สถานภาพการเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก Doctor Level