6.67
26 588210530102 นางสาวกัลยากร วิชัยธรรม 0 0 0 0
27 588210530103 นางสาวฑิฆัมพร ศรีแวง 5 8.33 6 10.83
28 588210530104 นางสาวภัราภรณ์ ทองสิงห์ 7 5.83 6 9.17
29 588210530106 นางสาวภาสินี ใจมาลัย 13 6.67 8 11.67
30 588210530107 นางสาววิลัยลักษณ์ ทองภู 0 0 0 0
31 588210530109 นางสาวศิริมาศ ติยะบุตร 0 0 0 0
32 588210530110 นางสาวสิรินภา ทรงอาจ 11 20 14 20
33 588210530112 นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี 15 20 17 20
34 588210530113 นางสาวอรัญญา แก้วเหล่า 14 4.17 7 5
35 588210530114 นางสาวอัญชลี ศิริวาลย์ 14 5 5 11.67
36 588210530115 นายตรีกาล แสงศรีเรือง 10 5 5 10
37 588210530116 นายถิรวัฒน์ ปีตกภัทรากร 7 3.33 13 10
38 588210530117 นายปณิธิ ทองคำ 18 21.67 17 24.17
39 588210530119 นายหฤษฬ์ โนวะ 11 4.17 9 10
40 588210530120 นายอริย์ธัช ฉ่ำมณี 12 8.33 6 8.33
41 588210530121 นางสาวณัฐฐาพร บุญช่วย 13 16.67 10 12.5
42 588210530122 นางสาวพรนภา สีใส 9 4.17 5 8.33
43 588210530124 นางสาวโชติพร เมฆสุวรรณ 14 1.67 8 9.17
44 588210530128 นายกฤษฎา วงศ์งาม 9 6.67 7 8.33
45 588210530129 นางสาวปาริชาต แก้วอำคา 7 1.67 3 6.67
46 588210530130 นายธนาธิป สอนศีลพงศ์ 12 2.5 4 10
47 588010560101 นางสาวกรรณิการ์ อมรพันธุ์ 10 5.83 6 4.17
48 588010560102 นางสาวฐิติวรรณ พิมพ์เทศ 12 12.5 15 14.17
49 588010560103 นางสาวทับทิม วงศ์หนองแวง 5 2.5 12 6.67
50 588010560104 นางสาวนัฐญา สุวรรณท้าว 8 5 8 5
51 588010560106 นางสาวประภาภรณ์ พลเยี่ยม 9 5 6 5.83
52 588010560107 นางสาวเกวลี ศรีบุรี 16 11.67 11 10.83
53 588010560108 นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์ 10 2.5 6 11.67
54 588010560110 นายณัฐวุฒิ นาสินพร้อม 9 12.5 8 5.83
55 588010560111 นายนรนนท์ รัตนนนท์ไชย 11 7.5 7 11.67
56 588010560112 นายนวมินทร์ รัตนพงศ์ธระ 0 0 0 0
57 588010560114 นายวชิระ อุดมรัตน์ 14 10 12 12.5
58 588010560115 นายสายัณห์ ใจใส 9 10 11 9.17
59 588010560116 นายอภิรุณห์ ไลไธสง 14 14.17 14 12.5
60 588010560117 นายอรรถพล ศรีษะแก้ว 15 3.33 11 5.83
61 588010560118 นายพีรพงศ์ เพชรกันหา 12 5 11 7.5
62 588010510101 นางสาวกิ่งกาญจน์ โคตะโน 9 5.83 8 8.33
63 588010510102 นางสาวจุฑาทิพย์ หลักคำพันธ์ 12 10.83 9 8.33
64 588010510103 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมราษฎร์ 12 13.33 15 10.83
65 588010510104 นางสาวเจนจิรา ศรีหานนท์ 11 10.83 8 5
66 588010510105 นางสาวชญาดา ดวงจันทร์ศรี 3 10.83 12 10.83
67 588010510106 นางสาวชลธิชา เครือน้ำคำ 0 0 0 0
68 588010510107 นางสาวดลนภา โฆสิตดุลย์ 11 7.5 9 6.67
69 588010510108 นางสาวนฤมล สารบุตร 9 9.17 9 6.67
70 588010510109 นางสาวนัฐกานต์ พรหมเกษ 10 8.33 10 6.67
71 588010510110 นางสาวนิตยา ละดาดาษ 12 11.67 7 9.17
72 588010510111 นางสาวเบ็ญจวรรณ ถานอาจนา 8 4.17 9 7.5
73 588010510112 นางสาวปวีณา เทพจั้ง 14 5 10 7.5
74 588010510113 นางสาวปัญญาภรณ์ ชุมสวัสดิ์ 11 7.5 4 5.83
75 588010510114 นางสาวพุทธมาตย์ ยาคง 14 10 12 11.67
76 588010510115 นางสาววรณภา วิเศษพันธ์ 8 8.33 12 8.33
77 588010510116 นางสาววรางคณา สุวรรณธาดา 10 4.17 8 7.5
