ระบบตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา

เลือกระดับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 043-713-083 ต่อ 304 หรือ : 043-71-3080-9 ต่อ 304