• คู่มือการทำบทนิพนธ์
    ระดับบัณฑิตศึกษา
    บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย

การจัดทำวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ

การจัดทำวิทยานิพนธ์

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า งานที่เขียนเรียบเรียงจากผลการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัย ที่นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องทำเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”

การจัดทำการค้นคว้าอิสระ

“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า งานที่เขียนเรียบเรียงจากการศึกษาค้นคว้า วิจัยแบบอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ต้องทำโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษาในการดำเนินการเพื่อสิทธิ์ในการรับปริญญาบัตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙”

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙”

คู่มือการทำบทนิพนธ์

รายการ/เนื้อหา
หน้า
Download
บทที่ 1 บทนำ
1
            1.1 บทนิพนธ์
1-1
            1.2 ประเภทบทนิพนธ์
1-1
            1.3 ความสำคัญบทนิพนธ์
2-2
            1.4 ลักษณะของบทนิพนธ์ที่มีคุณภาพ
3-4
            1.5 ข้อควรรู้ของการทำบทนิพนธ์
5-6
บทที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำบทนิพนธ์
7
            2.1 การลงทะเบียนบทนิพนธ์
7-7
            2.2 การจัดทำบทนิพนธ์
8-14
            2.3 การจัดทำการค้นคว้าอิสระ
15-20
            2.4 การพิมพ์และการทำสำเนาเล่มบทนิพนธ์
21-21
            2.5 การตรวจรูปเล่มและเข้าเล่มบทนิพนธ์
21-21
            2.6 การส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
21-21
            2.7 สรุปขั้นตอนการทำบทนิพนธ์
22-22
บทที่ 3 องค์ประกอบของบทนิพนธ์
25
            3.1 ส่วนหน้า
25-25
            3.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
31-36
            3.3 ส่วนอ้างอิง
37-37
            3.4 ส่วนเพิ่มเติม
37-37
บทที่ 4 การจัดพิมพ์บทนิพนธ์
41
            4.1 กระดาษที่ใช้
41-41
            4.2 การพิมพ์และทำสำเนา
41-41
            4.3 รูปแบบการพิมพ์
42-42
            4.4 การพิมพ์คำภาษาต่างประเทศ
45-45
            4.5 การพิมพ์เลขหน้า
45-45
            4.6 การพิมพ์ชื่อบท
46-46
            4.7 การพิมพ์หัวข้อ
46-46
            4.8 การพิมพ์อัญประกาศ
47-48
            4.9 การพิมพ์ตาราง
49-52
            4.10 การพิมพ์ภาพ
53-53
            4.11 การพิมพ์สมการ
54-54
บทที่ 5 การอ้างอิงในเนื้อหา
57
            5.1 รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร
57-57
            5.2 รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
58-59
            5.3 การลงรายการการอ้างอิงเอกสาร
60-66
            5.4 การคัดลอกข้อความ
67-68
            5.5 การอ้างอิงแหล่งที่มาของตารางและภาพ
69-69
บทที่ 6 การจัดทำบรรณานุกรม
77
            6.1 การลงรายการบรรณานุกรม
77-84
            6.2 การเรียงรายการบรรณานุกรม
85-87
            6.3 การลงรายการบรรณานุกรมตามประเภทสื่อ
88-110
ภาคผนวก
115
117
          โครงร่างการตั้งระยะขอบกระดาษ
119-119
          โครงร่างปกนอกบทนิพนธ์
120-122
          โครงร่างสันปกบทนิพนธ์
123-123
          โครงร่างปกในบทนิพนธ์
124-126
          โครงร่างใบอนุมัติบทนิพนธ์
128-130
          โครงร่างบทคัดย่อ
131-133
          โครงร่าง Abstract
134-136
          โครงร่างหน้าประกาศผู้ให้ทุนวิจัย
137-138
          โครงร่างหน้ากิตติประกาศ
139-140
          โครงร่างสารบัญ
141-144
          โครงร่างสารบัญตาราง
145-146
          โครงร่างสารบัญภาพ
147-148
          โครงร่างรายการสัญลักษณ์และคำย่อ
149-150
          โครงร่างการพิมพ์ส่วนเนื้อหา
151-152
          ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง
153-156
          ตัวอย่างการพิมพ์ภาพ
157-157
          ตัวอย่างการพิมพ์แผนภาพและแผนภูมิ
158-158
          ตัวอย่างการพิมพ์สูตรคำนวณ
159-159
          ตัวอย่างหน้าบอกตอนบรรณานุกรม
160-160
          โครงร่างบรรณานุกรม
161-163
          โครงร่างหน้าบอกตอนภาคผนวก
164-165
          ตัวอย่างการเผยแพร่ผลงานวิจัย
166-166
          โครงร่างประวัติผู้วิจัย/ผู้ศึกษา
167-168
169
          Page layout
171-174
          Layout of Spine
175-175
          Title Page Layout
176-178
          Approval Page Layout
179-182
          Layout of Thai Abstract
183-185
          Layout of English Abstract
186-188
          Layout of Sponsorship Acknowledgements
189-190
          Layout of Acknowledgements
191-192
          Layout of Table of Contents
194-198
          Layout of List of Tables
199-200
          Layout of List of Figures
201-202
          Layout of List of Abbreviations
203-204
          Layout of Contents
205-206
          Examples of Vertical Tables
207-209
          Examples of Figure
210-210
          Examples of Diagram and Graph
211-211
          Example of equation
212-212
          Bibliography Layout
213-217
          Content and the File Name of Thesis
217-217
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติ
219-228
แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลบทนิพนธ์ลงแผ่น CD
231-234

Website Service