78 588010510118 นางสาวศุภรานันท์ แก้วเกิดมี 9 5.83 8 9.17
79 588010510120 นางสาวสกุลนุช คำยัง 10 10 13 13.33
80 588010510121 นางสาวสุภาวดี ชัยมนตรี 6 10.83 7 6.67
81 588010510122 นางสาวอริยา ยงประพัฒน์ 9 6.67 7 10
82 588010510123 นางสาวอิสริยะ อรัญมิตร 9 8.33 7 7.5
83 588010510124 นายกฤษณัฐ วงษ์สุวรรณ 14 15 13 13.33
84 588010510125 นายโกมินทร์ บุญชู 7 11.67 9 8.33
85 588010510126 นายธราดล ภูมิวงษ์ 13 11.67 6 8.33
86 588010510127 นายศิโรดม จักรคำ 13 18.33 14 9.17
87 588010520101 นางสาวกัลยา อรัญทิศ 8 8.33 10 6.67
88 588010520102 นางสาวกานต์ญาณิศา สุนทร 18 18.33 13 21.67
89 588010520103 นางสาวจารุวรรณ รัตนกาสาว์ 14 13.33 15 10.83
90 588010520104 นางสาวจารุวรรณ ปะกิคา 14 11.67 11 11.67
91 588010520105 นางสาวจุฑามาศ บุญทวี 7 5.83 14 7.5
92 588010520106 นางสาวฐิติวรดา ชาวสวน 21 20 17 15.83
93 588010520107 นางสาวธนวรรณ เห็มบาสัตย์ 12 17.5 11 4.17
94 588010520108 นางสาวเบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์ 14 3.33 9 9.17
95 588010520109 นางสาวปนัดดา แสนสิงห์ 8 5 4 6.67
96 588010520110 นางสาวประภัสสร ชูอารมณ์ 8 3.33 5 10.83
97 588010520111 นางสาวปัทมาวรรณ ตระการไทย 16 9.17 12 16.67
98 588010520112 นางสาวปิยนาถ สุทธิประภา 12 5.83 9 8.33
99 588010520113 นางสาวฝนทิพย์ พรมสอน 9 5.83 10 10
100 588010520114 นางสาวภัคร์ภัสสร ว่องเจริญสุข 15 10.83 9 6.67
101 588010520115 นางสาวภัทรธิดา ศรีนุเสน 15 10.83 9 6.67
102 588010520116 นางสาวเยาวนาถ ศรีโสภา 18 10.83 15 15
103 588010520117 นางสาวลลิดา ทองรัตน์ 21 18.33 22 24.17
104 588010520118 นางสาววันวิสาข์ ภูมิสายดอน 12 6.67 9 10.83
105 588010520119 นางสาวศศิธร ลุนอินทร์ 11 2.5 11 9.17
106 588010520120 นางสาวศิริญญา สนธิรักษ์ 17 17.5 11 14.17
107 588010520121 นางสาวสถาพร ประนิล 0 0 0 0
108 588010520122 นางสาวสมฤทัย กลางหล้า 5 10.83 8 5.83
109 588010520123 นางสาวสุธิดา เหลืองวิภู 0 0 0 0
110 588010520124 นางสาวสุนิศา ศรีนุยเพ็ง 9 16.67 13 6.67
111 588010520125 นางสาวสุปรียา บุบผามะตะนัง 6 2.5 7 7.5
112 588010520126 นางสาวสุพิชญา พูลลาภ 14 20 11 10
113 588010520127 นางสาวสุภัตรา สีหาบุญลี 14 8.33 10 10
114 588010520128 นางสาวอังคณา รักเพื่อน 10 6.67 7 4.17
115 588010520129 นายกฤตขจร ศรีราช 9 13.33 10 10
116 588010520130 นายจักรพงษ์ คุชิตะ 7 9.17 11 10
117 588010520131 นายนันทพงษ์ เทเวลา 11 0.83 10 7.5
118 588010520132 นายนิรภัย สายธิไชย 11 10 8 8.33
119 588010520133 นายพงษ์นรินทร์ คำสงค์ 11 5.83 14 8.33
120 588010520134 นายวิทยา นูสีหา 10 5 6 5.83
121 588010520135 นายศุวินัย ลครชัย 10 11.67 11 7.5
122 588010520136 นายสุภิวัฒน์ ชุมยางสิม 0 0 0 0
123 588010520137 นายโกวิท โชติพินิจ 15 16.67 19 13.33
124 588210520101 นางสาวจินตนาการ คำเหมือน 8 6.67 13 10.83
125 588210520102 นางสาวชญานิศ ดวงระหว้า 8 5.83 6 10
126 588210520103 นางทิพวรรณ มาลาหอม 9 8.33 9 5.83
127 588210520104 นางสาวนฤมล ศรีนวลจันทร์ 9 5 5 10
128 588210520105 นางสาวปรียาพรรณ พระชัย 13 10.83 13 10
129 588210520106 นางสาวปวีณา ซื่อตรง 11 3.33 6 4.17
130 588210520107 นางสาวภัทรพร มากดี 12 16.67 18 10.83
131 588210520108 นางสาวมัญชุสา สุขนิยม 11 12.5 3 7.5
132 588210520109 นางสาวรพีพรณ เจ๊กนอก 6 2.5 8 8.33
133 588210520110 นางสาวรวีวรรณ ไสบาล 12 11.67 9 7.5
134 588210520111 นางสาวฤทัยรัตน์ แก่นพรม 7 5.83 9 6.67
135 588210520112 นางสาวลักขณา อันทะนัย 7 7.5 7 8.33
136 588210520113 นางสาวลัดดาวัลย์ สาระภัย 9 7.5 6 7.5
137 588210520114 นางสาววริษา จันทร์ลี 20 13.33 17 15
138 588210520115 นางสาวศศิพิมล ศิริภา 10 5 9 9.17
139 588210520116 นางสาวศศิรัศมิ์ดา ช่างพันธ์ 0 0 0 0
140 588210520117 นางสาวศิริณัญฑ์ หาชื่น 10 6.67 6 5
141 588210520118 นางสาวศิริวรรณ ชัยศิริวงษ์ 20 17.5 12 13.33
142 588210520119 นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ 15 20 12 11.67
143 588210520120 นางสาวสิรินทร์ ดวงคำน้อย 11 9.17 6 9.17
144 588210520121 นางสาวอัจฉราพรรณ ทองนาค 7 9.17 3 6.67
145 588210520122 นายอัสมา เพ็ชรประกอบ 12 10.83 8 5.83
146 588210520123 นายณัฐพล ศรีรุ่งเรือง 16 19.17 13 15
147 588210520124 นายพงษ์พัฒน์ กล้ารอด 0 0 0 0
148 588210520125 นายโยธิน ป้องเพชร 8 10 5 8.33
149 588210520126 นายรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ 15 6.67 10 9.17
150 588210520127 นายวสันต์ ตาลดี 10 12.5 8 5.83
151 588210520128 นายวัจนกร สารแขวีระกุล 11 5.83 8 9.17
152 588210520129 นายวิษรุจน์ ศรีภูมิ 6 8.33 4 5
153 588210520130 นายศรัณย์ วรรณศิริ 10 7.5 7 6.67
154 588210520131 นายศรายุทธ จันทร์สว่าง 9 5.83 5 9.17
155 588210520132 นายอนุพงษ์ ยุรชัย 4 5 6 10
156 588210520133 นายนัฐพล กองน้อย 6 2.5 10 5.83
157 588010500101 นางสาวชนัฎดา ภูโปร่ง 12 7.5 8 9.17
158 588010500102 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุขศาสตร์ 16 18.33 13 10.83
159 588010500103 นางสาวชลธิชา ศรีหงษา 12 3.33 9 6.67
160 588010500104 นางสาวโชติมา โนนพล 12 12.5 9 10.83
161 588010500105 นางสาวทิพธัญญา ดวงศรี 12 10 12 6.67
162 588010500106 นางสาวนารินทร์ ศิริเวช 8 4.17 8 8.33
163 588010500107 นางสาวน้ำเพชร กะการดี 17 18.33 17 12.5
164 588010500108 นางสาวปฏิมาภรณ์ โสรส 12 5.83 11 9.17
165 588010500109 นางสาวประภาณี ราญมีชัย 11 7.5 13 12.5
166 588010500110 นางสาวปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์ 14 9.17 10 9.17
167 588010500111 นางสาวปุณญพัฒน์ โคตรบุตร 13 8.33 7 8.33
168 588010500112 นางสาววราภรณ์ ไทยมิตร 10 4.17 7 5.83
169 588010500113 นางสาววิชชุดา สารกรณ์ 7 7.5 13 8.33
170 588010500114 นางสาววิไลลักษณ์ ผ่านเมือง 9 10 11 13.33
171 588010500115 นางสาวศิญาพร สุดแสนฉุน 11 14.17 12 7.5
172 588010500116 นางสาวสกุณา คำยา 8 10.83 8 10
173 588010500117 นางสาวสิรินทร กิ่งชา 13 7.5 9 7.5
174 588010500118 นางสาวสิริพร อาษาศึก 9 11.67 7 5
175 588010500119 นางสาวเสาวคนธ์ สกุลศรี 9 10 9 10.83
176 588010500120 นางสาวอมร เภาสี 5 6.67 8 9.17
177 588010500121 นางสาวอาทิตยา ภูมิคอนสาร 13 4.17 8 9.17
178 588010500122 นายเจษฎายุทธ ไกรกลาง 17 14.17 10 6.67
179 588010500123 นายชุมพล จันทะลา 15 15.83 12 10.83
180 588010500124 นายพัฒนพงษ์ พงษ์จันโอ 13 5.83 15 18.33
181 588010500125 นายพีระกรณ์ ทะชิตะสิงห์ 14 14.17 13 11.67
182 588010500126 นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ 12 9.17 12 12.5
183 588010500127 นายภานุวัฒน์ พันชนกกุล 12 7.5 7 10.83
184 588010500128 นายสัญญพงศ์ อัครจันทร์ 14 20 10 8.33
185 588010500129 นายวรางกูร วัฒนานุสิทธิ์ 14 11.67 11 10
186 588010500130 นายวีระชน ผดุงกิจนิรันดร์ 18 25 23 22.5
187 588010500131 นายสุรสิทธิ์ จิตเรณู 13 7.5 9 8.33
188 588010500132 นายอชิรวัตติ์ ตั้งสมบัติสันติ 13 13.33 12 14.17
189 588010500133 นายอดิศร บรรหาร 8 10.83 12 11.67
190 588010500134 นางสาวลัดดาวัลย์ นงประโคน 11 5.83 8 9.17
191 588210200101 นางสาวกรรณิการ์ อินตำแย 0 0 0 0
192 588210200102 นางสาวเกษรา แรกชื่น 6 5.83 11 12.5
193 588210200103 นางจิราภรณ์ ภัทรพฤษา 9 1.67 6 9.17
194 588210200104 นางจีรนันท์ ชินโคตร 13 10.83 6 10.83
195 588210200105 นางโชคดี มากพูน 7 6.67 12 5.83
196 588210200106 นางญาณ์ณิศา แสนเมืองแก้ว 10 9.17 9 5.83
197 588210200107 นางสาวณภัทริน ปะกิคา 10 5 9 6.67
198 588210200108 นางสาวณิชากมล จันปัญญา 9 5.83 9 8.33
199 588210200109 นางนิลบล วังคะฮาด 12 20 5 10.83
200 588210200110 นางสาวปัญจรัตน์ คำทองสุข 6 5 10 8.33
201 588210200112 นางสาวภิญญาพัชญ์ เนื่องไชยยศ 0 0 0 0
202 588210200113 นางเยาวเรศ วรโภชน์ 4 0 8 5.83
203 588210200114 นางสาวรภีพร คำวิโส 7 5 6 4.17
204 588210200115 นางสาวรัตติยา มะโน 7 3.33 5 10
205 588210200116 นางสาวิภารัตน์ มูลหนองแวง 9 5 8 8.33
206 588210200117 นางสาวศิรินภา วรรณสินธ์ 7 1.67 8 6.67
207 588210200118 นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร 5 5 8 7.5
208 588210200119 นางสาวสายสุนีย์ ตรีเหลา 12 7.5 14 7.5
209 588210200120 นางสาวสุกัญญา จันทร์ลาวงค์ 6 0.83 5 7.5
210 588210200121 นางสาวสุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์ 13 8.33 3 9.17
211 588210200122 นางสาวสุรัมภา คงดี 0 0 0 0
212 588210200123 นายกิตติภพ อินอุ่นโชติ 0 0 0 0
213 588210200124 นายภาณุเมศวร์ ภูกัน 12 17.5 12 5.83
214 588210200125 นายวรวัฒน์ เมฆเสน 10 8.33 8 5.83
215 588210200126 นายวิทยา สีพลลา 8 4.17 7 5.83
216 588210200127 นายสมบัติ ปัญญา 6 3.33 7 8.33
217 588210200128 นายสว่าง ชินโคตร 11 3.33 12 12.5
218 588210200129 นายเวคิน วังคะฮาต 10 13.33 12 10.83
219 588210200130 นายประมวล สุขสนิท 7 6.67 7 9.17
220 588210200131 นางชนากานต์ กาหลง 7 2.5 10 6.67
221 588210200133 นางสาวธัญรัตน์ นำภา 9 2.5 10 8.33
222 588210200134 นางสาวศิรินทร เทียมจันทร์ 12 2.5 4 6.67
223 588070080101 นางสาวอารดา สุทธิไชยา 11 15 12 11.67
224 588070080102 ธนทรัพย์ ตนะทิพย์ 14 13.33 9 7.5
225 588070080103 นายอนันตพล ยาทองไชย 0 0 0 0
226 588210180101 นางสาวภาสิกา ไชยทองดี 0 0 0 0
227 588210180102 นางชื่นจิต สุระนาถ 9 9.17 6 9.17
228 588210180103 นางจันทรัสม์ บุบผา 10 1.67 13 9.17
229 588210180105 Mr.Heng Wang 13 23.33 19 21.67
230 588210180106 Miss Huanhuan Ma 15 16.67 12 15.83
231 588210180107 นายณัฐวุฒิ ทองนาค 15 8.33 5 10
232 588210170202 นางชไมพร พจน์พงษ์ 12 6.67 9 8.33
233 588210170203 นางสาวชารดา จิตต์อำมาตย์ 14 13.33 12 12.5
234 588210170205 นางสาวดาวประภาพรรณ ภิญโญ 11 13.33 12 12.5
235 588210170206 นางปริญฎา อุ่นวิเศษ 15 11.67 12 12.5
236 588210170207 นางวิไลลักษณ์ ไชยอาจ 12 13.33 9 8.33
237 588210170208 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลลักษณ์ ไร่ไสว 10 7.5 12 9.17
238 588210170209 นางสนธยา บุตรสาระ 16 14.17 13 9.17
239 588210170210 นางสุภาพร พันเหลา 16 13.33 10 10.83
240 588210170211 นางสาวอริญรดา ฝ่ายเป็น 11 21.67 8 10
241 588210170212 นายธนภณ อุ่นวิเศษ 10 7.5 6 8.33
242 588270080101 นายกาญจนภาษณ์ มาตบุรม 13 10 9 8.33
243 588270080102 นายจรัญ เจิมแหล่ 11 9.17 9 5.83
244 588020070101 นางสาวดลยา ดลแม้น 0 0 0 0
245 588220060101 นางสาวฉัตรศิริ ขามธาตุ 0 0 0 0
246 588220060102 นายปรีชา การไสว 0 0 0 0
247 588220060103 นายอรรคพล แสนพิพิธ 0 0 0 0
248 588221060101 นายณัฐวุฒิ คำภักดี 0 0 0 0
249 588221060102 นายทศพล ช่ำชอง 0 0 0 0
250 588210080101 นางพิชญ์สินี จักณารายณ์ 10 1.67 8 5.83
251 588210080102 นางสาวสุนิสา คำปิตะ 13 5 10 10.83
252 588210080103 นางสาวอัจฉพรรณี อินวงค์ 9 5.83 6 10
253 588210080106 นายสุพจน์ คำยา 5 1.67 9 3.33
254 588210080107 นายชลธิศ บัวใหญ่ 0 0 0 0
255 588210080109 นายตันติกร คมคาย 9 6.67 11 7.5
256 588240140104 นางสาวณิชากร นาเมือง 0 0 0 0
257 588240140105 นางสาวพลอยไพลิน สิทธิสาร 0 0 0 0
258 588240140109 นายสุรบริพัศฐ์ เวโรจน์ 0 0 0 0
259 588240140110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอนงค์ บัวขาว 0 0 0 0
260 588030310102 นางสาวนฤมล ราชนุวงค์ 18 10 15 9.17
261 588030310103 นางสาวปนัดดา ยอยโพธิ์สัย 13 13.33 9 9.17
262 588030310104 นายณัฐนัย ใจมัน 19 25 20 20.83
263 588030310105 นางสาวธิติญาภรณ์ ทิพย์สุนา 19 9.17 6 10.83
264 588230310101 นางสาวอภิญญา ภูปานนิล 12 8.33 5 9.17
265 588230310102 นางสาวอฏวี ฉัตรดอน 20 25 20 20.83
266 588230310103 นางสาวสร้อยสุดา อินทรฤทธิ์ 0 0 0 0
267 588230310104 นางสาวศิรินธร พิมพ์ดี 16 21.67 13 19.17
268 588230310105 นางสาวปรารถนา พันธ์อนุ 13 5 12 12.5
269 588230310106 นางสาวปรางค์เรขา อำภา 13 16.67 5 9.17
270 588230310108 นางสาวธัญธ์ฉมา บุญใบ 10 7.5 8 7.5
271 588230310109 นางสาวธัญญธร พายแสง 15 18.33 16 12.5
272 588230310110 นางสาวกานต์ชนิต จันทร์สว่าง 17 12.5 16 13.33
273 588230310111 นายเอกวิทย์ อำนวย 0 0 0 0
274 588230310112 Mr.Zhang Zhen Kai 21 21.67 22 19.17
275 588230310113 นางสาวอัจจิมาภรณ์ โพนไสว 0 0 0 0
276 588262080101 นางสาวกรรณิกา ผดุงสันต์ 12 4.17 4 10
277 588262080102 นางสาวกิตติยา อ่อนศรี 7 4.17 10 11.67
278 588262080103 นางสาวศิริวรรณ โสหะ 12 6.67 13 5.83
279 588262080104 นายเสกสรรค์ จิตพงษ์ 3 8.33 7 8.33
280 588262080105 พระชัชวาลย์ โชติปัญฺโญ /นามสอน 5 2.5 10 6.67
281 588262080106 พระนัสทิวส์ จนฺทสาโร / ภูชุม 5 1.67 9 10
282 588262080107 นางวิมลลักษณ์ ไชยหานาม 14 10 8 9.17
283 588262080108 นายภพกฤต สุทธิบากสกุล 11 0 11 8.33
284 588262080109 นายนิรุติ วุฒิพันธุ์ 11 5.83 8 6.67
285 588262080110 นายปรเมศวร์ ศรีสุระ 0 0 0 0
286 588262080201 นางสาววิจิตรา สาสนาม 10 6.67 10 6.67
287 588262080203 นายนวภัทร โตสุวรรณ์ 9 1.67 11 5.83
288 588262080204 นายปฐมพงศ์ ศรีปัดถา 0 0 0 0
289 588262080205 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมฤทัย ด่านซ้าย 12 20 9 10
290 588262080206 นายแมน สมภูงา 8 2.5 11 9.17
291 588262080207 นายสาคร จำจิต 0 0 0 0
292 588262090101 นางสาวจิรัชญา เห็มสมัคร 13 6.67 7 9.17
293 588262090102 นางสาวชญานุช พรหมเศรณีย์ 11 6.67 8 9.17
294 588262090103 นางสาวณัฐธิดา พิมพ์จ่อง 10 8.33 8 5.83
295 588262090104 นางสาวอานุช ฉายาภักดี 10 8.33 12 5
296 588262090105 จ่าเอกประณัย ประนิน 6 8.33 12 7.5
297 588262090106 สิบเอกวรรณิศา ภูบุญมา 8 2.5 7 6.67
298 588262090106 สิบเอกวรรณิศา ภูบุญมา (ซ้ำ) 0 0 0 0
299 588262090108 สิบโทศรัญยู ทับโพธิ์ 0 0 0 0
300 588262090109 ร้อยตำรวจตรีวิวัฒนไชย ดอนปรีชา 7 4.17 5 6.67
301 588262090110 นายเสถียน ฝาระมี 0 0 0 0
302 588262090301 นางสาวจิราภรณ์ เกสร 16 13.33 12 11.67
303 588262090302 นางเพ็ญพักตร์ ศรีบุดดา 5 4.17 8 4.17
304 588262090303 นางสาวศิรินภา โภคาพานิชย์ 14 12.5 14 11.67
305 588262090304 ร้อยตำรวจตรีเกษม สมสิน 14 12.5 14 11.67
306 588262090305 นายพรพินิต สมงาม 5 0.83 5 5.83
307 588262090306 นายภาคิน ชัยวงศา 8 5.83 11 5
308 588262090307 นายสุเนติลักษณ์ ยกเทพ 7 5 5 5.83
309 588262090308 นายสุรไกร ชัยสาลี 13 6.67 7 13.33
310 588262090309 นางสาวรัฐติพร ศิริศรี 11 5.83 3 9.17
311 588262090310 นางสาวประนอม แสนบุญศิริ 5 10.83 9 5
312 589210170101 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ 11 7.5 9 6.67
313 589210170102 นางพิกุล นามปัดสา 10 4.17 9 10
314 589210170103 นางลัดดาวัลย์ เทพจันดา 15 6.67 11 12.5
315 589210170104 นางสาวศศิธร สายวัน 14 3.33 5 6.67
316 589210170105 นางสาวอรัญญา โชคสวัสดิ์ 6 0 3 5.83
317 589210170106 นายคงศักดิ์ รินทา 6 4.17 7 8.33
318 589210170108 นายพงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง 10 5.83 3 10
319 589210170109 นายสุวภัทร นารีรัมย์ 10 8.33 9 7.5
320 589210170110 นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา 17 7.5 13 10
321 589010170101 นายดำรง รัตนเวฬุ 7 0 15 8.33
322 589210200101 นางสาวกาญจนี มุลนี 9 10 8 7.5
323 589210200102 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางทิพย์ พินิจ 11 13.33 17 13.33
324 589210200104 นางสาวพิริยาภรณ์ บัตรศิริมงคล 11 9.17 11 8.33
325 589210200105 นางสาวสุพัตรา ทิพย์ทำมา 19 14.17 10 10
326 589210200106 นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ์ 12 3.33 9 7.5
327 589210200107 นางอัญชนาพร สอนพร 15 15.83 6 7.5
328 589210200108 นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 12 16.67 15 10
329 589210200109 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท 11 10.83 8 8.33
330 589210200110 นายธีระพล ยันตะบุศย์ 9 3.33 6 7.5
331 589210200111 พระภูมินทร์ วรโท (ตาตะ) 11 1.67 6 8.33
332 589010540102 นายอาวรณ์ อาจหาญ 5 6.67 4 5.83
333 589010540103 นางจิตโศภิน เคนจันทึก 0 0 0 0
334 589010540104 นางบุญศรี ใหม่คามิ 0 0 0 0
335 589010540105 นางมะลิวัลย์ ตรีประเคน 0 0 0 0
336 589010540106 นางลัดดาวัลย์ กิ่งสีดา 4 0 5 8.33
337 589010540107 นายวรพงศ์ รูปเลิศ 4 1.67 4 8.33
338 589010540108 นายสุขสันต์ ทิศกะโทก 9 4.17 7 7.5
339 589210540101 นางชุติภา บุตรดีวงษ์ 10 13.33 9 10
340 589210540102 นางดารุณี เดชยศดี 14 9.17 10 10.83
341 589210540104 นายคมกริช พรหมดี 8 4.17 10 7.5
342 589210540105 นายเทพฤทธิ์ เทพวิริยะพงศ์ 10 5.83 7 9.17
343 589210540106 นายพีระเพชร ศิริกุล 6 1.67 5 4.17
344 589210540107 นายวิรัตน์ ภูต้องใจ 6 1.67 8 8.33
345 589010180101 นางนิตยา ทองจันฮาด 5 4.17 4 8.33
346 589240140101 นายอุกฤษฎ์ พรรณะ 12 10 14 5
347 589240140102 นางสาวรินรดา กลมวิบูลย์ 12 7.5 11 10
348 589210180101 นางสาวกรกนก วรหาญ 9 10 11 7.5
349 589210180102 นางสาวทัศนีวัลย์ ศรีมันตะ 11 10 7 5.83
350 589210180103 นางสาวสุดา อุ่นยะนาม 11 4.17 8 11.67
351 589210180104 นางสาวอุมาพร กัสนุกา 13 5.83 8 5.83
352 589210180105 นายวิรัช ชินพลอย 10 4.17 8 7.5
353 589210180106 พระมหาประเสริฐ เพชรศรี 8 1.67 12 10
354 589210550101 นางณภัทร์ อริยะเดช 9 10.83 10 6.67
355 589210550102 นางสาวปภาณิน ประทุมชาติ 12 10.83 12 9.17
356 589210550103 นายวิชัย พ้องเสียง 13 10.83 11 7.5
357 589210550103 นางนัยน์รัตน์ แก้วสถิต 5 5 10 6.67
358 589210550103 นางวิราภรณ์ สุริยะสุขประเสริฐ 6 5 7 8.33
359 589210550103 นายสุภาพ วิเศษศรี 13 12.5 14 14.17
360 589210550103 นายธีรวัฒน์ จันทร์ดำ 8 6.67 5 10
361 589210080101 นางสาวกาญจนา คำสมบัติ 14 10.83 8 9.17
362 589210080102 นางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี 11 1.67 2 11.67
363 589210080103 นางสาวศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ 9 2.5 5 7.5
364 589210080104 นายกรตศรินทร์ มูลดี 11 5 7 7.5
365 589210080105 นายวรินทร์ ไทยรักษ์ 10 10 4 5.83
366 589262080101 นายภูมิพัฒน์ สมบัติธรรมกุล 8 5.83 7 7.5
367 589262080102 นางรำไพมณี วิเชียรรัตน์ 6 3.33 5 5.83
368 589262080103 นายสถิตคุณ บุญเรือน 10 2.5 8 8.33
369 589262080104 นางเพ็ญพร ทองนาค 8 5.83 10 4.17
370 589262080105 นางนันทชกร ทิพย์พิมานพร 16 21.67 8 13.33
371 589262080106 นายพิมลศักดิ์ นิลผาย 16 9.17 11 12.5
372 589262080107 นายอธิพงษ์ นาครอด 16 10.83 11 12.5
373 589262080108 นายสมชาย บุญกาญจน์ 6 1.67 6 4.17
374 589262080109 นางบุณยวีร์ บุณยรัตพันธุ์ 11 15.83 11 10
375 589262080110 นางสาววนิดา ภูภักดี 6 2.5 10 8.33
376 589262080111 นายกรกฏ ขยิ่ม 10 5.83 5 5.83
377 589262080112 นายทรงชัย บุญสุยา 11 5 5 10.83
378 589262080113 พันเอกพิชัย สุริยะสุขประเสริฐ 13 12.5 14 6.67
379 589262080114 นายนนทภูมิ แสนสุข 12 7.5 10 4.17
380 589262080115 นายวรินทร ทองแย้ม 13 1.67 12 9.17
381 589262080116 นายศุภกร อเนกไชยพร 7 5.83 7 8.33
382 589262080117 นายสำราญ อ่อนเรือง 4 3.33 10 9.17
383 589262080118 พระสุชาติ มั่นยืน 0 0 0 0
384 589262080119 นายสุริยน บุญเสริม 0 0 0 0
385 589262080120 นายไพศาล ธรรมรักษ์ 0 0 0 0
386 589262080121 นายสมัย ปานทอง 0 0 0 0
387 589262080122 ดาบตำรวจประหยัด หล้าวิลัย 0 0 0 0
388 589262090101 นางสาวปฎิมาภรณ์ อรรคนันท์ 7 5.83 7 6.67
389 589262090102 นางสาวปิยภรณ์ ลิ้มโพธิ์ทอง 9 6.67 8 5
390 589262090103 นางสาวพิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ 12 11.67 7 6.67
391 589262090104 นางสาวระพีพร คณะพล 8 5.83 4 8.33
392 589262090106 นางสาวนัสนันท์ โสดาปัดชา 9 5 6 7.5
393 589262090107 นางสาววรารัตน์ บุญเรืองจักร 8 4.17 6 7.5
394 589262090108 นางสาววัชราภรณ์ ทวีกุล 12 16.67 9 8.33
395 589262090109 นางสาววาสนา ถูกธรรม 0 0 0 0
396 589262090110 นางสาวศรินนา ศิริมาตย์ 11 4.17 5 5
397 58926209011 นายกฤษฎา ศรีสุข 0 0 0 0
398 58926209012 นายจิริศักดิ์ โวหาร 0 0 0 0
399 589262090114 พระเชิดพงษ์ ยตินฺธโร บุตรดา 5 5.83 5 4.17
400 589262090116 นายเทอดศักดิ์ บัวสอน 7 4.17 6 8.33
401 - ไม่มีคน 0 0 0 0
402 589262090117 พระครูปลัดธันธร ญาณสาโร (นะสุโห) 3 2.5 7 6.67
403 589262090118 นายประทีป นรากล่ำ 0 0 0 0
404 589262090119 พระประยุทธ บุตรสาร 0 0 0 0
405 589262090120 นายปรีดี ทุมเมฆ 12 5 11 9.17
406 589262090121 พระพลากร สุมฺงคโล อนุพันธ์ 8 4.17 5 6.67
407 589262090122 พระพุทธิสาสน์ พานิชโภไคยนันท์ 13 4.17 9 8.33
408 589262090123 นายวิชัย ลุนสอน 0 0 0 0
409 589262090124 พระครูวินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ 7 3.33 1 8.33
410 589262090125 นายไว ซึรัมย์ 4 5 8 10.83
411 589262090126 พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์ (เรือง วิเวกรัมย์) 8 10 4 7.5
412 589262090127 พระเศกสรรค์ อุทปา 8 5.83 4 10
413 589262090128 นางสาวดวงตา ราชอาษา 0 0 0 0
414 589262090129 พันตำรวจโทชินดล ราชอาษา 0 0 0 0
415 589262090130 พระธรรมนูญ เพชรเลิศ 8 3.33 9 5.83
416 589262090131 นางสาวรณิดา มนต์ขลัง 8 6.67 9 5.83
417 589530300105 นางสาวนุจรี ใจประนบ 12 9.17 9 11.67
418 589530300106 นายศักดา ผาจำปา 15 9.17 9 10.83
419 589530300107 นายปฐมพงศ์ เปรินทร์ 12 1.67 7 10.83
420 589280020104 นางสาวจิราณี ตรีพรหม 6 7.5 7 8.33
421 589280020113 นางสาวภารดี จันทร์ลอย 15 10.83 9 5
422 589280020114 นางนุชนาถ มีนาสันติรักษ์ 8 5 3 5.83
423 589280020115 นางบุญรดา ทรงบุญศาสตร์ 11 1.67 7 9.17
424 589280020117 นายวิจิตร ศิริกิจ 6 1.67 4 7.5
425 589280020118 นางณิชาภัทร ปัญญาวุฒิวงษ์ 15 17.5 15 14.17
426 589280020119 นางสาวโสภิดา ใจประสาท 15 15.83 9 15
427 587210140402 นางสาวจิตรพิสุทธิ์ ทองบ้านทุ่ม 10 10.83 8 10.83
428 587210140405 นางสาวธนิษฐา ถนัดค้า 12 5.83 6 5.83
429 587210140406 นางสาวนาราวรัตน์ ศรีพรรุ่งรัตน์ 16 14.17 8 14.17
430 587210140408 นางสาวพรวิไล ทองกอง 12 7.5 9 4.17
431 587210140412 นางวิรพร โพธิ์งาม 9 3.33 6 5.83
432 587210140413 นางสาวสุดารัตน์ ปัตตาเน 9 9.17 10 8.33
433 587210140414 นางสาวสุปรัชญา ศรีเสน 14 5.83 10 12.5
434 587210140416 นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์นาค 16 5 7 13.33
435 587210140417 นายกฤษฎา คำมา 14 5.83 11 10
436 587210140419 นายชัยพร พันธุ์ยุลา 9 3.33 5 5
437 587210140430 นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ 8 6.67 5 10
438 588210080110 สิบตำรวจเอกเอกศักดิ์ แหชัยภูมิ 9 2.5 7 8.33
439 589210540103 นางสุรางคนา ลาแสดง 8 12.5 3 6.67
440 0 0 0 0